Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wypłata premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczoną przez kontrahenta usługę

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2010 r. (data wpływu 18.01.2010 r.) uzupełnionego w dniu 12.03.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 24.02.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wypłacanej premii pieniężnej za wynagrodzenie za świadczone przez kontrahentów na rzecz Spółki usługi podlegające opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 12.03.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 24.02.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wypłacanej premii pieniężnej za wynagrodzenie za świadczone przez kontrahentów na rzecz Spółki usługi podlegające opodatkowaniu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest importerem i dystrybutorem produktów biurowych i szkolnych. Aby usprawnić i zintensyfikować działalność planuje uruchomić program partnerski dla kontrahentów (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) dokonujących zakupów za pośrednictwem platformy internetowej. Celem programu jest premiowanie korzystania z platformy internetowej jako narzędzia obniżającego koszty obsługi kontrahentów, premiowanie regularnego odnawiania zapasów u kontrahentów oraz wprowadzanie do ich oferty szerokiej gamy produktów dystrybuowanych przez Spółkę. Z wdrożeniem i funkcjonowaniem platformy internetowej oraz programu partnerskiego związana jest bezpośrednio potrzeba bieżącego testowania przez kontrahentów wprowadzanych na platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych oraz analizowania przez Spółkę dostarczanych przez klientów informacji o funkcjonowaniu wprowadzanych na platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych oraz sugestii dotyczących ewentualnych modyfikacji Platformy. W pierwszej fazie program byłby uruchomiony na okres próbny. Samo korzystanie przez kontrahentów z platformy i związana z tym realizacja usług testowania tego innowacyjnego i w założeniu podlegającego modyfikacjom narzędzia, wiązałoby się z bezpośrednimi korzyściami Spółki. W szczególności byłyby to oszczędności związane z eliminacją z procesu obsługi zamówienia i reklamacji tradycyjnych, angażujących pracowników, generujących koszty i czasochłonnych procedur (kontaktów z kontrahentami za pośrednictwem telefonu, faksu). Z drugiej strony już samo korzystanie z platformy i testowanie jej przez kontrahentów wiązałoby się dla nich z koniecznością wykonania dodatkowych zadań (np. wpisania zamówienia na platformie zamiast przesłania go faksem, złożenia reklamacji na platformie zamiast wysłania jej faksem).

Uczestnicy programu partnerskiego mieliby możliwość, w zamian za wykonanie dodatkowych usług, uzyskania wynagrodzenia, zdefiniowanego jako tzw. premia pieniężna. Koniecznym, lecz niewystarczającym warunkiem nabycia prawa do premii pieniężnej byłoby zarejestrowanie się na platformie i gromadzenie punktów. Punkty przyznawane byłyby za zamówienie towarów opisanych niepowtarzalnym indeksem towarowym, w danym tygodniu, należącym do trzynastotygodniowego okresu rozliczeniowego. Złożenie w ciągu jednego tygodnia ponownego zamówienia na towary o tym samym indeksie towarowym nie zwiększałoby liczby punktów już za towary o tym indeksie, w danym tygodniu przyznanych, a liczba punktów nie zależałaby przy tym od ilości towarów (sztuk lub opakowań) o tym samym indeksie towarowym, zakupionych w ciągu danego tygodnia. Punkty uzyskane w tygodniach należących do okresu rozliczeniowego sumowałyby się.

Samo zgromadzenie określonej liczby punktów nie uprawniałoby jednak do wypłaty premii pieniężnej. Nabycie prawa do premii pieniężnej byłoby uzależnione wprost (oprócz rejestracji w programie, składania zamówień na platformie w ramach programu na możliwie szeroki asortyment towarów oraz terminowego rozliczenia zobowiązań wobec Spółki) od wymienionych w regulaminie programu partnerskiego usług Uczestnika, tj.:testowania wprowadzanych na platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych (usługa ta byłaby ściśle związana ze składaniem zamówień lub reklamacji za pośrednictwem platformy - realizowana byłaby niejako przy okazji korzystania z platformy i wiązała by się z dodatkowym obowiązkiem świadomego gromadzenia danych dotyczących funkcjonowania platformy i analizowaniu ich na potrzeby Spółki. Spółka nie wyklucza jednocześnie obligowania kontrahentów do testowania rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych w trybie symulacji);udzielania na prośbę Spółki wszelkich informacji o funkcjonowaniu wprowadzanych na platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych oraz przekazywania sugestii dotyczących ewentualnych modyfikacji platformy.O ile Uczestnik wywiąże się z tak sformułowanych zobowiązań, uzyskane przez Uczestnika w danym okresie rozliczeniowym punkty przeliczane byłyby za pomocą stosownego algorytmu na stawkę procentową, która byłaby z kolei podstawą do wyliczenia wartości premii pieniężnej. Sama kwota premii pieniężnej kalkulowana byłaby przez przemnożenie stawki procentowej przez kwotę obrotu zrealizowanego przez Uczestnika w programie wdanym okresie rozliczeniowym. Premia pieniężna należna byłaby po zakończeniu okresu rozliczeniowego — po weryfikacji wywiązywania się przez Uczestnika z zobowiązań wykraczających poza transakcję sprzedaży.

W uzupełnieniu Spółka wskazała, że do nabycia prawa do premii niezbędne jest po pierwsze gromadzenie punktów, przyznawanych za zamawianie towarów opisanych niepowtarzalnym indeksem towarowym w danym tygodniu należącym do trzynastotygodniowego okresu rozliczeniowego. Jest to warunek konieczny, jednak niewystarczający (wg regulaminu, pkt 26 zd. drugie: Samo zgromadzenie określonej liczby punktów, zgodnie z postanowieniami Działu III Regulaminu, nie uprawnia do wypłaty premii). Dla nabycia prawa do premii musi dojść do łącznego wykonania świadczeń na rzecz Spółki. Świadczenia te zostały określone w sposób następujący (wg regulaminu, pkt 27) — są to jednocześnie warunki uzyskania premii:rejestracja w Programie Moja Premia;składanie zamówień na Platformie w ramach Programu Moja Premia na możliwie szeroki asortyment towarów;rozliczenie w okresie 14 dni kalendarzowych od końca okresu rozliczeniowego wszystkich zobowiązań wobec C, których termin płatności upłynął przed zakończeniem okresu rozliczeniowego;testowanie wprowadzanych na Platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych;udzielanie na prośbę C wszelkich informacji o funkcjonowaniu wprowadzanych na Platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych oraz przekazywania sugestii dotyczących ewentualnych modyfikacji Platformy.Na zawarte w wezwaniu pytanie, czy wypłacane premie pieniężne mają związek z jakimkolwiek świadczeniem kontrahenta na rzecz wypłacającego premię wnioskodawcy, Spółka wskazując na powyższe warunki, odpowiada twierdząco. Jednocześnie pragnie podkreślić, że spośród powyżej zdefiniowanych warunków, w kontekście celów biznesowych Spółki najistotniejsze są te oznaczone literami d) oraz e).

W opinii Spółki to właśnie warunki opisane pod literami d) oraz e) mają charakter niezależnych usług i związane są z transakcją sprzedaży jedynie pośrednio. Ich powiązanie wynika ze zidentyfikowanej przez Spółkę potrzeby bieżącego testowania przez kontrahentów wprowadzanych na platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych oraz analizowania przez Spółkę dostarczanych przez klientów informacji o funkcjonowaniu wprowadzanych na platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych oraz sugestii dotyczących ewentualnych modyfikacji platformy. W opinii Spółki charakter usług pozwala na przyporządkowanie ich do kodu PKWiU 74.90.1 - Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane. Niemniej ostateczne ustalenie prawidłowej klasyfikacji spoczywa po stronie kontrahentów, którzy mogą w tym celu wystąpić do GUS o opinię klasyfikacyjną.

Usługi opisane powyżej mogą być zrealizowane w sposób najpełniej odpowiadający potrzebom Spółki właśnie przez jej stałych odbiorców. Konieczne stało się zatem wytypowanie i zachęcenie do współpracy grupy podmiotów, w której znajdą się odbiorcy najaktywniej korzystający z wprowadzanych przez Spółkę rozwiązań. Na tym gruncie powstała koncepcja programu premiowego, w którym kontrahenci mogą uzyskać korzyść finansową nie tyle ze względu na wielkość obrotów, ale — co na tym etapie istotniejsze dla Spółki — za możliwie pełne i wszechstronne testowanie nowych rozwiązań biznesowych, co ze względów technologicznych możliwe jest w tym większym stopniu, im szerszy jest asortyment nabywanych towarów.

W ten sposób usługi kontrahentów są niejako nadbudowane na transakcjach sprzedaży, pozostając jednak transakcjami samodzielnymi. O ile bowiem sprzedaż na platformie internetowej może się odbywać także bez związku z programem premiowym, a z drugiej strony możliwe jest także do przeprowadzenia wykonanie usług testowych, marketingowych i informacyjnych bez związku z faktyczną sprzedażą (np. w trybie symulacji), to najefektywniejsze i dające najwartościowsze rezultaty jest przeprowadzenie obu tych działań w ramach jednego programu.

Co do sposobu kalkulacji premii (odbywa się on wg zasad przedstawionych poniżej) argumenty przedstawione powyżej zadecydowały o tym, że ilość punktów związana jest z szerokością asortymentu, a nie np. z obrotem.

I tak punkty przyznawane są za zamówienie towarów opisanych niepowtarzalnym indeksem towarowym w danym tygodniu należącym do okresu rozliczeniowego. (Regulamin, pkt 15). O ile na Platformie nie podano informacji o większej ilości punktów i zastrzeżeniem pkt 19, za zakup towarów opisanych jednym indeksem towarowym w jednym tygodniu przysługuje jeden punkt. Złożenie w ciągu jednego tygodnia ponownego zamówienia na towary o tym samym indeksie towarowym nie zwiększa liczby punktów już za towary o tym indeksie w danym tygodniu przyznanych. Liczba punktów nie zależy od ilości towarów (sztuk lub opakowań) o tym samym indeksie towarowym, zakupionych w ciągu danego tygodnia) (Regulamin, pkt 16). Punkty przeliczane są dalej na stawkę procentową, za pomocą indywidualnie ustalanego dla każdego kontrahenta algorytmu (kontrahent akceptuje algorytm w tzw. Indywidualnych Szczegółowych Warunkach Uczestnictwa w Programie Moja Premia, które ustalane będą osobno pomiędzy Spółką a konkretnym kontrahentem). Zawarcie umowy z kontrahentami w zakresie uczestnictwa w programie premiowym następuje po akceptacji przez nich jednocześnie wszystkich postanowień regulaminu i Indywidualnych Szczegółowych Warunków Uczestnictwa. Spółka pragnie podkreślić, że w chwili przystąpienia do programu partnerskiego i akceptacji regulaminu oraz Indywidualnych Szczegółowych Warunków Uczestnictwa powstaje więź o charakterze zobowiązaniowym: kontrahent zobowiązuje się do określonych, opisanych powyżej świadczeń w zamian za premię pieniężna. Niespełnienie świadczeń obwarowane jest sankcją w postaci braku premii. Dołączenie do programu premiowego, a w szczególności sposób kalkulacji premii jest zatem całkowicie regulowany umownie z kontrahentem):

O ile Uczestnik realizuje zobowiązania, o których mowa w pkt 27, uzyskane przez Uczestnika w danym okresie rozliczeniowym punkty przeliczane są za pomocą stosownego algorytmu na stawkę procentową, która jest podstawą do wyliczenia wartości premii pieniężnej (wg Regulamin, pkt 28).

Wysokość obrotu ma w kalkulacji znaczenie akcesoryjne (w żadnym wypadku nie pozwala na stwierdzenie, że premia jest rabatem za zrealizowany obrót). Zabezpiecza Spółkę przed kontrahentami, którzy stosowaliby strategię zakupu jak najmniejszych partii towaru z możliwie szerokiego asortymentu w celu uzyskania premii pieniężnej. Wartość usług testowych, informacyjnych i marketingowych przy takiej strategii kontrahenta byłaby znikoma. Stąd w regulaminie wprowadzono następujący zapis (pkt 29):

Premia pieniężna kalkulowana jest przez przemnożenie stawki procentowej, o której mowa w pkt 28, przez kwotę obrotu zrealizowanego przez Uczestnika w Programie Moja Premia w danym okresie rozliczeniowym.

Premie zatem wyliczane są, co prawda przy uwzględnieniu wielkości zrealizowanych dostaw, przy czym należy podkreślić, że jest to tylko jeden z elementów branych pod uwagę, a jego znaczenie jest tu tylko pomocnicze.

Premia nie ma też związku z konkretnym asortymentem. Niemniej ze względu na zależność pomiędzy szerokością zakupywanego asortymentu a jakością usług świadczonych przez kontrahentów na rzecz Spółki, premiuje się zamawianie możliwie szerokiego asortymentu spośród oferowanych na platformie internetowej towarów, oznaczonych niepowtarzalnym indeksem towarowym.

Zgodnie z regulaminem (pkt 27):

Wypłata premii pieniężnej jest uzależniona od następujących działań Uczestnika:rejestracji w Programie Moja Premia;składania zamówień na Platformie w ramach Programu Moja Premia na możliwie szeroki asortyment towarów;rozliczenia w okresie 14 dni kalendarzowych od końca okresu rozliczeniowego wszystkich zobowiązań wobec C, których termin płatności upłynął przed zakończeniem okresu rozliczeniowego;testowania wprowadzanych na Platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych;udzielania na prośbę C wszelkich informacji o funkcjonowaniu wprowadzanych na Platformie rozwiązań technologicznych, marketingowych i reklamowych oraz przekazywania sugestii dotyczących ewentualnych modyfikacji Platformy.Aby premia była należna, powyższe warunki powinny być spełnione łącznie. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym powyższe działania nie będą spełnione, premia za ten okres nie będzie wypłacona. Jak wspomniano powyżej, z perspektywy strategicznych celów Spółki, szczególnie istotne jest spełnienie warunków opisanych pod literami d) oraz e), mających w opinii Spółki charakter usług, w odróżnieniu od warunków mających charakter techniczny, opisanych pod literami a), b) oraz c).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy tzw. premia pieniężna, która będzie wypłacona kontrahentom Spółki z tytułu udziału w programie partnerskim pod warunkiem wykonywania dodatkowych działań może być uznana za wynagrodzenie za świadczone przez kontrahentów na rzecz Spółki usługi podlegające opodatkowaniu VAT zgodnie z Ustawą VAT i w związku z tym, czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przez Spółkę od kontrahentów faktur VAT dokumentujących wykonanie takich usług.

Zdaniem Spółki, premia pieniężna płacona kontrahentom z tytułu udziału w programie partnerskim pod warunkiem wykonywania dodatkowych, wynikających z regulaminu programu czynności, jest zapłatą wynagrodzenia za usługę oraz podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy VAT. Tym samym po zakończonym okresie rozliczeniowym, w którym kontrahent wykonał usługę, Spółka powinna otrzymać od kontrahenta fakturę VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1. rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zdaniem Spółki w zaproponowanej koncepcji programu partnerskiego mamy do czynienia z dwiema transakcjami: dostawą towarów realizowaną przez Spółkę na rzecz kontrahentów, jak i świadczeniem usług, przy czym to kontrahenci świadczą usługi na rzecz Spółki.

Spółka pragnie wskazać, że idea programu partnerskiego, a w szczególności konstrukcja prawa do premii pieniężnej ma umożliwić Spółce realizację celów dwóch różnych kategorii:bezpośrednim celem jest stymulacja i odpowiednie profilowanie sprzedaży — Spółka dąży do tego, aby jak najwięcej zamówień składanych było za pośrednictwem platformy internetowej, co wprost przekładałoby się na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności poprzez wyeliminowanie konieczności korzystania przy obsłudze zamówienia bądź reklamacji z tradycyjnych mediów, takich jak telefon czy faks. Ponadto za pomocą programu, z zachętą w postaci możliwości zdobycia premii pieniężnej, Spółka dąży do zapewniania sobie lojalności kontrahentów. Premia ma charakter motywujący do nabywania jak najszerszej gamy produktów Spółki, celem dodatkowym, choć równie istotnym z perspektywy długofalowej strategii funkcjonowania Spółki jest nabywanie wiedzy i opinii o funkcjonowaniu nowych informatycznych narzędzi sprzedaży, przy czym szczególną wartość dla Spółki mają informacje i komentarze pochodzące bezpośrednio od jej kontrahentów.Na tym tle powstała koncepcja powiązania programu premiowania wykorzystywania platformy internetowej jako narzędzia do składania zamówień oraz reklamacji, regularnego odnawiania zapasów u kontrahentów oraz wprowadzania do ich oferty szerokiej gamy produktów z usługami testowymi, informacyjnymi (należy tu zaznaczyć, że w przyszłości platforma będzie rozbudowywania o kolejne funkcjonalności na bazie informacji od kontrahentów) i marketingowymi, świadczonymi przez tych samych kontrahentów— uczestników programu. W zaproponowanej konstrukcji nabycie prawa do premii pieniężnej (choć kalkulacja samej premii uzależniona jest od szerokości zakupywanego asortymentu i wysokości obrotów w danym okresie rozliczeniowym (uzależnione jest wprost od spełnienia dodatkowych, nie należących do transakcji sprzedaży usług i w związku tym w opinii Spółki powinna być uznana za wynagrodzenie należne za te usługi. Dochodzi tu bowiem do rzeczywistego i odrębnego od transakcji sprzedaży, świadczenia kontrahentów na rzecz Spółki.

W sprawie C-16/93 pomiędzy RJ. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasing Leeuwarden Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że usługi są świadczone za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 2 (1) VI Dyrektywy, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu, wyłącznie jeżeli istnieje stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, na mocy którego występuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez świadczącego stanowi wartość przekazywaną w istocie w zmian za usługę wyświadczoną jej odbiorcy. Spółka pragnie podkreślić, że w chwili przystąpienia do programu partnerskiego i akceptacji regulaminu powstaje więź o charakterze zobowiązaniowym kontrahent zobowiązuje się do określonych, opisanych powyżej świadczeń w zamian za premię pieniężną. Niespełnienie świadczeń obwarowane jest sankcją w postaci braku premii.

Spółka ma świadomość, że w aktualnym orzecznictwie zapadały wyroki uznające, że premia wypłacona kupującemu w razie osiągnięcia określonego pułapu obrotów nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług, ale formą rabatu (tu np. wyroki NSA, sygn. akt I FSK 94/06 i I FSK 1109/06). Spółka pragnie jednocześnie zwrócić uwagę, że wyroki te nie dotyczyły sytuacji, w której wyplata premii byłaby obwarowana koniecznością spełnienia dodatkowych świadczeń. Przeciwnie, w wyroku NSA o sygn. I FSK 1109/06 Sąd odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego podkreślił, że aby otrzymać wynagrodzenie Spółka mogła w świetle zawartej umowy w ogóle nie podejmować jakichkolwiek działań marketingowych w celu realizacji zakupów na kwotę przekraczającą 100.000.000 zł i pomimo tego - w przypadku przekroczenia tej kwoty w określonym czasie - należałoby się jej wynagrodzenie.

Ponadto należy zauważyć, że program partnerski nie uzależnia wypłaty premii od przekroczenia określonego pułapu obrotu, wysokość obrotu jest tylko jednym (obok szerokości zamawianego asortymentu) z wskaźników wpływających na wysokość premii — wynagrodzenia za usługi kontrahentów, Uzależnienie premii wynagrodzenia za usługi testowe, informacyjne i marketingowe od wskazanych parametrów ma to uzasadnienie, że najcenniejsze dla Spółki są usługi świadczone przez kontrahentów najintensywniej korzystających z oferowanych przez Spółkę narzędzi informatycznych i mających największe doświadczenie jako odbiorcy towarów Spółki.

Zdaniem Spółki należy zatem uznać, że premia pieniężna związana będzie z określonymi świadczeniami kontrahentów, a tym samym stanowić będzie wynagrodzenie za wykonywanie określonych usług na rzecz Spółki w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy VAT i skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, który kontrahenci zobowiązani będą dokumentować poprzez wystawienie faktur VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, faktura VAT, premia, premia pieniężna, rabaty, usługi
Data aktualizacji: 14/01/2013 06:00:01

Stawka podatku na roboty budowlane dotyczące internatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo ujęła w kosztach uzyskania przychodów 2008 r. ww. faktury kosztowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik może odliczyć naliczony w fakturze za opłaty notarialne podatek VAT, czy też...

Na podstawie art. 14 a 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony z dnia 20 marca 2006r. w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik...

Moment wystawienia faktury i otrzymania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zakup na allegro monet do kolekcji własnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?Opodatkowanie oraz dokumentowanie fakturą udzielanych premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotuDotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży premiowej i daty z jaką powinna być wystawiona faktura dot. otrzymanej premiiPodatnik zapytuje o sposób wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowymCzy Sp. z o.o. ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za paliwo do w/w samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.