Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Uznanie premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wraz z ich dokumentowaniem oraz prawa do obniżenia podatku należnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2010 r. (data wpływu 17.03.2010 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. organu z dnia 04.06.2010 r. (skutecznie doręczone w dniu 08.06.2010 r.) w dniu 11.06.2010 r. (data wpływu 16.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:uznania premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wraz z ich dokumentowaniem - jest nieprawidłowe, prawa do obniżenia podatku należnego - jest prawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 11.06.2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma - Sp. z o.o. jest wydawcą płyt oraz dystrybutorem muzyki autorów polskich i zagranicznych. Działa od wielu lat na rynku polskim. Dystrybucję nagrań na płytach powierza wielu firmom, które w jej imieniu sprzedają klientom indywidualnym wyroby. Jednym z takich dystrybutorów jest firma Z . Pomiędzy podmiotami zawarto umowę z której wynika, że po wykonaniu określonej ilości sprzedaży firma Z otrzyma premię pieniężną, czyli Bonus.

Z umowy wynika, że bonus wyniesie X % - po przekroczeniu zakupu Y kwoty PLN.

Wnioskodawcy znana jest interpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2008 nr IPPP1/443-723/08-2/IZ wydana przez Ministerstwo Finansów.

Dystrybutor płyt Wnioskodawcy - firma Z posiada interpretację indywidualną zgodną z przytoczoną powyżej i wystawiła fakturę VAT tytułem: Bonus handlowy od obrotu za 2009 rok.

Poza transakcją sprzedaży pomiędzy sprzedającym i kupującym, dochodzi do rzeczywistego i odrębnego od tej transakcji świadczenia innych usług które nie mają jakiegokolwiek wpływu na określoną wysokość premii pieniężnej. Podkreślić należy, że premia pieniężna jest uzależniona od wartości zakupu towarów, ale nie dotyczy żadnej konkretnej dostawy, obejmuje okres roku obrotowego. Otrzymane wynagrodzenie nie wiąże się ze zmianą ceny nabytych towarów. Należy podkreślić że firma Z za otrzymane premie pieniężne nie jest zobowiązana do dalszych, bądź na wyższym poziomie, zakupów ani nie wykonuje żadnej usługi w zamian, jedynie korzysta z dobrowolnego finansowego świadczenia sprzedającego towar. Jedynym świadczeniem, które zostaje dokonane w ramach transakcji jest zakup towarów, który stanowi podstawę rozliczenia podatku VAT. Dostawca towaru nie otrzymuje w zamian pewności że Spółka nie zakupi towarów u innych dostawców ani nie uzyskuje gwarancji stałego, lub z góry ustalonego poziomu zakupów. W wyniku podpisanej umowy bonusowej dostawca nie otrzymuje ani nie będzie uzyskiwał żadnych dodatkowych korzyści.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaru i usług ze zm. świadczeniem usługi, o którym mowa jest w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Uregulowanie to sprawia, że pojęcie świadczenia usługi ma bardzo szeroki zakres, nie obejmuje tylko działań podatnika, ale także jego zaniechania, jednakże nie może dojść do takiej sytuacji w rozumieniu tego unormowania, że jednocześnie dane zdarzenie gospodarcze stanowi dostawę towaru i świadczenie usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą poprzez ich zsumowanie przekształcić się w usługę.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 09.06.2010 r. (data nadania w placówce pocztowej 11.06.2010 r. (data wpływu 16.06.2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 04.06.2010 r. (skutecznie doręczone w dniu 08.06.2010 r.) Wnioskodawca wskazał, że:premie pieniężne nie mają żadnego związku z jakimikolwiek świadczeniami kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy;przyznawane premie nie są wyliczane na podstawie dostaw w konkretnym okresie czasu np. tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca czy kwartału i nie dotyczą określonego asortymentu - premia jest rozliczana w okresie cyklu 1 roku obrotowego;kontrahent nie musi spełnić żadnych warunków aby uzyskać premię;sposób kalkulacji wypłacanych przez Wnioskodawcę premii to umowa pomiędzy stronami określająca jedynie wysokość procentową np. 2 % od obrotu rocznie, bez żadnych warunków ani kalkulacji.Wielkość procentowa premii obliczana bezwarunkowo jest z faktur sprzedaży VAT na koniec roku obrotowego.Wypłacanych premii nie można powiązać z konkretnymi dostawami towarów - W ciągu roku obrotowego Wnioskodawca ma do czynienia z wieloma dostawami towarów, jest to co prawda zamknięty zbiór matematyczny dostaw, ale brak jest jakiegokolwiek powiązania z jakąkolwiek dostawą. Rok Podatkowy też jest zamkniętym zbiorem matematycznym danych z dokumentów, służącym jedynie do określonego w czasie dokonania podsumowania przychodów i kosztów do celów podatkowych. W wypadku Wnioskodawcy jest to dokonanie podsumowania do wyliczenia wysokości premii w okresie 1 roku obrotowego.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy Sp. z o.o. płacąc premię pieniężną na podstawie Umowy Bonusowej bezpośrednio odbiorcy towarów firmie Z, płaci za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i co za tym idzie jest zobowiązana do dokumentowania wypłaconych premii kosztowymi fakturami VAT, czy notami księgowymi.Czy Sp. z o.o. na podstawie otrzymanej od firmy Z faktury VAT na bonus, premię pieniężną za wykonanie pułapu zakupu, może dokonać obniżenia podatku należnego.Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy znana jest Interpretacja z dnia 10 lipca 2008 nr IPPP1/443-723/08-2/lZ wydana przez Ministerstwo Finansów. W wyroku z dnia 23 września 2008 r. (syng. akt I FSK 998/08) NSA orzekł, że wypłacana nabywcy przez dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu osiągnięcia przez niego satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów, nie odnosząca się do konkretnych transakcji, stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu, a nie odpłatność (wynagrodzenie) za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Czynności nabycia (dostawy) towarów przez nabywcę tylko poprzez fakt ich zsumowania nie stają się jednocześnie jego usługą na rzecz dostawcy. Za tezą tą przemawia nie tylko wykładnia przepisów polskich, ale także unijnych. Transakcja gospodarcza nie może bowiem stanowić jednocześnie dostawy towarów i świadczenia usług, a także nie powinna podlegać podwójnemu opodatkowaniu. Wyrok WSA w Warszawie z 3.11.2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2023/08.Także uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2056/08 stwierdza brak podstaw do uznania za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy osiągania określonego poziomu obrotów w określonym czasie przez nabywcę i terminowej zapłaty a w konsekwencji uzyskanie z tego tytułu premii pieniężnej (bonusów) niepowiązanej z konkretną dostawą nie jest wynagrodzeniem za świadczone usługi i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a więc nie musi być dokumentowane fakturą. Interpretację, że premia nie jest wynagrodzeniem i nie należy od niej naliczać VAT-u przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 17 września 2009 r. (sygn. akt. I SA/Sz 384/09) a także Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Mirror Group (C-409/98) z 9 października 2001 r. Podobny pogląd jak sądów znajdziemy w Leksykonie VAT Janusza Zubrzyckiego już od 2006 roku do dziś. W naszej ocenie premia (bonus) nie jest wynagrodzeniem i nie należy od niej naliczać VAT-u, ani wystawiać na nią faktur VAT, ponieważ premia jest zależna od kwot zakupu i nie ma świadczenia jakichkolwiek usług w zamian.

Sp. z o.o. nie może obniżyć podatku należnego z faktury dokumentującej transakcję która nie podlega opodatkowaniu VAT, art. 88 ust. 3a pkt 2. Kontrahent firma Z powinna wystąpić o aktualizację interpretacji indywidualnej i wystawić notę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie uznania premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wraz z ich dokumentowaniem oraz prawidłowe w zakresie prawa do obniżenia podatku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy natomiast precyzuje, iż kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 tego artykułu, suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona w art. 86 ust. 1 zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. I tak m.in. zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi na powyższe w celu ustalenia prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury dokumentującej premie pieniężne ustalić należy, czy udzielona premia podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Przez dostawę towarów, jak wskazują przepisy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podatnik otrzymuje je w związku z zachowaniem, stanowiącym usługę w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów.

W praktyce występują sytuacje, w których premia pieniężna jest wypłacana np. z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie. W takim przypadku, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć o określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie - takie działania kontrahentów nie wypełniają definicji świadczenia usług i wypłacenie w takiej sytuacji premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Osiąganie bowiem określonego pułapu obrotów z danym dostawcą nie może być uznane za usługę w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Premia jest wyliczana w oparciu o osiągane obroty, lecz samo osiąganie obrotów nie stanowi usługi.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący wydawcą płyt oraz dystrybutorem muzyki autorów polskich i zagranicznych, dystrybucję nagrań na płytach powierza wielu firmom, które w jego imieniu sprzedają wyroby klientom indywidualnym. Jednym z takich dystrybutorów jest firma Z. Pomiędzy podmiotami zawarto umowę z której wynika, że po wykonaniu określonej ilości sprzedaży firma Z otrzyma od Wnioskodawcy premię pieniężną, czyli Bonus, który wyniesie X % - po przekroczeniu zakupu Y kwoty PLN. Przyznawane premie nie są wyliczane na podstawie dostaw w konkretnym okresie czasu np. tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca czy kwartału i nie dotyczą określonego asortymentu - premia jest rozliczana w okresie cyklu 1 roku obrotowego. Umowa określa jedynie wysokość procentową, np. 2% od obrotu rocznie, bez żadnych warunków ani kalkulacji a wielkość procentowa premii obliczana bezwarunkowo jest z faktur sprzedaży VAT na koniec roku obrotowego. Premie pieniężne nie mają żadnego związku z jakimikolwiek świadczeniami kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy, natomiast kontrahent nie musi spełnić żadnych warunków aby uzyskać premię.

Na podstawie powyższych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, iż dokonywanie zakupów towarów przez dystrybutora Wnioskodawcy - firmę Z w odpowiedniej wielkości w danym czasie nie może stanowić usługi w rozumieniu cyt. art. 8 ust. 1 ustawy. Poza transakcjami kupna-sprzedaży, pomiędzy kupującym, a sprzedającym nie dojdzie do rzeczywistego i odrębnego od tych transakcji świadczenia nabywcy na rzecz zbywającego towary, nabywcy nie będą podejmować żadnych dodatkowych świadczeń w celu osiągnięcia korzyści. Pomiędzy Spółką a nabywcą produktów prowadzona będzie jedynie normalna wymiana handlowa. Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że - w tak przedstawionych okolicznościach - premie, które zostaną wypłacone za wykonanie określonej ilości sprzedaży, stanowiły będą wynagrodzenie za realizowane usługi. Samo przekroczenie określonej wartości zakupów towarów handlowych nie jest usługą i wypłacona w takim przypadku gratyfikacja w postaci premii pieniężnej jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż premię należy potraktować jako zdarzenie pozostające poza zakresem VAT i dokumentować notą księgową.

Opisana bowiem przez Wnioskodawcę premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw wyrobów w trakcie roku obrotowego udokumentowanych poszczególnymi fakturami VAT - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszający podstawę opodatkowania u Wnioskodawcy. Wypłacona przez Wnioskodawcę premia za osiągnięcie określonego pułapu obrotów z konkretnym dystrybutorem, wypłacana po pewnym czasie od dokonanych nabyć wyrobów Wnioskodawcy, w konsekwencji dotyczy konkretnych transakcji, które stanowiły podstawę do wyliczenia wysokości obrotów z nabywcą, uprawniających do uzyskania premii. W rezultacie, premia taka obniża wartość nabytego wcześniej przez nabywcę towaru. Rzeczywista wartość transakcji zawartych przez nabywcę jest zatem niższa o kwotę wypłaconej przez Wnioskodawcę premii pieniężnej. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż premia nie będzie związana z konkretną dostawą wyrobów. Wnioskodawca sam wskazał, iż premia będzie wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez spółkę w okresie rozliczeniowym na rzecz danego kontrahenta i będzie stanowiła odpowiedni procent (np. 2%) od obrotu rocznie. A zatem obrót uprawniający kontrahenta do uzyskania premii ustalany jest na podstawie konkretnych faktur, jakie Wnioskodawca wystawia na rzecz kontrahenta dokumentując dokonane dostawy towarów odbywające się w określonym przedziale czasowym - 1 roku. Aby ustalić zatem prawo oraz wysokość należnej kontrahentowi premii, zsumowane muszą być poszczególne dostawy (jak wskazał Wnioskodawca z faktur sprzedaży VAT na koniec roku obrotowego), na podstawie których dokonywane jest obliczanie premii, stanowiącej w efekcie obniżenie wartości tychże poszczególnych dostaw.

W związku z powyższym Wnioskodawca, jako wypłacający premię, zobowiązany jest, na podstawie § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., wystawić fakturę korygującą, uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

Z uwagi na fakt, iż premie pieniężne, o których mowa we wniosku, nie stanowią co prawda wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu, stanowią jednak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, który Spółka winna udokumentować fakturą korygującą, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, iż premię należy potraktować jako zdarzenie pozostające poza zakresem VAT i dokumentować notą księgową uznać należało za nieprawidłowe.

Ponieważ premie pieniężne, o których mowa we wniosku wypłacane są dla dystrybutora wnioskodawcy - firmy Z wyłącznie za wykonanie określonej ilości sprzedaży (wykonanie pułapu zakupu) nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy - wypłacona w takim przypadku gratyfikacja w postaci premii pieniężnej jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2, iż Spółka nie może obniżyć podatku należnego z faktury dokumentującej transakcję która nie podlega opodatkowaniu VAT uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, nota księgowa, obrót, premia pieniężna, rabaty
Data aktualizacji: 16/10/2013 18:00:02

Spółka pyta, jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2005 r., który wpłynął w dniu 17.05.2005 r...

Czy spółka ma prawo dokumentować transakcje dla stałych odbiorców fakturami zbiorczymi jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może w...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Wystawienie faktury VAT z tytułu usługi badań i analiz technicznych wykonanej na podstawie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy jako datę powstania przychodu z tytułu odszkodowania należy uznać datę jego wpływy na rachunek Spółki?Odliczenie podatku VAT w kwocie wskazanej na fakturze (przeliczonej z EURO na PLN) przez dostawcę zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VATObowiązek zaliczenia do przychodów 2004 r. kwoty wynikającej z faktury wystostawionej w 2005 rokuOkreślenie momentu otrzymania od kontrahenta faktury wystawionej w formie elektronicznejDotyczy: stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www. allegro. pl
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.