Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów - pytanie odnosi się do prawidłowości dokonywania rozliczeń podatku należnego i naliczonego

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), art. 20 ust. 5 i 6 oraz art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust. 10 pkt 2, art. 86 ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku.

Podatnik w dniu 19.08.2005 r. zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów w oparciu o ustawę z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym we wniosku pytający realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Kontrahent unijny przed dostawą towaru wysyła fakturę. Stąd też zdarza się, że towar otrzymywany jest w miesiącu następnym po miesiącu, w którym kontrahent wystawił fakturę.

Podatek należny i naliczony podatnik rozlicza w miesiącu, w którym wystawiona została faktura, pomimo, że nie dysponuje towarem od dostawcy. Pytanie podatnika odnosi się do prawidłowości dokonywania rozliczeń podatku należnego i naliczonego w wyżej przedstawionej sytuacji.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym. W odpowiedzi na zapytanie podatnika należy stwierdzić:

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), kwotę podatku naliczonego stanowi m. in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Stosownie zaś do treści art. 86 ust. 10 pkt 2 powołanej ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawcy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

W myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Ponieważ problem przedstawiony przez pytającego we wniosku odnosi się do kwestii obowiązku podatkowego we wewnątrzwspólnotowym nabyciu, to należy wskazać na zastosowanie art. 20 ust. 5-9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia z zastrzeżeniem ust. 6-9. Stosownie zaś do art. 20 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jak wynika z powyższego obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z dniem wystawienia faktury .

Zatem należy stwierdzić, iż stanowisko pytającego w tej kwestii jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura, nabycie wewnątrzwspólnotowe, odliczenie podatku od towarów i usług, powstanie obowiązku podatkowego
Data aktualizacji: 09/01/2013 09:00:01

Możliwość odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VAT

DECYZJA Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.03.2006 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 10.03.2006 r. Nr PDII 415 1 21 06 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor...

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego na fakturach VAT wystawionych w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za podział nieruchomości...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu 10 lutego 2005 r. (uzupełnionym w dniu 21.02.2005 r. i 3.03.2005 r.)...

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część północna Śródmieścia, Żoliborz gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 56101010100165802221000000 VAT 06101010100165802222000000...

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług projektowania stron internetowych dla kontrahen...

Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.05.2006r (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT?Za jaki okres Administracja Nieruchomościami ma prawo dokonąć korekty podatku VAT naliczonego "podwójnie" najemcom lokali komunalnych?Czy składki plantatorskie podlegają wliczeniu do obrotu zwolnionego z VAT? Jakie skutkie dla podatku VAT wywoła potrącenie ww. składek na fakture RR?Czy różnica pomiędzy wartością diety krajowej 23 zł, a rzeczywistymi wydatkami na wyżywienie stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?Przyjęcie daty wystawienia faktury jako datę powstania obowiązku podatkowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.