Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2010 r. (data wpływu 18 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2010 r. (data wpływu 31 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 maja 2010 r. (data wpływu 31 maja 2010 r.) o stosowne pełnomocnictwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Składa do urzędu skarbowego comiesięczne deklaracje VAT-7. Dotychczas wykonywał przede wszystkim takie czynności opodatkowane, jak: sprzedaż nieruchomości (gruntów), dzierżawa pomieszczeń, opłaty za wykupienie miejsca na cmentarzu.

Obecnie Zainteresowany planuje realizację inwestycji (dalej Inwestycja), polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości.

Na realizację tej Inwestycji pozyskano środki pochodzące z pomocy unijnej - umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Województwem. Całkowita wartość projektu wynosi x zł, podatek VAT naliczony stanowi y zł. Podatek VAT został uznany za koszt niekwalifikowany, co oznacza, że Wnioskodawca musi go sfinansować ze środków własnych. Budżet Gminy na rok 2009 wyniósł z zł. Brak możliwości odzyskania podatku VAT będzie skutkowało utratą przez nią płynności finansowej.

Obecnie w Gminie usługi w zakresie rozprowadzania wody i usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów wykonuje jej jednostka organizacyjna, działająca w formie (samorządowego) zakładu budżetowego. Zakład ten jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Jest on podatnikiem odrębnym od Wnioskodawcy. Wykonuje przede wszystkim usługi komunalne na rzecz mieszkańców i innych podmiotów z terenu Gminy, w tym między innymi w zakresie usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

Przed zakończeniem inwestycji planowane jest utworzenie - w miejsce dotychczasowego (samorządowego) zakładu budżetowego - spółki komunalnej, która w ramach gospodarki komunalnej wykonywać będzie zadania w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Powstały w wyniku zrealizowania Inwestycji majątek pozostanie własnością Zainteresowanego. Zostanie on przekazany do eksploatacji nowoutworzonej spółce komunalnej na podstawie umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie określona na poziomie rocznej amortyzacji dzierżawionych składników majątku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisywanej sytuacji, Gmina ma prawo do odliczenia na bieżąco podatku naliczonego zawartego w cenie zakupywanych towarów i usług służących realizacji opisanej wyżej Inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupywanych towarach i usługach służących wykonywaniu Inwestycji.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.) stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Prawo do odliczenia przysługuje zatem po pierwsze podatnikowi VAT (działającemu w tym charakterze), natomiast po drugie - przysługuje ono w zakresie, w jakim dokonywane zakupy (w których zawarty jest podatek naliczony) związane są z czynnościami opodatkowanymi.

Gmina zarówno w zakresie dokonywanych zakupów inwestycyjnych związanych z budową ww. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, jak i w zakresie późniejszych czynności polegających na oddaniu do odpłatnego korzystania zrealizowanej Inwestycji (tj. powstałej już sieci), działa i działać będzie jako podatnik VAT występujący w tym charakterze.

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 15 ust. 6 u.p.t.u. zastrzega zaś, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wnioskodawca jest osobą prawną. Nadmienić także należy, choć nie ma to decydującego znaczenia w sprawie, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wykonuje on w określonym zakresie - działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów u.p.t.u. Zarówno w zakresie dokonywanych zakupów dotyczących realizowanej Inwestycji, jak i w zakresie późniejszych czynności opodatkowanych wykonywanych za pośrednictwem tej Inwestycji, Zainteresowany działa jako podatnik VAT.

Zakupy służące Inwestycji dokonywane były z myślą o wykorzystaniu ich dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów u.p.t.u.). Dokonując zakupów Gmina występowała jako podmiot cywilnoprawny, a nie jako organ władzy publicznej. Nadmienić także należy, że przy przyznawaniu Wnioskodawcy dofinansowania ze środków RPO na lata 2007-2013, do kosztów kwalifikowalnych organ udzielający dofinansowania (Województwo) zaliczył tylko i wyłącznie wydatki netto (bez podatku VAT) poniesione w celu realizacji przedmiotowej Inwestycji. Uznano bowiem, że w zakresie tychże zakupów Zainteresowany działa jako podatnik VAT.

Podkreślić również należy, że w przyszłości, gdy Gmina wykonywać będzie czynności opodatkowane (podlegające opodatkowaniu) za pośrednictwem tej Inwestycji, również działać będzie jak podatnik VAT. Oddając do użytkowania Inwestycję spółce komunalnej, Wnioskodawca nie będzie bowiem działać wykonując władztwo publiczne. Nie będzie zatem występować jako organ władzy publicznej. Dokonywane przez niego w tym zakresie działania będą miały charakter cywilnoprawny - będzie to umowa dzierżawy. Zatem nie będzie znajdował zastosowania przepis art. 15 ust. 6 u.p.t.u. Działania Zainteresowanego w tym zakresie będą działaniami podatnika VAT, występującego w tym charakterze.

Reasumując należy stwierdzić, że Gmina zarówno dokonując zakupów na potrzeby realizacji Inwestycji, jak i dokonując późniejszej sprzedaży za pośrednictwem tej Inwestycji, działała, działa i będzie działać jako podatnik VAT występujący w tym charakterze, a więc podmiot, któremu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 u.p.t.u., podatnikowi VAT prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim podatek naliczony - zawarty w danych zakupach - służy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że efekt dokonywanych Inwestycji - tj. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi - zostanie przekazana do używania powstałej spółce komunalnej na podstawie umowy dzierżawy.

Wnioskodawca wykonując cywilnoprawną umowę dzierżawy, będzie świadczyć na rzecz dzierżawcy (Spółki) usługi w rozumieniu przepisów u.p.t.u. w wykonaniu umowy dzierżawy będzie bowiem dokonywać na rzecz Spółki świadczeń niebędących dostawą towarów. Majątek (sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi) pozostanie bowiem własnością Gminy. Wykonywane przez Zainteresowanego świadczenia - polegające na oddaniu do używania i pobierania pożytków z określonych budowli (sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi) - będą wykonywane za odpłatnością (czynszem dzierżawnym). Stanowić one będą zatem przedmiot opodatkowania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 u.p.t.u.

Usługi wykonywane przez Gminę na rzecz Spółki (polegające na oddaniu określonych budowli do odpłatnego korzystania) nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. w katalogu zwolnień zawartych w art. 43 u.p.t.u., czy też zawartych w przepisach wykonawczych nie ma bowiem przewidzianego zwolnienia podatkowego dla tego rodzaju czynności, które polegają na oddaniu takich budowli w dzierżawę (wśród zwolnień podatkowych podobnego rodzaju znajdujemy tylko zwolnienia obejmujące oddanie w dzierżawę budynków oraz lokali mieszkalnych).

W związku z tym Wnioskodawca - za pomocą wybudowanych budowli (sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi) - będzie świadczyć na rzecz Spółki opodatkowane usługi. Podkreślić przy tym należy, że te składniki majątkowe będą służyć Gminie wyłącznie do świadczenia tego rodzaju usług. Zainteresowany - jako podatnik VAT - nie będzie używać tychże składników majątku do innych celów. Będą one służyły wyłącznie do stałego świadczenia tej jednej czynności opodatkowanej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, ma on pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupywanych towarach i usługach służących wykonywaniu Inwestycji. Podatek naliczony, o którym mowa, jest bowiem związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

Zauważyć trzeba, że w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania bez znaczenia pozostaje okoliczność, że zakupy dokonywane przez Gminę - w których zawarty jest podatek naliczony, którego odliczenia on dochodzi - są finansowane z dotacji.

Rolą prawa do odliczenia podatku jest bowiem uwolnienie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą od finansowego ciężaru podatku. Nie ma tutaj znaczenia źródło finansowania wydatków, w których zawarty był podatek obciążający podatnika. Liczy się jedynie obiektywny fakt przeznaczenia towarów i usług obciążonych podatkiem do działalności opodatkowanej. Takie wnioski wynikają także z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (tak np. wyrok w sprawie C-204/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii). Trybunał w powyższym wyroku jednoznacznie stwierdził, że nie można wprowadzić do przepisów krajowych przepisów, które ograniczałyby możliwość odliczenia VAT od zakupów finansowanych subwencjami. Stwierdzić zatem należy, że niezależnie od tego, że zakupy sfinansowane zostały dotacjami nie ma znaczenia dla odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa.

Należy podkreślić, że w sytuacji będącej przedmiotem zapytania nie można mówić o powołaniu nowej struktury, której celem miałoby być wyłącznie uzyskanie odliczenia podatku naliczonego, do czego w innej sytuacji nie byłoby prawa. Utworzenie spółki komunalnej przez Gminę wiąże się z zamiarem optymalizacji i uzyskania większej efektywności działania w zakresie gospodarki komunalnej. Dopuszczona przez przepisy forma spółki kapitałowej, w której gmina ma większościowe udziały, wydaje się być lepszą formą prowadzenia gospodarki komunalnej, niż samorządowy zakład budżetowy (zwłaszcza po zmianach przepisów dotyczących finansów publicznych, jakie miały miejsce 1 stycznia 2010 r.). Zauważyć ponadto należy, że także w przypadku oddania w dzierżawę przedmiotowych budowli zakładowi budżetowemu skutki podatkowe (w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego) byłyby takie same, jak w przypadku oddania tychże w dzierżawę spółce komunalnej.

Okoliczność zatem, że powołanie spółki komunalnej - której zostaną oddane w dzierżawę przedmiotowe budowle - zbiega się w czasie z zakończeniem realizacji przedmiotowej inwestycji, pozostaje bez znaczenia dla prawa do odliczenia przysługującego Zainteresowanemu.

O słuszności stanowiska zajętego przez Wnioskodawcę przekonuje jeszcze jedna okoliczność. Należy zauważyć mianowicie, że wszelkie czynności, które może podjąć Gmina - aby faktycznie wykorzystać zrealizowane w wyniku Inwestycji składniki majątkowe (wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) - byłyby czynnościami opodatkowanymi (rodzącymi podatek należny).

Jeśli Gmina zdecydowałaby się na wniesienie przedmiotowej sieci aportem do spółki komunalnej - byłaby to opodatkowana dostawa towarów. Kreowałaby ona podatek należny.

Gdyby Zainteresowany - abstrahując od przepisów dotyczących prowadzenia gospodarki komunalnej - zdecydował się na samodzielne wykonywanie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania odpadów (ścieków), to również wykonywałby czynności opodatkowane, kreujące podatek należny.

W przypadku, w którym Wnioskodawca podjąłby decyzję o sprzedaży przedmiotowej sieci innemu podmiotowi - także byłaby to czynność opodatkowania rodząca podatek należny.

W sytuacji opisanej w pytaniu, każde rozporządzenie składnikami majątku o których mowa (tj. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej), bądź ich użycie, skutkowałoby powstaniem podatku należnego. Dotyczy to również oddania przedmiotowej sieci w dzierżawę innemu podmiotowi (podatnikowi) na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

Powyższe okoliczności dodatkowo przemawiają za słusznością jego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku VAT. Obecnie planuje on realizację inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości.

Przed zakończeniem inwestycji, planowane jest utworzenie spółki komunalnej, która w ramach gospodarki komunalnej wykonywać będzie zadania w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Powstały w wyniku zrealizowania inwestycji majątek pozostanie własnością Zainteresowanego. Zostanie on przekazany do eksploatacji nowoutworzonej spółce komunalnej na podstawie umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie określona na poziomie rocznej amortyzacji dzierżawionych składników majątku.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Art. 693 § 2 ww. ustawy stanowi, iż czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Zatem mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż oddanie w dzierżawę powstałego w wyniku inwestycji majątku stanowić będzie świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, bowiem nie daje dzierżawcy prawa do rozporządzania nim jak właściciel.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu   - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany) bądź pośredni.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zaznaczyć należy, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem określonym w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 224, poz. 1799 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują m.in. zadania dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W przedmiotowej sprawie Zainteresowany nie będzie działał jako organ władzy publicznej ani też nie będzie wykonywał zadania własnego, należącego do gminy. Zatem, nie będzie mógł on skorzystać ani z wyłączenia, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, ani ze zwolnienia od podatku, zgodnie z powołanym § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, bowiem usługi w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków będą świadczone przez utworzoną spółkę komunalną, przy wykorzystaniu majątku powstałego w wyniku przedmiotowej inwestycji, a użytkowanego przez nią na podstawie umowy dzierżawy.

Wnioskodawca w wyniku podpisanej umowy dzierżawy będzie pobierał czynsz dzierżawny.

Zatem, Gmina oddając na podstawie umowy dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi, będzie wykonywać czynności opodatkowane podatkiem VAT (jak już wcześniej zostało wykazane dzierżawa jest świadczeniem usługi i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

Podsumowując, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia na bieżąco podatku naliczonego, zawartego w cenie zakupionych towarów i usług służących realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: gmina, inwestycje, obniżenie podatku należnego, odliczenia, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 20/10/2013 03:00:01

Proces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu rzeczowego do spółki jawnej, obowiązek wystawien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawienie faktury końcowejZasady wystawiania faktur korygujących VATMoment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawionej dnia 29 sierpnia 2008tr. faktury VAT dokumentującej częściowe wykonanie robot drogowychDokumentowanie rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystegoPodatniczka pyta czy może wpisać w koszty uzyskania przychodu zakup odzieży cywilnej, na podstawie faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.