Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usługi wynajmu samochodów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu 7 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usługi wynajmu samochodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 maja 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usługi wynajmu samochodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma X jest Spółką której podstawowym przedmiotem działalności jest oddawanie w odpłatne użytkowanie samochodów na podstawie umów najmu lub leasingu, na okres dłuższy niż sześć miesięcy Wnioskodawca zamierza udostępniać samochody klientom w ramach odpłatnego przekazania na podstawie umowy najmu na okres dłuższy niż sześć miesięcy. W celu pozyskania samochodów do dalszego wynajmu Spółka zamierza korzystać z umów leasingu finansowego (umowa będzie przewidywać przeniesienie prawa własności z chwilą zapłaty ostatniej raty) lub operacyjnego (bez prawa przeniesienia własności z chwilą zakończenia umowy), tj. zamierza nabywać samochody od innych firm leasingowych na podstawie umów leasingowych. Umowy leasingu, na podstawie których Wnioskodawca będzie nabywał samochody także będą zawierane na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Wydatki związane ze spłatą rat leasingowych będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast w przypadku leasingu finansowego samochody zostaną ujęte w ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z wyżej przedstawionym zdarzeniem przyszłym zachodzi pytanie, czy Spółka (Wnioskodawca) będzie miała prawo do odliczenia w całości (tj bez ograniczenia określonego w art. 86 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług), podatku naliczonego od rat leasingowych i innych płatności z tytułu umowy leasingu, stwierdzonych stosowną fakturą VAT w przypadku leasingu od firm leasingowych samochodów przeznaczonych do oddania ich przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy w odpłatne użytkowanie na podstawie umów najmu .

Zdaniem wnioskodawcy: będzie ona uprawniona do skorzystania z prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego od rat leasingowych (czynszów) i innych płatności z tytułu umowy leasingu, w przypadku leasingu samochodów przeznaczonych do oddania ich przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy w odpłatne użytkowanie na podstawie umów najmu. Uprawnienie takie, zdaniem Wnioskodawcy, wynika. Po pierwsze — z wyłączenia ograniczenia, określonego w art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku nabycia samochodów przeznaczonych przez podatnika, w ramach przedmiotu jego działalności, wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, na okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Po drugie — z treści art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym ograniczenie prawa odliczenia podatku naliczonego do 60% ( 1 6 000 zł) dotyczy wyłącznie usługobiorców użytkujących samochody osobowe lub inne pojazdy na podstawie wymienionych umów. Natomiast Spółka zamierza nabywać na podstawie umów leasingu (finansowego lub operacyjnego) samochody w celu ich dalszego wynajmu przez okres co najmniej sześciu miesięcy, co upoważnia do skorzystania z uprawnienia wynikającego z przepisu art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy o VAT. Wskazać należy, iż Spółka, będąc w przyszłości leasingobiorcą samochodów, nie będzie ich w ogóle użytkowała. Samochody te będą bowiem użytkowane przez najemców (klientów Spółki, czyli finalnych użytkowników). Wniosek przedstawiony powyżej wynika z interpretacji gramatycznej (językowej) a ponadto znajduje potwierdzenie w wykładni celowościowej i systematycznej. Zamiarem ustawodawcy było bowiem ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego dla ostatecznego użytkownika samochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przepisy art. 86 ust. 3 ustawy wskazują, iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 7 cyt. ustawy ograniczenia zawartego w art. 86 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Ponadto w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b cyt. ustawy zawarto warunek, iż samochody (pojazdy) winny być przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na cele najmu, dzierżawy, leasingu lub inne o podobnym charakterze przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 cyt. ustawy, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa powyżej, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem należy rozumieć m. in.:1.korzystać z czegoś, np. budynku, lokalu, 2.korzystać z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek, 3. używać cudzej własności, czerpiąc z niej korzyści, ale mając jednocześnie obowiązek zachowania jej substancji i dotychczasowego przeznaczenia.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów. W przedmiotowej sprawie będą miały więc zastosowanie przepisy art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b cyt. ustawy. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie jest bowiem, jak wyraźnie wynika z powyższych uregulowań, aby taki pojazd był przeznaczony wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Reasumując - w przypadku wykorzystywania w działalności gospodarczej wynajmowanych samochodów, które następnie oddawane są w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu z wyłącznym przeznaczeniem do wykorzystania na ten cel przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy - Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą (100%) kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT, dokumentujących zakup usługi wynajmu tych pojazdów od swoich kontrahentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego (stanu faktycznego) zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenia, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, samochód
Data aktualizacji: 14/10/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Olecko 19-400 ul. Wojska Polskiego 7

Zasięg terytorialny miasta gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki, Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap powiaty olecki, gołdapski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 84101013970010492221000000 VAT 34101013970010492222000000...

Kopie faktur w formie elektronicznej

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż kopie wystawionych faktur powinny być przechowywane w formie papierowej. W piśmie z 18 września 2006 r., 1472 ROP1 423-235 288 06 RM (SIP) Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, odnosząc się do...

Zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposobu ustalenia podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. wystawiania faktur w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dos...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W zakresie skutków podatkowych otrzymania faktury elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, którego ważność wygasłaPodatnik pyta o możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanieCzy odsetki od zaległych składek zwrócone przez biuro rachunkowe stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychObowiązek wystawiania korekt faktur VAT za usługi budowlane w przypadku zmiany przeznaczenia remontowanego budynku z mieszkaniowego na cele usługoweOtrzymaną przez Urząd Gminy fakturę, winna ująć w swej deklaracji za miesiąc czerwiec 2009r. Gmina
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.