Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Zapytanie Podatnika odnosi się do kwestii podstawy dokumentowania korekty przychodu Spółki w opisanym we wniosku stanie faktycznym

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak JG/2006 z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie odpowiedzi na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca (Spółka) przedstawił następujący stan faktyczny. 1) Podatnik jest podmiotem zajmującym się dostarczaniem energii elektrycznej na rzecz swoich klientów za odpłatnością według ustalonej taryfy dla energii elektrycznej, która musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne.2) Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE Podatnik obowiązany jest dokonać w taryfie rozróżnienia cen energii elektrycznej ze względu na kategorię odbiorcy tej energii, t. j. stosowania innej ceny, gdy energię elektryczną nabywa:a) odbiorca końcowy, dokonujący zakupu energii na własny użytek, b) przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej, t. j. odbiorca przyłączony bezpośrednio do sieci i posiadający koncesję na obrót energią elektryczną i sprzedający część zakupionej energii odbiorcom przyłączonym do jego sieci - w zakresie energii podlegającej dalszej odsprzedaży.W pierwszym przypadku ceny energii uwzględniają koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz koszty obowiązkowego zakupu energii wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, w drugim - koszty te nie są uwzględniane.3) W konsekwencji powyższego rozróżnienia konieczne jest wprowadzenie szczególnych zasad rozliczeń z przedsiębiorstwami energetyki przemysłowej, które jednocześnie wykorzystują nabywaną od Podatnika energię elektryczną na własne cele (są odbiorcami końcowymi) i dokonują odsprzedaży tej energii.Zgodnie z zapisami Taryfy dla energii elektrycznej na 2006 r. (pkt. 4.2.1.), w rozliczeniach z przedsiębiorstwami energetyki przemysłowej sprzedaż energii ma być rozliczana przy uwzględnieniu proporcji wielkości energii zużywanej przez odbiorcę na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży. Podstawą do ustalenia tej proporcji ma być oświadczenie odbiorcy energii elektrycznej składane po upływie każdego miesiąca sprzedawcy, w którym zostanie w szczególności określona ilość energii zużytej w ubiegłym miesiącu na potrzeby własne odbiorcy oraz ilość energii odsprzedanej dalszym odbiorcom.4) Oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt. 3, stanowi podstawę do skorygowania (pomniejszenia) należności odbiorcy energii elektrycznej z uwagi na stosowanie niższych cen dla energii elektrycznej podlegającej dalszej odsprzedaży, przy czym szczegółowe zasady rozliczeń, w tym terminy i sposób składania oświadczeń oraz korygowania należności określa umowa łącząca Podatnika z odbiorcą energii.

Zapytanie Podatnika odnosi się do kwestii korekty przychodu Spółki w opisanym we wniosku stanie faktycznym. Zdaniem Podatnika skorygowanie (pomniejszenie) należności za energię elektryczną dostarczoną do odbiorcy w danym miesiącu na podstawie złożonego po upływie tego miesiąca oświadczenia odbiorcy wskazującego, jaki udział w dostarczonej energii miała energia dalej odsprzedana, daje podstawę do pomniejszenia przychodu Podatnika, a oświadczenie odbiorcy energii stanowi wystarczający dokument dla dokonania odpowiedniej korekty deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu CIT-2. W ocenie Podatnika oświadczenie odbiorcy energii nie daje przy tym podstaw do korekty faktury VAT wystawionej dla odbiorcy energii na początku miesiąca przy uwzględnieniu cen jak dla energii dostarczonej odbiorcy końcowemu. Jak się zauważa kwestia korekty faktury VAT, będąca przedmiotem odrębnego zapytania w przedmiocie podatku od towarów i usług, stanowi element stanowiska podatnika w przedstawionym stanie faktycznym odnoszącym się do zapytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wskazuje Podatnik skutkiem pomniejszenia należności za sprzedaną energię elektryczną jest pomniejszenie przychodu Podatnika.

Odpowiadając na powyższe zapytanie stwierdza się, co następuje. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Na podstawie art. 12 ust. 3d pkt 1 ww. ustawy w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Opierając się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym należy stwierdzić, że oświadczenie odbiorcy energii elektrycznej składane po upływie każdego miesiąca sprzedawcy stanowi podstawę pomniejszenia należności odbiorcy energii elektrycznej, z uwagi na stosowanie niższych cen energii dla energii elektrycznej podlegającej dalszej odsprzedaży, przy czym wynika to z Taryfy dla energii elektrycznej na 2006 r. Niewątpliwie zatem kwota należna z tytułu sprzedaży, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winna uwzględniać właściwe ceny energii elektrycznej stosowane dla poszczególnych kategorii odbiorców. W ocenie tut. Organu, skoro sprzedaż energii elektrycznej dokumentowana była fakturą VAT, przedmiotowe oświadczenie kontrahenta stanowić powinno podstawę do korekty ww. faktury VAT dokonanej w oparciu o stosowne przepisy o podatku od towarów i usług (rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), która winna być podstawą zmniejszenia przychodu Spółki. Korekta przychodu nie może przy tym dotyczyć okresu wcześniejszego niż okres rozliczeniowy obejmujący datę powstania przychodu wynikającą z cyt. wyżej przepisu art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku Wnioskodawca nie precyzuje, czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do sprzedaży, której dotyczy składany wniosek powstaje z momentem upływu terminu płatności wynikającego z wystawionej faktury, czy w ostatnim dniu miesiąca, w którym wystawiono fakturę, a także kiedy, w odniesieniu do dat, o których mowa wyżej, podatnik dysponuje oświadczeniem kontrahenta odbiorcy energii elektrycznej. Uwzględniając treść złożonego zapytania, podzielając zdanie Podatnika odnośnie zasadności pomniejszenia przychodu Spółki w opisanym stanie faktycznym, tut. Organ nie potwierdza stanowiska Wnioskodawcy zawartego we wniosku, które odnosi się w całości do oświadczenia odbiorcy energii jako podstawy dokumentowania korekty przychodu. Tut. organ jednocześnie informuje, że odpowiedź na zapytanie dotyczące podatku od towarów i usług zawarte w złożonym wniosku jest przedmiotem odrębnego postanowienia.

Niniejsza interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. W dacie wydania postanowienia w sprawie objętej wnioskiem nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej uiszczanej w postaci znaków opłaty skarbowej, która wynosi 5 zł od podania (50 gr za każdy załącznik).
Słowa kluczowe: energia elektryczna, kopia faktury, korekta faktury, korekta podatku, przychód, taryfa
Data aktualizacji: 30/01/2013 09:00:01

Wystawienie faktury VAT dokumentującej zwrot nakładów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak umieszczać na fakturze koszty ogrzewania i czynszu w przypadku prowadzenia działalnośc...

W dniu 07.11.2006r złożyła Pani do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wątpliwości powstałych z ujmowaniem na fakturze czynszu za najem lokalu i opłat za ogrzewanie. Z przedstawionego stanu...

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być uwzględniane w propor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy udokumentować zwrot zaliczki zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejest...

Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r. (data wpływu 10.03.2005r.) uzupełnionego dnia 13.04.2005r. o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawić fakturę korygującą jeżeli dostawy dokonano dla nieistniejącego dłużnika?Czy koszty związane z usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, można odliczyć w ramach tzw. ulgi na Internet w zeznaniu za 2006 rok?Jakie formy potwierdzenia faktur korygujących zmniejszających obrót oraz podatek należny są prawidłowe?Nabycie wewnątrzwspólnotowego - obowiązek wystawienia faktury wewnętrznejJaką stawkę VAT zastosować na fakturze?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.