Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W zakresie opodatkowania transakcji nabycia turbin wiatrowych wraz z montażem od kontrahenta unijnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2010 r. (data wpływu 20.07.2010 r.) uzupełnione pismem z dnia 30.08.2010r (data wpływu 03.09.2010r.) na wezwanie z dnia 20.08.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia turbin wiatrowych wraz z montażem od kontrahenta unijnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 30.08.2010r (data wpływu 03.09.2010r.) na wezwanie z dnia 20.08.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia turbin wiatrowych wraz z montażem od kontrahenta unijnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Planowana transakcja obejmuje sprzedaż, transport do Polski oraz montaż i próbne uruchomienie turbin wiatrowych w Polsce, a także obsługę dotyczącą napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji. Kupującym jest spółka P Sp. z o.o. z siedzibą w W, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Sprzedającym będzie spółka mająca siedzibę poza Polską, na terenie innego państwa należącego do Unii Europejskiej. Sprzedający nie posiada oddziału ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Transport, montaż oraz próbne uruchomienie turbin wiatrowych zostaną wykonane przez podmiot działający na rzecz sprzedającego, pozostający pod kontrolą sprzedającego oraz posiadający siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski. Sprzedający pozostanie odpowiedzialny wobec kupującego za wykonanie transportu, montażu oraz próbnego uruchomienia turbin wiatrowych.

W ramach transakcji podpisane zostaną trzy odrębne umowy: pierwsza dotycząca sprzedaży turbin wiatrowych, druga dotycząca transportu do Polski oraz montażu z próbnym uruchomieniem turbin wiatrowych, trzecia dotycząca obsługi serwisowej turbin wiatrowych (naprawy gwarancyjne oraz naprawy nie objęte gwarancją).

W związku z tym, że sprzedający pozostaje ostatecznie odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie transportu, montażu z próbnym uruchomieniem oraz napraw gwarancyjnych, cena za dostawę turbin z transportem, montażem i gwarancją określona jest w umowie sprzedaży i będzie płacona na rzecz sprzedającego. Cena płacona będzie w formie trzech zaliczek w terminach związanych z wykonaniem określonych etapów prac w ramach dostawy turbin oraz jednej płatności końcowej po przeprowadzeniu montażu i próbnego uruchomienia turbin wiatrowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT od całej ceny określonej w umowie sprzedaży będzie kupujący.Czy faktury wystawiane przez sprzedającego na rzecz kupującego w planowanej transakcji powinny wskazywać, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT będzie kupujący.Czy w związku z planowaną transakcją kupujący powinien wystawić tzw. faktury wewnętrzne (jedna faktura za dany okres rozliczeniowy) oraz potraktować podatek VAT określony w każdej z takich wewnętrznych faktur jako podatek naliczony, który może zostać odliczony w całości od podatku należnego.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Podatnikami, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

W przedstawionym stanie faktycznym podmiotem dokonującym dostawy jest sprzedający ponieważ czynności związane z transportem i montażem turbin wiatrowych wykonywane są na rzecz sprzedającego, który pozostaje odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie tych czynności. W ramach planowanej transakcji czynność dostawy i montażu turbin wiatrowych na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku z tego tytułu jest kupujący.

Ad. 2

Sprzedający powinien wystawić faktury obejmujące płatności zaliczkowe oraz płatność końcową bez dodawania do kwoty netto podatku VAT w związku z tym, że, jak wykazano w pkt 1 powyżej, w przedstawionym stanie faktycznym podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT od całej ceny płaconej na rzecz sprzedającego jest kupujący.

Ad. 3

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku m.in. dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. W związku z powyższym w planowanej transakcji kupujący powinien wystawić w danym okresie rozliczeniowym jedną wewnętrzną fakturę VAT obejmującą wszystkie płatności dokonane na rzecz sprzedającego z tytułu wystawionych przez niego faktur bez podatku VAT w danym okresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce opodatkowania.

Ogólna zasada dotycząca opodatkowania dostawy towarów zawarta została w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Jednocześnie stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Powyższe przepisy określają miejsce świadczenia przy dostawie towarów, które jest jednocześnie miejscem opodatkowania oraz podmioty zobowiązane do wykazania podatku. I tak powyższe uregulowania wskazują, że w przypadku dostawy towaru wraz w montażem lub instalacją miejscem świadczenia i opodatkowania jest zawsze miejsce instalacji bądź montażu. Poza tym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podmiotem zobowiązanym do wykazania i zapłaty podatku w sytuacji kiedy miejscem świadczenia jest terytorium kraju i dostawca towaru jest podatnikiem nieposiadającym siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju dostawy, wówczas podatnikiem z tytułu takiej dostawy jest nabywca.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć od kontrahenta unijnego turbiny wiatrowe wraz z ich transportem, montażem i ich próbnym uruchomieniem, a także obsługą dotyczącą napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji.

Kontrahent Wnioskodawcy nie posiada oddziału ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Transport, montaż oraz próbne uruchomienie turbin wiatrowych zostaną wykonane przez podmiot działający na rzecz sprzedającego, pozostający pod kontrolą sprzedającego oraz posiadający siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski. W ramach tej transakcji podpisane zostaną trzy odrębne umowy: pierwsza dotycząca sprzedaży turbin wiatrowych, druga dotycząca transportu do Polski oraz montażu z próbnym uruchomieniem turbin wiatrowych, trzecia dotycząca obsługi serwisowej turbin wiatrowych (naprawy gwarancyjne oraz naprawy nie objęte gwarancją).

W związku z tym, że sprzedający pozostaje ostatecznie odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie transportu, montażu z próbnym uruchomieniem oraz napraw gwarancyjnych, cena za dostawę turbin z transportem, montażem i gwarancją określona jest w umowie sprzedaży i będzie płacona na rzecz sprzedającego w formie trzech zaliczek w terminach związanych z wykonaniem określonych etapów prac w ramach dostawy turbin oraz jednej płatności końcowej po przeprowadzeniu montażu i próbnego uruchomienia turbin wiatrowych.

Powyższe wskazuje na dostawę towarów (turbin wiatrowych) wraz z montażem i próbnym uruchomieniem, które to towary są instalowane lub montowane przez podmiot działający na rzecz dokonującego ich dostawy. Wskazać należy, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru, wobec tego przyjęto, że prostymi czynnościami umożliwiającymi funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru są czynności, których wykonanie nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, posiadania specjalistycznych narzędzi oraz cechuje się niską pracochłonnością. Zatem w sytuacji, gdy kontrahent unijny nie posiadając siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski dokona dostawy towarów wraz z ich montażem na rzecz Wnioskodawcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług i nie dokona rozliczenia transakcji w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, na Wnioskodawcy jako nabywcy będzie ciążył obowiązek opodatkowania przedmiotowej transakcji.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż w sytuacji opisanej we wniosku kontrahent unijny powinien wystawić faktury obejmujące płatności zaliczkowe oraz płatność końcową bez dodawania do kwoty netto podatku VAT w związku z tym, że podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT od całej transakcji jest Wnioskodawca.

Przepis art. 106 ust. 7 ustawy, stanowi, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych, uregulowane zostały szczegółowo w przepisach, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

W myśl § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Zgodnie z § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Fakturę zgodnie z ust. 3 ww. paragrafu - wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (§ 10 ust. 5 tegoż rozporządzenia).

§ 10 ust. 6 cyt. rozporządzenia wskazuje, że jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.

Na mocy § 23 ust. 1 cyt. rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku:dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 4 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Mając powyższe na względzie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy może On wystawić w danym okresie rozliczeniowym jedną wewnętrzną fakturę VAT obejmującą wszystkie płatności dokonane na rzecz kontrahenta unijnego z tytułu wystawionych przez niego faktur bez podatku VAT w danym okresie.

Jednocześnie należy wskazać, że w sytuacji kiedy nabycie przedmiotowych towarów będzie służyło do prowadzenia działalności opodatkowanej, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura wewnętrzna, miejsce świadczenia, montaż, odliczenia
Data aktualizacji: 10/01/2013 18:00:01

Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować koszty przesyłki pocztowej w przypadku sprzedaży prowa...

W rozpatrywanej sprawie przedstawiono następujący stan faktyczny:Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej 52.61.Z ( w...

Czy opisaną we wniosku premię należy udokumentować nota księgową?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy tylko ewidencję wpływó...

Stowarzyszenie zwykłe (podatnik), zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie może otrzymywać...

Dotyczy umieszczania w fakturach sprzedaży bądź zakupu niezbędnych danych identyfikujących...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pana W.K., przedstawione we wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo odliczenia podatku od towarów i usług przysługuje na podstawie posiadanej fakturyCzy różnice kursowe, które powstają w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego EUR można uznać za koszt uzyskania przychodu?Czy wniesienie aportem składników majątku jako kapitału do spółki z o.o. może być udokumentowane fakturą VAT ?Sposób dokumentowania przez stowarzyszenie prowadzonej działalnościPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na podstawie umowy zawartej bez wymaganego indywidualnego zezwolenia dewizowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.