Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

W którym miesiącu Spółka powinna dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o wynikający z wewnętrznej faktury korygującej podatek?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 roku (data wpływu 29 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ujęcia wewnętrznej faktury korygującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2007 roku wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ujęcia wewnętrznej faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiny następujący stan faktyczny

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca wystawił w dniu 30 listopada 2006 roku fakturę wewnętrzną. Faktura wewnętrzna została wystawiona na skutek błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Spółka uznała, że w listopadzie 2006 roku dokonała czynności będącej nieodpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka wystawiła fakturę wewnętrzną w dniu 30 listopada 2006 roku, którą ujęła w księgach rachunkowych i wykazała w deklaracji VAT-7 za listopada 2006 roku. Podatek wynikający z ww. faktury wewnętrznej Spółka odprowadziła na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Następnie, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego, stwierdził iż Spółka w opisanym stanie faktycznym, nie wykonała czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W dniu 27 lipca 2007 roku, w związku z zaistniałą sytuacją Spółka wystawiła wewnętrzną fakturę korygującą (do wewnętrznej faktury z dnia 30 listopada 2006 roku), zmniejszającą podatek od towarów i usług do kwoty 0 zł, którą wykazała w deklaracji za lipiec 2007 roku.

Jednocześnie Spółka podkreśla, iż w poszczególnych miesiącach 2005, 2006 oraz 2007 roku wystawiała faktury wewnętrzne, w których wykazywała podatek należny z tytułu nieodpłatnych czynności, które Spółka uznała za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dniu 20 sierpnia 2007 roku Spółka otrzymała dwa postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego, w których organ podatkowy stwierdził, iż Spółka w opisanym stanie faktycznym, nie wykonała czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka w sierpniu 2007 roku wystawiła wewnętrzne faktury korygujące do wcześniej wystawionych faktur wewnętrznych zmniejszające podatek należny. Spółka pomniejszyła podatek należny za sierpień 2007 roku, o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących.

W tak przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca wnosi o odpowiedź,

w którym miesiącu Spółka powinna dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o wynikający z wewnętrznej faktury korygującej podatek.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne. Przy czym za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Ponadto faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Z kolei, na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) do faktur korygujących stosuje się odpowiednio m.in. przepis § 16 i 17 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku dotyczące wystawiania faktur korygujących.

W myśl § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zgodnie z § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Z § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów wynika, iż obniżenie kwoty podatku należnego co do zasady może nastąpić za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki pozwalające na dokonanie obniżenia podatku należnego o podatek wynikający z faktury korygującej w miesiącu wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów faktury wewnętrzne można wystawiać w jednym egzemplarzu. Należy stwierdzić, iż w przypadku faktur wewnętrznych jak i faktur wewnętrznych korygujących wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej.

Biorąc pod uwagę racjonalność prawodawcy należy stwierdzić, że wystawca wewnętrznej faktury korygującej powinien dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił wewnętrzną fakturę korygującą. W szczególności wystawca wewnętrznej faktury korygującej nie powinien dokonywać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wykazana został pierwotna faktura wewnętrzna. Wynika to z faktu braku wyraźnego przepisu prawa, który zezwalałby na taką korektę, a także obowiązku odpowiedniego stosowania § 16 i 17 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Korekta taka mogłaby być niemożliwa do przeprowadzenia z uwagi na art. 81b Ordynacji podatkowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki przedmiotowa wewnętrzna faktura korygująca wystawiona w dniu 27 lipca 2007 do faktury wewnętrznej z dnia 30 listopada 2006 roku winna zostać ujęta w deklaracji VAT-7 za lipiec 2007 roku. Natomiast wewnętrzne faktury korygujące wystawione w sierpniu 2007 roku powinny zostać ujęte w deklaracji VAT-7 za sierpień 2007 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast art. 106 ust. 7 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Stosownie do § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) do faktur wewnętrznych stosuje się odpowiednio m.in. przepis § 16 i 17 tegoż rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku.

W myśl § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zaś § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia określa moment (okres rozliczeniowy), w którym sprzedawca powinien uwzględnić taką fakturę korygującą - jest to miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie doręczenia kontrahentowi faktury korygującej. W omawianym przypadku jest to faktura wewnętrzna korygująca.

W powyższej sytuacji należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze w niniejszej sytuacji nie mamy do czynienia ze sprzedawcą, ponieważ nie ma drugiej strony umowy, odbiorcy świadczenia bądź towaru. Opodatkowanie tych swoistych czynności i konieczność dokumentowania ich fakturą wewnętrzną (fakturą wewnętrzną korygującą) wynika z woli ustawodawcy, który wyszedł z założenia, iż takie sytuacje również są objęte zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, w omawianym przypadku faktura wewnętrzna korygująca nie dokumentuje czynności zewnętrznej, ponieważ nie ma zewnętrznego odbiorcy świadczenia bądź towaru. Wobec powyższego nie można przyjąć, iż jest możliwość otrzymania potwierdzenia odbioru faktury wewnętrznej korygującej, gdyż taka faktura nie jest przesyłana czy dostarczana do żadnego podmiotu. Zatem nie ma możliwości, aby został spełniony warunek o jakim mowa w § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku.

Ponadto cytowany § 25 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku mówi o odpowiednim stosowaniu przepisów. Odpowiednie stosowanie oznacza konieczność dostosowania danego przepisu do stanu faktycznego mającego być przedmiotem interpretacji. Jednocześnie odpowiedniość stosowania nie może oznaczać dowolności, bądź możliwości przyjmowania fikcji prawnej umożliwiającej zastosowanie przepisu.

Skoro zatem stan faktyczny wyklucza możliwość otrzymania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej wewnętrznej należy przyjąć, iż nie ma możliwości stosowania tego przepisu w tej części.

Konkludując, należy przyjąć założenie, iż skoro ustawodawca nie uregulował tej materii w sposób jednoznaczny nie można wykluczyć możliwości dokonania i uznania za prawidłową korekty podatku należnego według uznania podatnika albo w miesiącu rozliczenia faktury wewnętrznej albo w miesiącu wystawienia faktury wewnętrznej korygującej.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: czynności, faktura korygująca, faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe
Data aktualizacji: 27/01/2013 00:00:01

Co może biegły rewident z Tarnowa?

Kim są biegli rewidenci z Tarnowa i co leży w zakresie ich obowiązków? Innym określeniem tego zawodu jest audytor. Biegły rewident Tarnów to osoba, która posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Najczęściej jednocześnie pracuje jako...

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanego

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 1, art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 17.01.2007r...

Urząd Skarbowy Puławy 24-100 ul. Władysława Grabskiego 4

Zasięg terytorialny miasta Puławy, Dęblin gminy Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż powiaty puławski, rycki ) województwo lubelskie Konta...

Dot. momentu ujęcia wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na postawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o...

Dotyczy możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposa...

Stosownie do postanowień art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Strony, o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez kontrahenta?Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach wystawianych przez kontrahentów, które dokumentują udzielone przez Spółkę premie pieniężnePrzechowywanie kopii faktur w postaci dokumentu elektronicznegoPrawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku ze świadczeniem usług rachunkowo-księgowychPowiat nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stypendialnego, brak zakupów - brak faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.