Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Refakturowanie kosztów ubezpieczenia samochodu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2009r. (data wpływu 27.08.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów ubezpieczenia samochodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.08.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów ubezpieczenia samochodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Państwo Justyna i Robert K. prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Pani Justyna prowadzi działalność pod nazwa X, Pan Robert K. pod nazwą Y. Firma X otrzymała propozycję zawarcia Polisy majątkowej, ubezpieczenia floty samochodów, która jest bardzo korzystna ekonomicznie dla obu firm. Jednak warunkiem jest aby samochody będące w ewidencji środków trwałych Firmy Y oraz samochody będące w ewidencji środków trwałych firmy X zostały potraktowane jako jednak flota.

Zawarta polisa w której ubezpieczane byłyby samochody wykorzystywane w celu prowadzonej działalności oraz będące w ewidencji środków trwałych firmy Y zawierałyby następujące dane:jako właściciel figurowałby Rober K.;jako ubezpieczający i płatnik wpisana zostałaby X;odrębna polisa majątkowa umożliwiłaby identyfikację ubezpieczonych pojazdów i kwotę ubezpieczania samochodów firmy Y .Firmy prowadzą księgi handlowe.

Państwo Justyna i Robert K. nie mają rozdzielności majątkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy firma X ma prawo wystawić fakturę VAT w której zostaną refakturowane koszty ubezpieczenia majątkowego z zastosowaniem obowiązującej stawki ZW (zwolnionej)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Podstawą zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w Y będzie faktura VAT wystawiona przez firmę X refakturująca koszt polisy, opodatkowana z zachowaniem obowiązującej stawki zwolnionej ZW. Faktura będzie stanowiła również podstawę do zwrotu, przez firmę Y kosztów polisy firmie X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami - dalej ustawa), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12. art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z treści art. 29 ust. 1 ustawy wynika, że podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W oparciu o art. 106 ust. 1 powołanej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, którą zgodnie z art. 2 pkt 22 jest również odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują kwestii refakturowania kosztów, ani nie definiują pojęcia refakturowania. Jednak przyjęta praktyka i orzecznictwo dopuszczają sytuacje wystawiania tzw. refaktur wtedy, gdy :przedmiotem refakturowania są usługi, z których nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na który wystawiona jest pierwotna faktura,strony łączy umowa o charakterze zasadniczym, która zawiera zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności, które służą realizacji tej umowy.Przy spełnieniu powyższych warunków dana usługa może być przedmiotem odsprzedaży w drodze refakturowania. Refaktura jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą tej usługi. W rezultacie więc ostateczne obciążenie spoczywa nie na pierwotnym nabywcy usługi, lecz na jej rzeczywistym użytkowniku.

Nadmienić należy, iż usługi w zakresie ubezpieczeń środków transportu mieszczą się w grupowaniu PKWiU 66, co oznacza, że korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (poz. 3 zał. nr 4).

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że firmy X i Y mają zamiar zawrzeć polisę majątkowa ubezpieczeniową floty samochodów będących w ewidencji środków trwałych poszczególnych firm. Zawarta umowa umożliwiałaby identyfikację ubezpieczonych pojazdów i kwotę ubezpieczenia. Spółka X wystawiałaby refakturę ze stawką zwolnioną - właściwą dla usługi ubezpieczeniowej - na firmę Y uwzględniającą koszt ubezpieczenia samochodów będących w ewidencji środków trwałych tej firmy. W rozpatrywanym przypadku spełnione zostaną warunki niezbędne do wystawienia rafaktury - Wnioskodawca korzysta z usług ubezpieczeniowych w części obejmującej należące do niej środki transportu, natomiast w pozostałej części usługa ubezpieczenia dotyczy samochodów firmy Y;odsprzedaż usługi ubezpieczeniowej dokonywana będzie bez marży.Należy zatem uznać, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do wystawienia refaktury ze stawką zwolnioną na odsprzedawaną usługę ubezpieczenia samochodów należących do firmy Y.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: obrót, refakturowanie, usługi ubezpieczeniowe
Data aktualizacji: 13/06/2011 14:04:47

Czy w stosunku do wydatków na opisana inwestycję przysługuje w całości prawo do odliczenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Poddębice 99-200 ul. Narutowicza 12

Zasięg terytorialny miasta gminy Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim powiaty poddębicki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 76101013710011662221000000 VAT 26101013710011662222000000 PIT 73101013710011662223000000 budżetowe...

Czy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek? Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury za opłatę odstępną?

Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia...

Dot. terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykazuje w deklaracji VAT-7 nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Zobowiązania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy występuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7?Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z utrzymaniem sekcji sportowych na które środki pozyskuje ze sprzedaży reklamyPrawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur otrzymywanych wyłącznie drogą elektroniczną (fax, poczta elektronicznaKwota podatku VAT powinna być pomniejszona w rozliczeniu za okres wystawienia wewnętrznej faktury korygującejDotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, zimnej wody i pozostałych mediów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.