Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2010r. (data wpływu 28 maja 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy następujące usługi:sprzedaż biletów wstępu na korty do gry w squasha dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych - zakwalifikowane jako udostępnianie obiektów sportowych np. kortów do gry w squash na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup karnetu, biletu wstępu) osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników/członków w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu - PKWiU 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych.Ponadto w ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca w zakresie powyższej usługi dotyczącej sprzedaży biletów wstępu na korty do gry w squasha dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych ma również zawarte (podpisane) umowy z firmami współpracującymi typu Benefit systems. W takim przypadku klient wpisuje się na listę lub korzysta z czytnika i część opłaty wpłaca w kasie, a część na podstawie faktury zbiorczej dopłacają firmy współpracujące. prowadzenie nauki gry w squasha dla dzieci - zajęcia prowadzone przez trenera - zakwalifikowane jako nauka gry w squasha (dzieci) świadczona przez osobę posiadającą uprawnienia trenerskie - PKWiU 92.62.13-00 "usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane", organizacja turniejów sportowych polegająca na pobraniu opłaty wstępu dla uczestników, zawodników turnieju - zakwalifikowane jako organizowanie turniejów sportowych - łącznie z pobieraniem opłat wpisowych za udział w nich - PKWiU 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych".Zawodnik na podstawie uiszczonej ww. opłaty jest uprawniony do oglądania wszystkich meczów rozgrywanych podczas organizowanego turnieju. Oprócz powyższych usług Spółka zajmuje się również pobieraniem opłaty za przystąpienie do Ligii klubowej. Klient wpłaca w kasie jednorazowo np. 30 zł, otrzymuje w ramach tego koszulkę ligową i może uczestniczyć w meczach Ligii zgodnie z jej regulaminem. Klienci z reguły sami się umawiają na te mecze, natomiast Spółka (klub) prowadzi ranking itp.Powyższe zaklasyfikowanie usług zostało dokonane na pisemny wniosek Wnioskodawcy przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych. Podane wyżej przez Wnioskodawcę symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), ponieważ zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r.

We wniosku o zakwalifikowanie usług do PKWiU Wnioskodawca zwrócił się również o sprecyzowanie określenia obiektu sportowego:-czy posiadane przez Wnioskodawcę cztery korty do squasha w wynajmowanym budynku wraz z infrastrukturą czyli szatniami oraz niezbędnymi sanitariatami, pomieszczeniami wyposażonymi w natryski, recepcją można zaklasyfikować jako obiekt sportowy.W odpowiedzi Wnioskodawca uzyskał potwierdzenie, że "zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późniejszymi zmianami) obiekt sportowy składający się z czterech kortów do squasha, zaplecza sanitarnego i recepcji, mieści się w grupowaniu PKOB grupa 241 - "Budowle sportowe i rekreacyjne".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka jest prawidłowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) na świadczone przez Wnioskodawcę usługi.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowa stawka podatku od towarów i usług (VAT):w zakresie sprzedaży biletów wstępu na korty do gry w squasha dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych - zakwalifikowanych - jako udostępnianie obiektów sportowych np. kortów do gry w squasha na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup karnetu, biletu wstępu) osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników (członków) w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu - PKWIU 92.61.10-00.00 usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" - stawka podatku VAT wynosi 7% (poz. 158 w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych - PKWiU 92.61).W ww. zakresie stawka VAT 7% będzie miała również zastosowanie w przypadku dopłat zarówno do wejść jednorazowych oraz do karnetów na podstawie zawartej (podpisanej) umowy z firmami współpracującymi typu Benefit systems. W takim przypadku klient wpisuje się na listę lub korzysta z czytnika i część opłaty wpłaca w kasie, a część na podstawie faktury zbiorczej dopłacają firmy współpracujące. w zakresie prowadzania nauki gry w squasha dla dzieci - zajęcia prowadzone przez trenera - zakwalifikowane jako nauka gry w squasha (dzieci) świadczona przez osobę posiadającą uprawnienia trenerskie PKWiU 92.62.13-00 "usługi związane za sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" - stawka podatku VAT wynosi 22%.3) w zakresie organizacji turniejów sportowych polegającej na pobraniu opłaty wstępu dla uczestników, zawodników turnieju - zakwalifikowanych jako organizowanie turniejów sportowych - łącznie z pobieraniem opłat wpisowych za udział w nich PKWiU 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych" - stawka podatku VAT wynosi 7% (poz. 159 w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - wstęp na imprezy sportowe, bez względu na symbol PKWiU). Według Wnioskodawcy stawka podatku VAT 7% będzie miała zastosowanie niezależnie od tego czy opłata jest pobierana za wstęp na turniej od kibiców (widzów) czy też od samych uczestników turnieju, którzy po uiszczeniu opłaty są uprawnieni również do wstępu na imprezę sportową jaką jest zorganizowany przez Wnioskodawcę turniej.W zakresie pobierania opłaty za przystąpienie do Ligii klubowej, gdzie Klient wpłaca w kasie jednorazowo np. 30 zł i otrzymuje w ramach tego koszulkę ligową oraz może uczestniczyć w meczach Ligii zgodnie z jej regulaminem Wnioskodawca z tytułu ww. opłaty stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2010r.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są szczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, prawidłowego zakwalifikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 tej ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku tym wymieniono:w pozycji 158 - usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych, objęte grupowaniem PKWiU 92.61, w pozycji 159 - wstępy na imprezy sportowe, bez wskazania symbolu PKWiU, w pozycji 159a - usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu, objęte grupowaniem PKWiU ex 92.72.Zamieszczenie przedrostka ex przed symbolem PKWiU oznacza, że wskazana pozycja dotyczy tylko danego wyrobu czy usługi z danego grupowania.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym pod poz. 11 zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem 1 - z wyłączeniem:usług związanych z taśmami video oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),      5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,      5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.Z treści objaśnienia do załącznika nr 4 wynika, iż symbol ex oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. Zatem wynikające z załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Ponadto w objaśnieniach tych wskazano, iż symbol (1) oznacza, że zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Z opisanego stanu faktycznego wynika iż, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy następujące usługi:sprzedaż biletów wstępu na korty do gry w squasha dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych - zakwalifikowane jako udostępnianie obiektów sportowych np. kortów do gry w squash na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup karnetu, biletu wstępu) osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników/członków w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu - PKWiU 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych.Ponadto w ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca w zakresie powyższej usługi dotyczącej sprzedaży biletów wstępu na korty do gry w squasha dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych ma również zawarte (podpisane) umowy z firmami współpracującymi typu Benefit systems. W takim przypadku klient wpisuje się na listę lub korzysta z czytnika i część opłaty wpłaca w kasie, a część na podstawie faktury zbiorczej dopłacają firmy współpracujące. prowadzenie nauki gry w squasha dla dzieci - zajęcia prowadzone przez trenera - zakwalifikowane jako nauka gry w squasha (dzieci) świadczona przez osobę posiadającą uprawnienia trenerskie - PKWiU 92.62.13-00 "usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane". organizacja turniejów sportowych polegająca na pobraniu opłaty wstępu dla uczestników, zawodników turnieju - zakwalifikowane jako organizowanie turniejów sportowych - łącznie z pobieraniem opłat wpisowych za udział w nich - PKWiU 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych".Zawodnik na podstawie uiszczonej ww. opłaty jest uprawniony do oglądania wszystkich meczów rozgrywanych podczas organizowanego turnieju. Oprócz powyższych usług Spółka zajmuje się również pobieraniem opłaty za przystąpienie do Ligii klubowej. Klient wpłaca w kasie jednorazowo np. 30 zł, otrzymuje w ramach tego koszulkę ligową i może uczestniczyć w meczach Ligii zgodnie z jej regulaminem. Klienci z reguły sami się umawiają na te mecze, natomiast Spółka (klub) prowadzi ranking itp.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż o ile faktycznie, świadczone przez Wnioskodawcę, usługi:polegające na sprzedaży biletów wstępu na korty do gry w squash dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych, należy klasyfikować według PKWiU do grupowania 92.61.10-00.00 usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, wówczas podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 7% stawki, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 158 załącznika nr 3 do tej ustawy, polegające na prowadzeniu nauki gry w squash dla dzieci należy klasyfikować według PKWiU do grupowania 92.62.13-00 usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wówczas podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie organizacji turniejów sportowych, należy klasyfikować według PKWiU do grupowania 92.62.12-00.00 usługi związane z organizowaniem imprez sportowych, wówczas: w części w jakiej polegają one na pobieraniu opłaty wstępu uczestników, zawodników turniej, która uprawnia jedynie do oglądania wszystkich meczów rozgrywanych podczas organizowanego turnieju podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 7% stawki, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 159 załącznika nr 3 do tej ustawy, natomiast w części polegającej na pobieraniu opłaty za przystąpienie do Ligii i uczestnictwo w meczach podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.Należy jednocześnie zauważyć, iż w odniesieniu sytuacji przedstawionej we wniosku nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do tej ustawy. Z wniosku nie wynika bowiem aby w zakresie opisanych we wniosku usług, Wnioskodawca działał jako podmiot, który nie ma jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągnie, przeznaczy na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług, a do takich podmiotów ww. zwolnienie się ogranicza.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności przedstawionej klasyfikacji świadczonych przez Wnioskodawcę usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, stawki podatku, świadczenie usług, usługi, usługi związane ze sportem
Data aktualizacji: 14/10/2013 12:00:02

Dotyczy usługi świadczonej przez bak pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i K...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje mnie przy wystawieniu faktur sprzedaży posortowanej i s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dokonanie korekty faktury w przedstawionym stanie faktycznym będzie w sensie ekonomicz...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przejęła spółkę (dalej: Wykonawca), występując z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, będącej wykonawcą hotelu, którego budowa została zakończona w...

Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego do zakupu okularów korygujących w sytuac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z fakturyCzy wystawione rachunki w Niemczech powinny być tłumaczone na język polski i rozliczane także w Niemczech?Stawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowościZagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy możliwości dokumentowania udzielanych rabatów zbiorczymi fakturami korygującymiUrząd Skarbowy Człuchów 77-300 ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.