Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Uznanie za podatnika w związku z wykonywaniem usług prawniczych i obowiązku ich dokumentowania

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2009 r. (data wpływu 27 listopada 2009 r.), uzupełnionym w dniach 5, 9, 11 i 15 lutego 2009 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Pani za podatnika z tytułu wykonywanych usług prawniczych i obowiązku ich dokumentowania - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2009 r. wpłynął wniosek, przekazany zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, uzupełniony w dniach 5, 9, 11 i 15 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Pani za podatnika z tytułu wykonywanych usług prawniczych i obowiązku ich dokumentowania.W przedmiotowym wniosku, oraz w jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Będąc podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych, których wartość sprzedaży w 2009 r. nie przekroczyła kwoty 20.000 zł. Działalność ta ma zostać zlikwidowana. Jednak w zależności od otrzymanych zleceń co jakiś czas będzie wydawała Pani opinie - świadcząc usługi prawnicze i doradcze pod względem prawniczym.W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy po likwidacji działalności nadal jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług, czy nie.Czy jako osoba fizyczna, po zakończeniu działalności gospodarczej, przyjmując zlecenia na wydanie opinii lub pomoc prawną, ma Pani obowiązek wystawienia faktury VAT, czy nie.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na sporadyczność przyszłych opinii, które wydawane będą przez osobę fizyczną należy uznać, że z chwilą zamknięcia działalności gospodarczej przestaje Pani być podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem po zakończeniu działalności, w sytuacji kiedy będzie wydawała Pani opinie prawne, czy okazjonalne porady nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług i tym samym nie zajdzie konieczność wystawiania faktur VAT.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Pojęcia podatnik i działalność gospodarcza, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały zdefiniowane w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Podatnikami - wg zapisu art. 15 ust. 1 - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ww. ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność podlegającą opodatkowaniu jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia zamiar. Zgodnie z definicją zawartą we Współczesnym słowniku języka polskiego (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r.) zamiar oznacza intencje zrobienia czegoś, zamysł, plan, projekt, chęć. Zatem przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje okres wykonywania czynności (tydzień, miesiąc, rok), ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie w ramach działalności producenta, handlowca lub usługodawcy.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jednakże w myśl art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 215, poz. 1666), kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dla 2010 r. przyjmuje się w wysokości 100.000 zł.

W art. 113 ust. 2 ustawy, wskazano, że do wartości sprzedaży, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W oparciu o ust. 9 powołanego artykułu, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Na mocy ust. 13 pkt 2 tegoż artykułu, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że jako podatnik podatku od towarów i usług prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Po dokonaniu likwidacji przedmiotowej działalności zamierza Pani, w zależności od otrzymanych zleceń co jakiś czas świadczyć ww. usługi.

Należy zauważyć, iż wydając - co jakiś czas w zależności od zleceń - opinie w ramach usług prawniczych, wykonywać będzie Pani te czynności w sposób częstotliwy działając jako usługodawca. Zatem biorąc pod uwagę powołaną wyżej definicję działalności gospodarczej należy uznać, iż będzie Pani spełniała wszelkie przesłanki do uznania za podatnika podatku od towarów i usług. W związku z tym, że przedmiotem świadczenia będą usługi prawnicze - mając na uwadze zapis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy - należy stwierdzić, że nie będzie mogła Pani korzystać z podmiotowego zwolnienia.

Reasumując należy stwierdzić, że w świetle powołanych wyżej regulacji, w przypadku udzielania opinii w zakresie usług prawniczych będzie Pani podatnikiem podatku od towarów i usług i tym samym będzie zobowiązana - na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy - do wystawiania faktur VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bygoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: podatnik podatku od towarów i usług, usługi prawnicze, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 23/01/2013 15:00:01

VAT - sporządzania faktur korygujących oraz duplikatów faktur w odniesieniu do faktur spor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do rachunków można wystawić faktury korygujące?2. Które kwoty należy zaokrąglić przy w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Mozliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzę...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Czy podatkownikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z fakt...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art 14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia . (data wpływu do tut. Urzędu .) w sprawie:- odliczania...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących dzierżawę

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pkt II.2 Państwa wniosku z dnia 22.07.2005 r., nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka ma prawo do odliczenia podatku z faktur VAT za raty leasingowe za samochód ciężarowyCzy wydatki z tytułu korzystania z Internetu spółka cywilna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?Czy prawidłowym jest wystawianie noty obciążeniowej na koszty podatku od nieruchomościCzy wydatki związane z zakupem ww. biletów Instytut może uznać jako koszty uzyskania przychodu?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej za wykonanie robot związanych z modernizacją obiektu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.