Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Refakturowanie kosztów zakupu paliwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.12.2008 r. (data wpływu 12.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie odsprzedaży paliw - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku akcyzowego w zakresie odsprzedaży paliw.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności C SA jednym z wielu jest produkcja wyrobów z mięsa drobiowego, chów i hodowla drobiu, produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich oraz jej transport do hodowców drobiu. Firma posiada 18 sztuk samochodów ciężarowych do przewozu paszy, piskląt. C SA podpisał umowę z firmą L Sp. z o.o. na dostawę paliw - oleju napędowego i oleju opałowego. W związku z tym C SA zamierza kupić dla swoich potrzeb zbiornik na paliwo. Firma będzie nabywać paliwo z zapłaconą akcyzą. Paliwo będzie zużywane na własne potrzeby i nie tylko. Spółka zamierza dokonywać dalszej sprzedaży w stanie niezmienionym firmom współpracującym z C - hodowcom drobiu - olej opałowy; firmom świadczącym usługi transportowe wywozu wyrobów gotowych mięsa i przetworów drobiowych, przywozu żywca drobiowego - olej napędowy. Na tę okoliczność zostałyby zawarte umowy na dostawę paliw z w/w odbiorcami. C SA byłby płatnikiem za zakupione od producenta paliwo. Firma dostarczająca paliwa wystawiałaby fakturę sprzedażową na C SA. Natomiast Spółka C na rzecz hodowcy i usługodawcy- transportowca wystawiałaby refakturę do faktury również otrzymanej przez Spółkę od firmy L. Przedmiotem działalności nie jest obrót paliwami. Firma C SA nie posiada koncesji do obrotu paliwami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.Czy C SA stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i czy będzie podlegał obowiązkowi rejestracji dla celów tego podatku...Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu dalszej sprzedaży produktów paliwowych, albowiem od wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte będzie już zapłacona akcyza. Czynność sprzedaży wyrobów akcyzowych podlega opodatkowaniu akcyzą na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, jednakże tylko wtedy, gdy od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Cxxxxx SA będzie dokonywać odsprzedaży paliwa, od którego zostanie zapłacona akcyza (zawarta w cenie), więc nie stanie się podatnikiem podatku akcyzowego, co wynika z art. 4 ust. 5 w/w ustawy. Zgodnie z niniejszym przepisem, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy dla innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Jeżeli więc podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży paliwa zostanie naliczony przez podmiot sprzedający L na rzecz C SA, to Spółka - jako podmiot dokonujący sprzedaży na kolejnym etapie obrotu - nie będzie zobowiązany do rozliczenia i zapłaty akcyzy, zwłaszcza iż C SA nie będzie dokonywał przerobu wyrobu, lecz jego dalszej odsprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku Nr 2 do ww. ustawy.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu akcyzą podlegają:produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;eksport i import wyrobów akcyzowych;nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 4 ust. 5).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Spółka będzie dokonywać sprzedaży w stanie niezmienionym firmom współpracującym (hodowcom drobiu) olej opałowy, a firmom świadczącym usług transportowe - olej napędowy. Powyższe paliwa będzie nabywać od sprzedawcy - firmy Lxxxx Pxxxxx Sp. z o.o. Przedmiotowa odsprzedaż dotyczy paliwa z zapłaconą akcyzą (w myśl ww. art. 4 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a więc do odprowadzenia podatku jest w pierwszej kolejności obowiązany producent paliw silnikowych). Uwzględniając powyższe, dalszy obrót tym wyrobem przez Spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż z przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż podatek ten ma charakter jednokrotnego opodatkowania. Spółka nie będzie zobowiązana (w myśl art. 14 ustawy), do zarejestrowania się jako podatnik tego podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odpowiedź na pozostałe dwa pytania zawarte we wniosku (nr 2 i 3) będzie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: paliwo, podatek akcyzowy, refakturowanie, zakres opodatkowania
Data aktualizacji: 17/09/2011 14:36:38

Możliwość wystawienia faktury VAT osobie fizycznej po upływie 3 miesięcy od zdarzenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty za usługę budowlana pomniejszon...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie obcej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Szczecin

Zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być prowadzone: • rzetelnie, tzn. mają przedstawiać stan faktyczny; • bezbłędnie, tzn. dane zawarte w księgach powinny być ujęte w sposób poprawny, ciągły i kompletny;...

Czy prawidłowo wystawia faktury sprzedaży ze stawką 7% (PKOB 112) nie wyodrębniając wartoś...

Stan faktyczny i stanowisko Podatnika: We wniosku przedstawiono następujące okoliczności faktyczne i tezy:Podatnik prowadzi działalność developerską. Od swojego ojca otrzymał umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego nieruchomość gruntową...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy stosowania art.88 ust.3a pkt 1a ustawy o podatku od towarów i usługRozliczenie faktury, w sytuacji gdy Podatnik nie posiada jej fizycznieCzy możliwe jest dokonanie korekty w ewidencji przychodów i pomniejszenie należnego podatku w związku z nieotrzymaniem zapłaty za wykonaną usługę?Ewidencji podatkowej prowadzonej przez sądowego zarządcę nieruchomości oraz uznania zarządcy nieruchomości za płatnikaPrawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.