Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź, czy faktury wystawione ze stawką 0% są prawidłowe?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.11.2005 roku (wpływ do Urzędu 21.11.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie stawki podatku na dostawę kabin sanitarnych w ramach umowy komisu

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego w części dotyczącej stawki podatku, natomiast nieprawidłowe w części wskazanej podstawy prawnej do zastosowania stawki.

Uzasadnienie

Podatnik jest producentem kabin sanitarnych (łazienek) dla przemysłu okrętowego. Ma podpisaną długoletnią umowę komisu z przedsiębiorstwem X. Za dostarczone kabiny sanitarne faktury wystawiane są ze stawka VAT 0% zgodnie z art. 7 ust. 8 oraz art. 83 ust. 1 p. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie X na każdym złożonym zamówieniu na kabiny sanitarne określa rodzaj przedmiotowego statku morskiego według klasyfikacji PKWiU (35.11).

Pytanie:

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź, czy faktury wystawione ze stawką 0% są prawidłowe?

Stanowisko podatnika:

Zdaniem podatnika, można w tym przypadku zastosować stawkę podatku 0%.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Stosownie zaś do treści art. 7 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

Zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta.

Jak wynika z cytowanych przepisów, dostarczenie towarów do komisanta w ramach zawartej umowy komisu, stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu w kraju według stawek właściwych dla tej czynności określonych ustawą o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT,   stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu.

W pkt 1 ust. 1 art. 83 ustawy wymienione zostały następujące jednostki pływające:statki wycieczkowe i tym podobne, przeznaczone głównie do przewozu osób; promy wszelkiego typu (PKWiU 35.11.21), z wyłączeniem liniowców pasażerskich pozostałych, statków (łodzi) wycieczkowych itp. pozostałych promów (PKWiU 35.11.21-90.00), tankowce (PKWiU 35.11.22) z wyłączeniem tankowców pozostałych (PKWiU 35.11.22-90.00), statki chłodnicze (PKWiU 35.11.23), z wyłączeniem statków chłodniczych pozostałych, innych niż tankowce (PKWiU 35.11.23-90.00), statki przeznaczone do przewozu towarów oraz statki przeznaczone do przewozu zarówno osób jak i towarów (PKWiU 35.11.24), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU 35.11.24-20.3) oraz jednostek pływających wymienionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-80 i 35.11.24-90.00, statki rybackie itp. pełnomorskie (PKWiU 35.11.31-30), pchacze pełnomorskie (PKWiU 35.11.32-50.00), statki szkolne rybołówstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.30) i statki badawcze rybołówstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.40).Jednocześnie, zgodnie z przywołanym powyżej przepisem, z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług korzysta dostawa części i wyposażenia statków. W związku z brakiem definicji ustawowej "części" i "wyposażenia" w przepisach cytowanej ustawy, należy odnieść się do powszechnie przyjętego rozumowania tych pojęć. Według Słownika języka polskiego PWN częścią jest przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej całości, a wyposażeniem urządzenie dodatkowe do danej maszyny lub do urządzenia uważanego za główne.

W świetle powyższych definicji należy uznać, że kabina sanitarna wytwarzana dla przemysłu okrętowego stanowi wyposażenie statku. Jeżeli zatem kabiny te są przeznaczone na statki wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to do dostawy tych towarów ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie w/w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Spółki w tej kwestii jest prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do stwierdzenia Podatnika, iż na wystawianych fakturach podstawę zastosowania stawki 0% stanowi art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że stanowisko to jest nieprawidłowe. Transakcja sprzedaży w ramach umowy komisu przebiega w dwóch etapach a każdy etap stanowi odrębną dostawę. Pierwszym etapem jest dostawa towaru dokonywana przez komitenta komisantowi, drugim natomiast dostawa komisanta na rzecz osoby trzeciej. Sposób dokumentowania jest analogiczny jak w przypadku zwykłej dostawy towarów.

Powołany przez Podatnika przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Przepis ten nie może mieć zastosowania do sprzedaży w ramach umowy komisu, ponieważ jak wynika z przepisów ustawy o VAT opodatkowaniu w ramach komisu podlega wydanie towarów między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Zatem, jeżeli produkowane przez Spółkę kabiny sanitarne są sprzedawane w oparciu o umowę komisu (oddane w komis), to należy uznać, że nastąpiło wydanie tych kabin komisantowi, zatem sytuacja opisana w art. 7 ust. 8 w/w ustawy nie może mieć miejsca.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, komis, statek, wyposażenie
Data aktualizacji: 19/10/2013 12:00:01

Czy faktury zaliczkowe powinny być dochodem w momencie otrzymania zaliczki czy w momencie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie oraz udokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakwalifikowanie do określonego źródła przychodów osiąganych w ramach uczestnictwa w progr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury za świadczenie usług budowlanych wystawia się nie później niż z chwilą powstania o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT dokumentujących otrzyma...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacania oraz otrzymywania premii pieniężnejPodatnik ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury dokumentującej premię pieniężnaCzy od refaktury powinna dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?Wystawianie, przesyłanie i archiwizowanie faktur w formie elektronicznejCIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej schematu księgowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.