Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Wypłacone premie pieniężne należy dokumentować fakturami VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 29 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako przedstawiciel producenta (zgodnie z treścią aneksu do umowy o współpracy) ma prawo do wynagrodzenia prowizyjnego od zrealizowanego obrotu netto za okresy kwartalne. Z tego tytułu - zgodnie z ww. umową - do 31 grudnia 2007 r. wystawiał dostawcy faktury (zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z 30 grudnia 2004 r. sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4026, że generalnie przy braku jasnego związku z konkretną transakcją, premie pieniężne należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług i dokumentować fakturami).

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, a także w związku z orzeczeniami sądów administracyjnych (sygn. IFSK 94/06 z 6 lutego 2007 r., sygn. IFSK 1109/06 z 16 lutego 2008 r.), które w swoich wyrokach nie podzielają poglądu Ministra Finansów i wskazują, iż premie pieniężne nie stanowią wynagrodzenia za jakąkolwiek świadczoną usługę, a w konsekwencji nie należy ich dokumentować fakturami VAT, dostawca poinformował Zainteresowanego, iż nie przyjmuje już od niego faktur z tego tytułu, gdyż ma wątpliwości, czy wynagrodzenie prowizyjne z tytułu zrealizowanego obrotu za kwartał winno być opodatkowane podatkiem VAT, a w konsekwencji czy będzie miał prawo do odliczenia tak naliczonego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka winna obciążać dostawcę z tytułu wynagrodzenia od zrealizowanego obrotu za dany kwartał fakturą VAT czy notą obciążeniową.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on wystawiać notę obciążeniową, gdyż podstawą do wyliczenia premii jest obrót za dany kwartał czyli zsumowanie zakupionych przez Zainteresowanego towarów u dostawcy, za które to zakupy dostawca naliczył należny podatek VAT. Stanowisko Spółki wynika z wątpliwości co do tego, czy premia, która jest kwotą procentową od zsumowanych dostaw towarów za kwartał jest usługą w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Wnioskodawca zauważa, że również orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie premii za osiągnięcie określonego poziomu zakupów stwierdza, iż wynagrodzenie to jest skutkiem opodatkowanych już wcześniej zakupów, a nabycie prawa do bonusu nie jest odrębną usługą podlegającą VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

W świetle art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (.). Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Premie pieniężne wypłacane są nabywcom w celu intensyfikacji sprzedaży towarów, dotyczy to m.in. przypadków kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej, polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

W praktyce występują takie sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, a premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takim przypadku należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę podatnik otrzymuje bonus w postaci premii pieniężnej.

Zatem pomiędzy stronami zaistnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W świetle powyższego, zachowanie nabywcy towarów polegające np. na osiągnięciu określonego w umowie obrotu, terminowej zapłacie za dostawy itp., należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. wg stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pomiędzy podatnikami istnieje umowa regulująca wzajemną współpracę, na podstawie której, przy spełnieniu określonych warunków dostawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia od zrealizowanego obrotu netto za okresy kwartalne (premii pieniężnej). Premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą i nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od konkretnego zachowania nabywcy. W takim przypadku przedmiotowa premia stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi.

Otrzymanie premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, fakturą VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, na wypłacane dla Spółki wynagrodzenie od zrealizowanego obrotu netto za okresy kwartalne, stanowiące zapłatę za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, należy wystawić fakturę VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani wystawiać faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży. Jednocześnie, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji, opisane wyżej odpłatne świadczenie usług powinno być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez nabywców towarów.

Ponadto stwierdzić należy, iż powołane przez Spółkę wyroki sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Natomiast pismo Ministra Finansów Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 z dnia 30 grudnia 2004 r. jest interpretacją wydaną w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która nie uległa zmianie i nadal obowiązuje.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 20/10/2013 09:00:01

Kontrahenci świadczą na rzecz Spółki usługi (Wnioskodawca powołuje PKWiU), Spółka ma prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wykonanie prac remontowo-budowlanych na rzecz własnej nieruchomości i ich zafakturowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasadność wystawienia faktur na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nietermin...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienie od podatku od towarów i usług refakturowanych kosztów wysyłki dokonanej na rzec...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje m. in. sprzedaży towarów w formie wysyłkowej i z tego tytułu obciąża klienta kosztami przesyłki pocztowej. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wątpliwości...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznychCzy mam prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji ?Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze?Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług z realizacją projektu stypendialnegoPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej od kontrahenta faktury VAT dokumentującej premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.