Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT na okoliczność naliczenia odsetek od kredytu kupieckiego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2010r. (data wpływu 24.02.2010r.), uzupełnionego pismem z dnia 20.03.2010r. (data wpływu 25.03.2010r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.03.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT za pozostałe usługi finansowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT za pozostałe usługi finansowe. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20.03.2010r. (data wpływu 25.03.2010r.), w którym Wnioskodawca wskazuje, że czynności udzielania kredytu kupieckiego będzie wykonywał w sposób częstotliwy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca uzyskuje przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej (określonych w załączniku nr 2 do ustawy), a także uzyskuje przychody tytułem wynagrodzenia (odsetki) z tytułu tymczasowego udzielania kredytu kupieckiego nabywcy swoich produktów. Wnioskodawcę oraz nabywcę produktów łączy pisemna umowa, która pozwala stronom umowy na korzystanie z wolnych środków pieniężnych powstałych ze wzajemnych transakcji handlowych. W zależności od salda wzajemnych rozliczeń korzyści majątkowe uzyskuje wnioskodawca lub nabywca produktów w wysokości ustalonej stopy procentowej. Nadmienić należy, że w przypadku salda dodatniego (wolne środki na rzecz Wnioskodawcy) Wnioskodawca poprzez złożenie dyspozycji zapłaty decyduje o dacie wypłaty, natomiast w przypadku salda ujemnego (zadłużenie do spłaty przez Wnioskodawcę) nabywca określa limit zadłużenia. Na okoliczność uzyskanego wynagrodzenia Wnioskodawca lub nabywca produktów wystawia za okres każdego kwartału fakturę VAT tytułem wykonania pozostałej usługi finansowej.

Ponadto Wnioskodawca podaje, iż czynności udzielania kredytu kupieckiego będzie wykonywał w sposób częstotliwy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca na okoliczność naliczenia wynagrodzenia (odsetek) za pozostawienie środków pieniężnych do dyspozycji nabywcy zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT tytułem wykonania pozostałej usługi finansowej.

Zdaniem Wnioskodawcy zobowiązany jest on do wystawienia faktury VAT ponieważ na skutek swojego działania poprzez udzielenie kredytu kupieckiego uzyskał korzyści majątkowe podlegające ustawie o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Za dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Oprócz przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, uzyskuje przychody z tytułu tymczasowego udzielania kredytu kupieckiego nabywcom swoich produktów. Czynności udzielania owego kredytu Wnioskodawca zamierza wykonywać w sposób częstotliwy. Jak podaje - Wnioskodawcę oraz nabywcę produktów łączy pisemna umowa, która pozwala stronom umowy na korzystanie z wolnych środków pieniężnych powstałych ze wzajemnych transakcji handlowych. W zależności od salda wzajemnych rozliczeń korzyści majątkowe uzyskuje wnioskodawca lub nabywca produktów w wysokości ustalonej stopy procentowej. Wnioskodawca nadmienia również, że w przypadku salda dodatniego (wolne środki na rzecz Wnioskodawcy) Wnioskodawca poprzez złożenie dyspozycji zapłaty decyduje o dacie wypłaty, natomiast w przypadku salda ujemnego (zadłużenie do spłaty przez Wnioskodawcę) nabywca określa limit zadłużenia.

W świetle powyższego, Wnioskodawcę należy uznać za usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2, gdyż samodzielnie i w sposób częstotliwy, w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi pośrednictwa finansowego, a tym samym w zakresie wykonywanych czynności występuje jako podatnik podatku od towarów i usług.

Ponadto, z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca udziela pożyczek, za które otrzymuje odsetki, a zatem uznać należy, iż świadczy odpłatną usługę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy wyżej wskazanego art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla niektórych czynności ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z podatku od towarów i usług.

I tak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Stosownie do poz. 3 wymienionego załącznika do ustawy, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku, zwolnione są od podatku usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU Sekcja J ex 65-67) z wyłączeniem usług ściśle wymienionych w punktach 1-9.

W myśl art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.

Stosownie do zapisu art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 Nr 212, poz. 1337 ze zm.), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Zatem mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT na okoliczność naliczenia odsetek od kredytu kupieckiego. W przypadku gdy czynność zaklasyfikowana jest jako pozostała usługa finansowa, wymieniona w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, będzie ona korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kredyt kupiecki, pożyczka, usługi finansowe
Data aktualizacji: 14/01/2013 06:00:01

Czy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług pomocy assistance świadczonych na ter...

Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2006r. w sprawie wydania...

Czy faktury za najem nieruchomości można uznać za koszty uzyskania przychodów?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka Jawna X ponosi wydatki z tytułu najmu nieruchomości, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez Y Spółka Jawna. Pan ..., który jest wspólnikiem spółki jawnej Y ma sądowy...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe...

Prawo do odliczenia z faktur od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi przed dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur (zasada uczciwej konkurencji)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca, który stanie się czynnym podatnikiem VAT, powinien za dostawę mediów wystawiać refakturę na rzecz członka wspólnoty?Obowiązek wystawienia faktury korygującej w związku z wypłaceniem kontrahentom premii pieniężnych/bonusówWnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorygowania podatku VAT z faktur wystawionych w roku 2003Czy w opisanym stanie faktycznym występuje czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (płyt VCD) oraz czy ma miejsce import usług licencji?Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i za jaki okres?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.