Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

W zakresie prawidłowości korygowania faktur VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2010r. (data wpływu 01.09.2010r.) uzupełnione pismem z dnia 15.10.2010r. (data wpływu 18.10.2010r) na wezwanie z dnia 06.10.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:prawidłowe - w zakresie wystawienia faktur korygujących, w których podatek VAT zostanie obniżony do wielkości zerowej, z informacją, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usług prawnych, nieprawidłowe - w zakresie wystawienia faktur korygujących poprzez zmianę wszystkich wielkości do wielkości zerowej i wystawienie nowych faktur uwzględniających poprzednią wartość sprzedaży bez podatku VAT i zawierających informacje, że do rozliczenia VAT obowiązany jest nabywca usług prawnych.UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2010r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 15.10.2010r. (data wpływu 18.10.2010r) na wezwanie z dnia 06.10.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2010 r. Wnioskodawca wystawił trzy faktury dokumentujące wykonanie usług prawnych na rzecz G. B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (Nabywca usług prawnych). Uwzględniając, że nabywca usług prawnych nie przedstawił numeru pod którym został on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w Holandii, Wnioskodawca w wystawianych fakturach uwzględnił VAT według obowiązującej stawki w wysokości 22%. Obecnie nabywca usług prawnych przedstawił swój numer pod którym został on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w Holandii.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy do wystawionych w 2010 r. faktur VAT powinny być obecnie wystawione faktury korygujące:w których podatek VAT zostanie obniżony do wielkości zerowej, z informacją, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usług prawnych lubfaktury korygujące zmieniające wszystkie wielkości w wystawionych fakturach do wielkości zerowej i wystawione nowe faktury uwzględniające poprzednią wartość sprzedaży bez podatku VAT i zawierające informacje, że do rozliczenia VAT obowiązany jest nabywca usług prawnych.Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle § 14 w związku z § 25 ust. 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. bardziej zasadne jest rozwiązanie polegające na skorygowaniu jedynie podatku VAT do wielkości zerowej, z informacją, że VAT powinien rozliczyć nabywca usługi prawnej. Zdaniem Wnioskodawcy drugie rozwiązanie, tzn. wystawienie faktur korygujących wszystkie wielkości do wartości zerowej i wystawienie nowych faktur bez podatku VAT z informacją, że VAT powinien rozliczyć nabywca usług prawnych również nie narusza obowiązujących przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:prawidłowe - w zakresie wystawienia faktur korygujących, w których podatek VAT zostanie obniżony do wielkości zerowej, z informacją, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usług prawnych, nieprawidłowe - w zakresie wystawienia faktur korygujących poprzez zmianę wszystkich wielkości do wielkości zerowej i wystawienie nowych faktur uwzględniających poprzednią wartość sprzedaży bez podatku VAT i zawierających informacje, że do rozliczenia VAT obowiązany jest nabywca usług prawnych.W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Na mocy art. 106 ust. 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w 2010 r. Wnioskodawca wystawił trzy faktury dokumentujące wykonanie usług prawnych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Amsterdamie. Uwzględniając, że nabywca usług prawnych nie przedstawił numeru pod którym został zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w Holandii, Wnioskodawca w wystawianych fakturach uwzględnił VAT według obowiązującej stawki w wysokości 22%. Obecnie nabywca usług prawnych przedstawił swój numer pod którym został zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w Holandii.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy do wystawionych w 2010 r. faktur VAT powinny być obecnie wystawione faktury korygujące, w których podatek VAT zostanie obniżony do wielkości zerowej, z informacją, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usług prawnych lub faktury korygujące zmieniające wszystkie wielkości w wystawionych fakturach do wielkości zerowej i wystawione nowe faktury uwzględniające poprzednią wartość sprzedaży bez podatku VAT i zawierające informacje, że do rozliczenia VAT obowiązany jest nabywca usług prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, bardziej zasadne jest rozwiązanie polegające na skorygowaniu jedynie podatku VAT do wielkości zerowej, z informacją, że VAT powinien rozliczyć nabywca usługi prawnej. Rozwiązanie polegające na wystawieniu faktur korygujących wszystkie wielkości do wartości zerowej i wystawienie nowych faktur bez podatku VAT z informacją, że VAT powinien rozliczyć nabywca usług prawnych, zdaniem Wnioskodawcy, również nie narusza obowiązujących przepisów.

W tym miejscu należy podkreślić, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana, w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur, a celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnik wystawia fakturę korygującą, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

I. Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;kwotę podwyższenia ceny bez podatku;kwotę podwyższenia podatku należnego.II. Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Z powyższego przepisu wynika, iż dopuszczalne jest korygowanie pomyłek (.) w jakiejkolwiek pozycji faktury, przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek.

Na mocy § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia, przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Stosownie do § 25 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi, lub odesłanie do odpowiedniego przepisy dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem - § 25 ust. 2 rozporządzenia.

Skoro - jak wskazano we wniosku - przedmiotowa usługa miała w istocie miejsce na rzecz kontrahenta z siedzibą w Amsterdamie, a okoliczności wskazują, że zaistniała pomyłka, polegająca na błędnym określeniu stawki podatku w wyniku braku numeru NIP kontrahenta - to istnieją podstawy do skorygowania faktur VAT z 2010 r. w drodze wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących zgodnie z cytowanym przepisem § 14 rozporządzenia. W wystawionych fakturach korygujących Wnioskodawca winien prawidłowo wskazać dane strony transakcji, kwoty podatku podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty podatku w prawidłowej wysokości (jako niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, z adnotacją, iż zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi).

Wobec powyższego, uwzględniając podane przez Wnioskodawcę sposoby postępowania przy wystawianiu faktur korygujących, za prawidłowe należy uznać rozwiązanie polegające na wystawieniu faktur korygujących, w których podatek VAT zostanie obniżony do wielkości zerowej, z informacją, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usług prawnych.

Odnosząc się do drugiego sposobu postępowania, należy wskazać, iż w sytuacji kiedy faktycznie doszło do wyświadczenia usług, a okoliczności sprawy wskazują, że w wystawionych fakturach VAT zaistniała pomyłka, polegająca na błędnym określeniu stawki podatku w wyniku braku numeru NIP kontrahenta - to nie istnieje prawna możliwość wystawienia faktur korygujących do wielkości zerowej i wystawieniu nowych faktur VAT. W takim przypadku prawidłowym jest wystawienie faktur korygujących zgodnie z cytowanym przepisem § 14 rozporządzenia poprzez skorygowanie danych błędnie wykazanych na pierwotnych fakturach w taki sposób aby doprowadzić je do stanu odpowiadającego rzeczywistości. A zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
Data aktualizacji: 13/10/2013 18:00:01

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dot. sprzedaży lokali przez spółkę cywilną dla wspólników tej spółki

Na podstawie: art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Jaką stawkę VAT (7% czy 22%) Wnioskująca powinna zastosować wystawiając fakturę wewnętrzną...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie opłat za media, pobieranych od członków stowarzyszenia na podstawie refaktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz jej członków opłat za mediaPrawidłowe udokumentowanie sprzedaży samochodu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczejW zakresie uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznejPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencjiW jaki sposób ewidencjonuje się opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dla których nie wystawiono faktur VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.