Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Stawka podatku na towary dostarczane do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. . przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2008r. (data wpływu 12 listopada 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na towary dostarczane do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku na towary dostarczane do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2008r. (data wpływu 12 listopada 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP2/443-751/08/ASz z dnia 31 października 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą zarejestrowaną w Polsce z siedzibą w K. Posiada on lokale gastronomiczne w całej Polsce. W każdym z lokali prowadzi bar (sprzedaż produktów do spożycia na miejscu: gorącej czekolady, kawy, herbaty, napojów chłodzących, lodów, deserów itp.) oraz sklep, w którym można zakupić wyroby z czekolady: czekolady, praliny, ptasie mleczko, bomboniery itp.Jeden z lokali Wnioskodawcy znajduje się w W. na Lotnisku . Lokal ten dokładnie znajduje się w strefie WOC Wolnocłowy Obszar Celny Terminalu II. W tym miejscu mogą przebywać tylko podróżni po odprawie paszportowej, a oczekujący na wylot do kraju Unii Europejskiej (strefa Schengen) lub z krajów spoza Unii Europejskiej.Firma posiada i spełnia wszelkie wymogi nakładane przez Urząd Celny do prowadzenia tego rodzaju działalności w Strefie Wolnocłowej. Prowadzony przez Wnioskodawcę sklep w strefie Wolnocłowego Obszaru Celnego prowadzi odsprzedaż towarów tylko i wyłącznie podróżnym, podróżującym w ruchu lotniczym do krajów Unii Europejskiej i Krajów spoza Unii. Całość towarów sprzedawanych w sklepie Wnioskodawcy dostarczana jest przez jednego producenta (dostawcę). Wszystkie dostawy towarów do tego sklepu są fakturowane przez dostawcę Wnioskodawcy ze stawką VAT 22% (w większości są to wyroby czekoladowe objęte tą stawką podatku VAT). Zauważa się, iż Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 7 listopada 2008r. do wniosku dokonał modyfikacji pytań oraz swojego stanowiska. W interpretacji została przyjęta wersja pytań i stanowiska wynikająca z uzupełnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy producent a zarazem dostawca towaru do sklepu Wnioskodawcy w strefie WOC (Wolne Obszary Celne), zobowiązany jest do wystawienia faktury na te towary ze stawką VAT 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 dostawca Wnioskodawcy powinien dostarczyć towar do sklepu Wnioskodawcy ze stawką 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.W świetle art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, przeznaczonych do odprzedaży podróżnym. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi lokal, który znajduje się w strefie WOC Wolnocłowy Obszar Celny Terminalu II na Lotnisku .w W. W tym miejscu mogą przebywać tylko podróżni po odprawie paszportowej, a oczekujący na wylot do kraju Unii Europejskiej (strefa Schengen) lub z krajów spoza Unii Europejskiej. Firma posiada i spełnia wszelkie wymogi nakładane przez Urząd Celny do prowadzenia tego rodzaju działalności w Strefie Wolnocłowej. Prowadzony przez Wnioskodawcę sklep w strefie Wolnocłowego Obszaru Celnego prowadzi odsprzedaż towarów tylko i wyłącznie podróżnym, podróżującym w ruchu lotniczym do krajów Unii Europejskiej i Krajów spoza Unii.Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, iż ustawodawca objął preferencyjną stawką podatku od towarów i usług (w wysokości 0%) dostawy towarów do wolnych obszarów celnych usytuowanych na terenie lotniczego przejścia granicznego.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 dostawca powinien dostarczyć towar do sklepu Wnioskodawcy ze stawką 0%, należało uznać co do zasady za prawidłowe. Należy jednakże zauważyć, iż dostawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% pod warunkiem prowadzenia dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały dokonane przy zachowaniu warunków określonych w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż pozostałe kwestie dotyczące:możliwości dostawy towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnocłowej ze stawką VAT 22% oraz stawki podatku na towary dostarczane do wolnego obszaru celnego oraz stawki podatku na odsprzedaż tych towarów dla podróżnychzostały ujęte w odrębnych interpretacjach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, stawka, wolny obszar celny
Data aktualizacji: 15/10/2013 06:00:01

Zwrot VAT za materiały budowlane

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym...

Dotyczy opodatkowania pakietu konferencyjnego stanowiącego usługę kompleksową oraz usług o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu materiałów zwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.10.2006r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 10.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług naukowo-badawczychPotrącona kwota z zobowiązania na podstawie wyroku sądowego jako koszt uzyskania przychoduPrawo do odliczenia podatku VATPrawo do odliczenia przez spółkę cywilną podatku z faktury dokumentującej zakup nieruchomościStawka podatku na roboty budowlane dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - rozpoczęto w 2007 r. faktura w 2008 r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.