Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Zapisu numeru NIP na fakturach VAT dokumentujących transakcje krajowe

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2010 r. (data wpływu 14.06.2010 r.) uzupełniony pismem z dnia 28.07.2010 r. (data wpływu 06.08.2010 r.) na wezwanie z dnia 21.07.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu zapisu numeru NIP na fakturach VAT dokumentujących transakcje krajowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu zapisu numeru NIP na fakturach VAT dokumentujących transakcje krajowe.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28.07.2010 r. (data wpływu 06.08.2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-576/10-2/LK z dnia 21.07.2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na zakupie i sprzedaży towarów na terenie kraju i poza jego granicami. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE. W związku ze skalą prowadzonej działalności Wnioskodawca wystawia bardzo dużo faktur VAT. W ostatnim czasie znaczną liczbę klientów Wnioskodawcy stanowią klienci zagraniczni którzy np. w ramach procedury WDT wywożą towary poza terytorium kraju. W związku z powyższym Wnioskodawca rozważa wprowadzenie do swojego programu finansowo-księgowego modyfikacji polegającej na możliwości automatycznego umieszczania w wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach numeru NIP w formacie stosowanym w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych tj. z prefiksem określającym kraj podatnika. Zmiana ta przyniesie efekt w postaci znacznego uproszczenia procesu wystawiania faktur, a tym samym przyspieszy samo ich wystawianie

Planowana zmiana będzie miała swoje implikacje przy wystawianiu faktur dla Klientów krajowych. Ze względów systemowych wprowadzenie takiego rozwiązania automatycznie spowoduje, iż wystawiane faktury w transakcjach krajowych również będą zawierały numer NIP w formacie NIP unijnym, tj. z prefiksem oznaczającym dany kraj oraz bez kresek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktury VAT dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz podatników mających siedzibę na terenie Polski które zawierać będą numer VAT Wnioskodawcy w formacie unijnym, tj. z kodem PL będą wystawione prawidłowo...

Zdaniem Wnioskodawcy, żaden z obecnie z obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz wydanych do niej rozporządzeń nie zakazuje wystawiania faktur VAT z numerem NIP w formacie unijnym, tj. z kodem PL Zgodnie z art. 96 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. W myśl art. 97 ust. 10 ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, czy też przy nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: Rozporządzenie) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery NIP sprzedawcy i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Z kolei w myśl § 5 ust. 10 rozporządzenia w dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Powyżej przedstawione obowiązujące przepisy prawa podatkowego określają jedynie przypadki gdy podatnik ma obowiązek stosowania numeru NIP unijnego. Zatem wystawiane przez Wnioskodawcę faktury powinny zawierać numer NIP z prefiksem krajowym właściwym dla sprzedawcy oraz nabywcy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Faktura VAT potwierdzająca dokonanie transakcji na terytorium kraju, powinna natomiast zawierać co najmniej elementy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia (w tym przypadku co najmniej NIP sprzedawcy), co nie wyklucza zamieszczania na fakturze dodatkowych informacji o nim.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, będzie on miał możliwość wystawiania faktur VAT z numerem NIP w formacie unijnym, tj. z prefiksem krajowym, również w transakcjach krajowych. Faktura wystawiona w ten sposób będzie fakturą wystawioną w sposób prawidłowy, nie naruszający obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług przepisów prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 97 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej (ust. 3 pkt 2 powołanego artykułu).

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1 jako podatnika VAT UE.

Stosownie do art. 97 ust. 10 ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które faktury powinny zawierać określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Stosownie do regulacji § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

W ust. 10 tego paragrafu zastrzeżono, iż w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na zakupie i sprzedaży towarów na terenie kraju i poza jego granicami, jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE.

Wnioskodawca prowadząc transakcje zagraniczne jak i krajowe zamierza wystawiać faktury które będą zawierały numer NIP w formacie unijnym, tj. z prefiksem oznaczającym dany kraj oraz bez kresek, w zw. z czym wątpliwość Wnioskodawcy budzi prawidłowość wystawianych w przyszłości faktur.

Analizując powyższe przepisy i przedstawione zdarzenie przyszłe należy zauważyć, iż umieszczanie na fakturze VAT numeru identyfikacji podatkowej z oznaczeniem PL obligatoryjne jest w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych (art. 97 ust. 10 ustawy). Natomiast faktura potwierdzająca dokonanie transakcji na terytorium kraju, powinna zawierać, co najmniej elementy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia (w tym przypadku NIP sprzedawcy), co nie wyklucza zamieszczania na fakturze dodatkowych informacji o nim.

Zatem, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie narusza obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług przepisów umieszczając kod PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, numer identyfikacji podatkowej
Data aktualizacji: 20/10/2011 12:09:45

Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez firmę do obciążenia wynajmującego samochody k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności polegających na usuwaniu pojazdów z drogi i ich przechowywaniu na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe określenie wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymane...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy, wydawanie paragonówCzy Spółka mogła zaliczyć w koszty podatkowe 2007 roku nie zapłaconą nadwyżkę wyznaczonej opłaty rocznej w wysokości 254 241 zł 50 gr?Czy faktura VAT na prowizję z tytułu sprzedaży biletów powinna być wystawiona z 0% stawką podatku od towarów i usług?Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakturę VAT?Prawo do odliczenia VAT - wynikającego z faktur zakupów realizowanych zgodnie z celami projektu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.