Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej zasad dokonywania odliczenia podatku naliczonego

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka od II półrocza 2004 r. zaprzestała działalności operacyjnej. Od tego czasu głównym źródłem przychodów podatkowych Spółki stały się przychody finansowe, natomiast w ramach sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT Podatnik uzyskuje niewielki obrót z tytułu najmu pomieszczeń i handlu olejem rzepakowym. W maju 2006 r. Podatnik zawarł kontrakt z Spólką X z Niemiec o budowę i montaż instalacji przemysłowej do produkcji paliwa typu biodiesel. Czas realizacji umowy został określony na 20 miesięcy. Prace realizowane w ramach kontraktu mają zróżnicowany charakter i obejmują:dostarczenie licencji, sporządzenie dokumentacji technicznej (projektów), wykonanie dokumentacji dotyczącej pozwolenia na budowę obiektów towarzyszących, usługi (w tym nadzór), dostawy, budowę, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uruchomienia, przeprowadzenie próby eksploatacyjnej, przeprowadzenie szkoleń.Efektem ww. działań ma być Instalacja do produkcji biodiesla, zrealizowana na zasadzie pod klucz na wyznaczonym terenie budowy, o dobowej zdolności produkcyjnej 280 ton, w oparciu o technologię CD-Technology (ConnemannÂŽ) złożona z następujących sekcji:OdśluzowywanieNeutralizacja alkoholowaTransestryfikacjaOdzyskiwanie metanoluEstryfikacja kwasowaOdparowywanie gliceryny.Kontrakt jest dwuwalutowy:część zagraniczna - dotyczy elementów kontraktu wytworzonych i dostarczonych z zagranicy (głównie z Niemiec) płatności dokonywane w EURO kierowane są do Dresdner Bank w Essenczęść lokalna - dotyczy elementów kontraktu wykonanych w Polsce (np. dokumentacja budowlana, prace budowlano-montażowe), płatności dokonywane w PLN do Dresdner Bank w Katowicach.W obydwu przypadkach beneficjentem płatności jest Spółka X, która dokonała rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług w Urzędzie Skarbowym w Polsce i uzyskał numer NIP. W związku z powyższym wszystkie realizowane płatności będą zwiększone o podatek VAT zgodnie z polskim prawem podatkowym. Faktury za część zagraniczną kontraktu wystawiane w EURO z dodatkowy przeliczeniem zawartego w nich podatku VAT na PLN zgodnie z regulacją § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.05.2005 r. w sprawie wystawiania faktur (.)

Zgodnie z zapisami załącznika nr 14 - Harmonogram etapów płatności i warunki płatności Spółka X będzie wystawiała faktury za realizację poszczególnych części (etapów) prac prowadzących do wytworzenia przedmiotu kontraktu. Do faktur tych dołączane będą dokumenty określone ww. załącznikiem, potwierdzające wykonanie danego etapu kontraktu, uzasadniające równocześnie wystawienie tych faktur.

Ponadto podstawą fakturowania kilku dużych wartościowo etapów, będzie złożenie przez wykonawcę Spółkę X zamówień u podwykonawców (dostawców). Do takich faktur dołączone będą zaświadczenia wykonawcy o złożeniu ostatecznych zamówień u podwykonawców (dostawców). Zaświadczenia te będą podpisywane przez poszczególnych podwykonawców (dostawców). Podatnik stwierdza, że będą to faktury opiewające zapewne na część wartości złożonych zamówień za dostawy (świadczenia), które zmaterializują się ostatecznie w jakimś z następnych etapów, w którym dostarczony zostanie efekt tych zamówień.

Spółka z reguły będzie potwierdzać realizację poszczególnych etapów prac, np. raportem, natomiast prace zostaną uznane za przyjęte przez inwestora Spółkę z o.o. z chwilą, gdy próba końcowa wykaże spełnienie parametrów gwarantowanych, a prace pod innym względem będą w stanie wymaganym kontraktem dla przyjęcia.

Podatnik kieruje zapytanie jakie zasady generalne zastosować do rozliczania podatku VAT od zakupów inwestycyjnych, których dostawcą jest podmiot niemiecki. Zdaniem Spółki z uwagi na fakt, że dostawcą jest podmiot niemiecki zarejestrowany w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług, do rozliczania podatku naliczonego z tytułu dostaw dokonanych przez ww. podmiot należy zastosować zasady ogólne właściwe dla obrotu krajowego.

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznych oraz po analizie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wyjaśnia:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że stronami kontraktu nazwanego Instalacja do produkcji biodiesla, zrealizowana na zasadzie pod klucz na wyznaczonym terenie budowy, o dobowej zdolności produkcyjnej 280 ton, w oparciu o technologię CD-Technology (ConnemannÂŽ) są podmioty zidentyfikowane dla potrzeb podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja kontraktu odbywa się co do zasady na terytorium Polski, tzn. na wyznaczonym terenie budowy w Czechowicach-Dziedzicach.

Zatem w przypadku odliczania podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez Spółkę X należy stosować ogólne zasady przewidziane dla obrotu krajowego. Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.).

Ponadto zgodnie z zasadą określoną w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.05.2005 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT wystawiają zarejestrowani podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej. Jak wynika z wniosku świadczący usługi, tj. Spółki X jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, zatem zastosowanie ww. przepisów określających zasady odliczania podatku naliczonego będzie podstawą prawidłowego rozliczania podatku VAT.

Mając na względzie powyższe Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Na podstawie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek naliczony
Data aktualizacji: 27/01/2013 03:00:01

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy osoba fizyczna musi podawać na fakturach swoje imię i nazwisko czy wystarczy nazwa, ad...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na fakturach można podawać obok imion i nazwisk wspólników tylko jeden z tych członów

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku...

Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne powinno wystawiać Gminie faktury VAT za dostawę wody...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opłaty pobierane przez Prezydenta Miasta (na prawach powiatu) za czynności geodezyjne i ka...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wartość faktury za transport zwiększa podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówCo musi zawierać księga rachunkowa?Opodatkowanie dobrowolnych wpłat dokonanych na konto wnioskodawcyJak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku refakturowania opłaty za abonament (internet) na użytkowników będących członkami spółdzielni ?CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia usług serwisowych oraz udzielenia sublicencji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.