Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług orz możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Państwa stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008r. (data wpływu 19 lutego 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2008r. (data wpływu 18 kwietnia 2008r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od rachunków oraz odliczenia podatku VAT wynikającego faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu "Szkolenia w zakresie wdrażania ZPORR dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od rachunków oraz odliczenia podatku VAT wynikającego faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu "Szkolenia w zakresie wdrażania ZPORR dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa ". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 kwietnia 2008r. oraz z dnia 15 maja 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach IV Priorytetu ZPORR - Urząd Marszałkowski Województwa, będący czynnym podatnikiem VAT realizował następujący projekt nr . "Szkolenia w zakresie wdrażania ZPORR dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa ".W ramach przedmiotowego projektu zostało skierowanych na studia podyplomowe 12 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w tym 6 osób na Zarządzanie projektem w ramach funduszy strukturalnych UE", 3 osoby na Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji", 1 osoba na Zamówienia publiczne", 1 osoba na Podyplomowe studium komunikowania i kreowania wizerunku publicznego" i 1 osoba na Zarządzanie Zasobami Ludzkimi". Ponadto 4 osoby zostały skierowane na kursy językowe (2 osoby na kurs j. niemieckiego i 2 osoby na kurs j. angielskiego). Przedmiotowy projekt realizowany był również poprzez udział uczestników projektu w szkoleniach i warsztatach dotyczących problematyki wdrażania Programu. Zakres tematyczny szkoleń jest bardzo szeroki i obejmował takie zagadnienia jak: nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych - kontrola i odpowiedzialność, planowanie zamówień publicznych, problemy jednostek samorządowych w obsłudze funduszy strukturalnych, nieprawidłowości we wdrażaniu ZPORR, nadzór budowlany i kontrola realizacji inwestycji, kontrola na miejscu projektów realizowanych w ramach ZPORR, ewidencja wykorzystania środków funduszy pomocowych z UE, kwalifikowalność wydatków w ramach programu, ocena ryzyka w projektach inwestycyjnych, przygotowanie planów biznesowych itp.

Wszyscy uczestnicy projektu, zarówno ci, którzy dokształcali się na studiach podyplomowych jak i ci, którzy doskonalili swoje umiejętności na kursach językowych, naukę ukończyli lub obronili prace dyplomowe (w zależności od specyfiki wybranej formy dokształcania) w pierwszych terminach tj. z końcem czerwca 2006 roku. Zatem żadna z ww. osób nie przełożyła sobie bądź nie została skierowana do przystąpienia do egzaminów końcowych czy obrony pracy we wrześniu 2006r. Rozdanie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych w przypadku kilku uczelni nastąpiło jednak w III kwartale 2006r.

Pomimo, iż koniec realizacji projektu przypadł na 30 września 2006r. to z końcem kwartału 2005r. dokonano ostatnich wydatków na rzecz przedmiotowego projektu z uwagi na jednoroczny budżet realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa .Wyżej wymieniony projekt jest związany z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa . Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jednakże towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Urząd. Część szkoleń, która odbyła się w ramach projektu jest udokumentowana rachunkami, natomiast polecenia wyjazdów służbowych wynikają ze stosunku pracy, a pozostałe koszty związane z ww. projektem są udokumentowane fakturami VAT.

Wszyscy pracownicy którzy biorą w szkolenia w ramach ww. projektu są zatrudnieni w urzędzie na podstawie umowy o pracęWnioskodawca podkreśla, że czynności wykonywane w ramach przedmiotowego projektu wykonywane są nieodpłatnie w ramach wykonywanych zadań publicznych nałożonych przepisami prawa na tut. jednostkę samorządową oraz nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umowa o pracę podlega ustawie o Podatku od towarów i usług.Czy jest możliwość odliczenia podatku VAT od rachunków.Natomiast w stosunku do pozostałych kosztów związanych z ww. projektem brak możliwości odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż realizowany projekt nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą beneficjenta, a więc w tym zakresie nie jest czynnym podatnikiem VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odliczenia. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie ww. faktu.

Zdaniem Wnioskodawcy w zaistniałych stanach faktycznych udokumentowanych rachunkami nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie zostały wystawione faktury VAT. W przypadku umów o pracę ustawa o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania, gdyż zakres przedmiotowy opodatkowania został enumeratywnie wymieniony w art. 5 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym nie były wystawione faktury VAT dokumentujące zawarcie umowy o prace a co za tym nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Natomiast w pozostałych przypadkach brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z faktu, iż realizowany projekt nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą beneficjenta, a więc w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odliczenia. Wymieniony w części F pkt. 50 stan faktyczny jest związany z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa, dlatego też nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ze stanu faktycznego wynika, w ramach realizacji projektu Wnioskodawca skierował na szkolenie pracowników którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Z analizy ww. przepisów wynika, że nie uznaje się za podatnika VAT, m.in. osób uzyskujących przychód ze stosunku pracy. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że czynności wykonywane w ramach zawartych umów o pracę nie będą podlegać ustawie o VAT.

Z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast podstawą do odliczenia podatku naliczonego w obrocie krajowym jest wyłącznie faktura VAT. Faktury te, stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16., są obowiązani wystawić Podatnicy, o których mowa w art. 15 (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT).

Odnosząc stan prawny do stanu faktycznego należy stwierdzić, że podmioty wykonujące swe obowiązki w ramach umowy o pracę nie są podatnikami VAT co za tym idzie z tego tytułu nie wystawiają faktury VAT na rzecz pracodawcy tym samym brak jest dokumentu uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego.Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) organy samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie województwa w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa -art. 15 ustawy o samorządzie województwa. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład którego wchodzi m.in. marszałek województwa (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa). Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych - art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowy projekt jest realizowany na potrzeby Urzędu w celu wykonania przez niego zadań publicznych, gdyż to Urząd Marszałkowski jako jednostka organizacyjna województwa, zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną zarządu województwa.W związku z powyższym nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Urząd jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaniem projektu pn.: "Szkolenia w zakresie wdrażania ZPORR dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa ".

Kwestia wystawiania rachunków została uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 87 § 1 tej ustawy, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Rachunek taki, stosownie do § 14 ust. 1 rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373), zawiera co najmniej:imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;datę wystawienia i numer kolejny rachunku;odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA";określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.Mając powyższe na względzie należy stwierdzić że rachunek jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru wystawianym przez podmioty nie będące podatnikami podatku od towarów i usług. Co za tym idzie transakcje tych podmiotów nie są opodatkowane podatkiem VAT, w konsekwencji rachunek nie zawiera podatku naliczonego.

Podsumowując należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe przy czym należy zaznaczyć, iż czynności wykonywane w ramach umowy o pracę nie będą podlegały ustawie o VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1, tej ustawy, a nie na podstawie art. 5 jak podał Wnioskodawca. Natomiast odnośnie prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego należy stwierdzić, iż przysługuje ono jedynie podatnikom podatku od towarów i usług i to w takim zakresie w jakim wydatki udokumentowane poszczególnymi fakturami są związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jednakże nabywane towary i usługi w ramach realizowanego projektu będą służyły do wykonania zadań publicznych, w zakresie których Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca nie spełnia przesłanek warunkujących prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, rachunki, umowa o pracę
Data aktualizacji: 05/01/2013 18:00:01

Urząd Skarbowy Parczew 21-200 ul. Żabia 2A

Zasięg terytorialny miasta gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica powiaty parczewski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 64101013390057602221000000 VAT 14101013390057602222000000 PIT...

CIT w zakresie możliwości stosowania wskazanych kursów waluty dla ustalenia różnic kursowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w oparciu o posiadane wydruki z komputera, Wnioskodawca może dokonywane zakupy zaliczy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy za dzień zarachowania kosztów należy uznać dzień wystawienia faktury, czy dzień jej ot...

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu usług hotelowych i gastronomi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenia charakteru, miejsca świadczenia i sposobu rozliczania wynagrodzenia z przedmiotowego programu marketingowegoPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT wystawionych przez odbiorców dokumentujących premie pieniężneKiedy pracodawca może uznać fakturę jako koszt uzyskania przychodu?Termin wystawienia faktury VAT dla udokumentowania usług magazynowania towarówCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.