Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie kursu EURO do przeliczenia faktury korygującej

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa - Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.( zwanej dalej ordynacją podatkową ) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - zgodnie z art. 14a § 4.

Pismem z dnia 24.03.2005r wystąpił Pan do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym zastosowania kursu euro do faktury korygującej. Z przedstawionej w piśmie sytuacji wynika, że zakupił Pan we włoskiej firmie C. Spa skóry meblowe, a transakcja ta została potwierdzona fakturą z dnia 17.03.2005r. Należność została obliczona w euro. W trakcie przyjmowania skór do magazynu stwierdził Pan brak pewnej ilości towaru. Po uwzględnieniu reklamacji przez ww. firmę otrzymał Pan fakturę korygującą z dnia 21.03.2005r z ceną wyrażoną również w euro. W związku z powyższymi okolicznościami formułuje Pan stanowisko, że należność z faktury korygującej wyrażona w euro winna być przeliczona według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej tj. z dnia 17.03.2005r.

Działając na podstawie wyżej cytowanego art. 14a § 1 ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu wyjaśnia co następuje:

Stosownie do treści § 37 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania miektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, w przypadku nabycia towarów w handlu wewnątrzwspólnotowym, przy wystawieniu faktury wewnętrznej należy dokonać przeliczeń na złote według kursu NBP wyliczonego i ogłoszonego na dzień wystawienisa faktury przez zagranicznego kontrahenta, pod warunkiem, że jest ona wystawiona w terminie.

W przypadku uznanej reklamacji i otrzymania faktury korygującej należy przyjąć kurs waluty z dnia wystawienia przez dostawcę faktury pierwotnej.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, kurs waluty, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 16/07/2012 05:00:58

Kiedy powstaje prawo do odliczenie podatku z faktur dokumentujących usługi budowlano-monta...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo...

Dot. uznania biletów kolejowych nabywanych za pośrednictwem internetu i drukowanych przez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie not obciążeniowych online

Nota obciążeniowa to dokument, który wystawić można w przypadku księgowania kwot, które nie podlegają opodatkowaniu towaru i usług. Noty obciążeniowe służą dokumentacji zdarzeń gospodarczych, na które nie można wystawić rachunku lub faktury...

Dot. prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek z faktury na zakup auto alarmu z awaryjnym zasilaniem wraz z jego montażem moż...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 09.10.2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie faktury VATWątpliwości Podatnika dotyczą terminu wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej czynność, która stanowi dla Podatnika import usługCzy Wnioskodawca może zaliczyć fakturę za kurs językowy w koszty firmowe?Wysyłanie faktur drogą elektroniczną w formacie pdfDokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.