Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie przepisów:art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 25, § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798),w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 22.11. 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu 13.02.2006 r.) w sprawie terminu wystawienia faktury wewnętrznej w dnia 02.11.2005 r. w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym, na podstawie faktury wystawionej przez kontrahenta zagranicznego z dnia 28.10.2005 r.W dniu 24 listopada 2005 r. wpłynął do tut. Organu wniosek z dnia 22.11.2005 r. (uzupełniony pismem w dniu 13.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

W dniu 02.11.2005 r. Spółka otrzymała wraz z fakturą wystawioną przez kontrahenta zagranicznego towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju. Faktura zagraniczna została wystawiona przez kontrahenta w dniu 28.10.2005 r. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Podatnik udokumentował fakturą wewnętrzną wystawioną w dniu 02.11.2005 r. przy zastosowaniu kursu z dnia wystawienia faktury zagranicznej, tj. 28.10.2005 r.

Fakturę wewnętrzną Spółka ujęła w deklaracji VAT -7 za październik 2005 r. zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego odpowiednio pod pozycjami: 30 i 31 oraz 43 i 44.

Spółka wystąpiła z zapytaniem w jakim terminie powinna wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku dokonania ww. nabycia wewnątrzwspólnotowego.Podatnik stoi na stanowisku, że przedstawiony przez niego w stanie faktycznym sposób postępowania, tj. wystawienie faktury wewnętrznej w dniu 02.11.2005 r., tj. w dacie otrzymania towaru i faktury od kontrahenta zagranicznego jest prawidłowy.

Stanowisko tutejszego Organu:

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , dostawy towarów , dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji, i innych dopłat o podobnym charakterze.

Jak wynika z powołanego przepisu w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnicy są obowiązani do wystawiania faktur wewnętrznych. Faktura wewnętrzna jest istotnym dokumentem, gdyż wraz z dokumentami uzyskanymi od kontrahenta zagranicznego potwierdza prawidłowość rozliczenia danej transakcji.

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych są analogiczne do zasad wystawiania faktur dokumentujących dostawy. Zgodnie z przepisem § 25 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. przepisy § 9, § 13 - 17, § 19, § 20 i § 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku m.in. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Faktury, o których mowa w § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacja dotyczącą podatku (§ 25 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Terminy wystawiania faktur zostały uregulowane w § 13-15 ww. rozporządzenia, co oznacza, że stosuje się je odpowiednio także do faktur wewnętrznych dokumentujących dokonanie przez podatnika wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Unormowanie z ww. § 25 dotyczące stosowania § 13 odpowiednio do faktur wewnętrznych oznacza - w opinii tut. Organu - że faktury wewnętrzne co do zasady wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 14 i § 15.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, że faktura wewnętrzna została wystawiona w dniu otrzymania towaru i faktury zagranicznej tut. Organ stwierdza, że nie została naruszona zasada, określona w przepisie § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r., a zatem uznać należy stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie - za prawidłowe.

Ponadto wskazać należy również, że podatnik wystawia fakturę wewnętrzną przeliczając kwoty wyrażone na fakturze zagranicznej w walucie obcej, w sposób określony w § 37 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27. 04. 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 37 ust. 1 powołanego rozporządzenia, kwoty wyra#191;one w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu #339;redniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżącej kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony (§ 37 ust.2 ww. rozporządzenia).

W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieążcego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje si#234; odpowiednio (§ 37 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeliczenia kwot wykazanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług (§ 37 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W przedmiotowej sprawie Podatnik zastosował na fakturze wewnętrznej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kurs waluty obcej z dnia wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego, z zatem zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe, towar
Data aktualizacji: 06/11/2011 22:35:17

Rozliczanie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna Wrocław 53-238 ul. A. Ostrowskiego 5

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Wrocław pod nazwą Fabryczna gminy powiaty województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 02101016740014692221000000 VAT 49101016740014692222000000 PIT 96101016740014692223000000 budżetowe...

W jaki sposób zafakturować koszty przesyłki i opakowania w przypadku dostaw wysyłkowych za...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia . ( data wpływu do tut. Urzędu: .) w...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez fundacje

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT?

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 11.05.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwoty zwrócone pracownikowi w wysokości 90% wartości faktury za używanie Internetu dla celów służbowych są wolne od podatku od osób fizycznych?Czy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki na reprezentację ?Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę dokumentującą świadczenie usług poza terytorium krajuWystawianie faktur korygującychOpodatkowanie usług reklamy świadczonych przez polskiego podatnika na rzecz podmiotów mających siedzibę na terenie państw członkowskich
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.