Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie stawki podatku dla sprzedaży budynku biurowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu i wystawienie faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. W., przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 16 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla sprzedaży budynku biurowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu i wystawienia faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla sprzedaży budynku biurowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu i wystawienia faktury. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 lutego 2008r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 6 lutego 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zamierza sprzedać budynek biurowy w budowie, widniejący w księgach rachunkowych jako inwestycja rozpoczęta. Do sprzedaży łącznie z budynkiem przeznaczone jest również prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się ten budynek. Po sporządzeniu aktu notarialnego będzie wystawiona faktura VAT, a sprzedaż zostanie objęta stawką 22% zarówno dla budynku jak również prawa wieczystego użytkowania gruntu. Następnie w uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca sprzedał w grudniu 2007r. budynek biurowy wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i zarejestrowanej jako podatnik VAT. Wystawiono fakturę VAT i naliczono podatek w stawce 22%, zarówno od budynku jak i gruntu. Faktura została wystawiona po sporządzeniu aktu notarialnego. Sprzedany budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym o konstrukcji murowanej. Jest trwale związany z gruntem. Odbiór techniczny budynku został przeprowadzony w październiku 2007r.; budynek nadaje się do użytkowania.Prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym został wybudowany budynek, Wnioskodawca nabył od osoby fizycznej w 2001r.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowo wystawiono fakturę, tzn. czy należało naliczyć VAT od budynku i gruntu w stawce 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości jest objęta podatkiem VAT - 22%, zarówno od budynku jak i od prawa wieczystego użytkowania gruntu. Podstawą jest zmiana przepisów dotyczących sprzedaży gruntu obowiązująca od 1 maja 2004r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż z uwagi na rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym wskazanym we wniosku, a stanem faktycznym podanym w uzupełnieniu do wniosku, dla celów niniejszej interpretacji przyjęto, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży nie budynku biurowego w budowie, lecz budynku, którego budowa została zakończona, dokonano jego odbioru technicznego i nadaje się do użytkowania.Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 tej ustawy.Wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulują przepisy Działu VIII (art. 41-85) ustawy o VAT.Jak stanowi art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane rozumie się:budynki i budowle lub ich części - jeżeli do końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło 5 lat, pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego dostawy wyniósł co najmniej pół roku.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem sprzedaży jest trwale związany z gruntem budynek biurowy - wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym o konstrukcji murowanej. Odbiór techniczny budynku został przeprowadzony w październiku 2007r.; budynek nadaje się do użytkowania.Zatem w odniesieniu do przedmiotowego budynku biurowego zauważyć należy, iż nie spełnia on definicji towaru używanego, bowiem od końca roku w którym zakończono budowę tego obiektu nie minęło 5 lat.We wniosku wskazano również, że przedmiotem sprzedaży będzie nie tylko sam budynek, lecz również prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawca budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawca gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

W myśl przepisu § 5 ust. 7 cyt. wyżej rozporządzenia obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się również do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 7 %.Jeśli natomiast chodzi o sprzedaż budynku lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, które opodatkowane są stawką 22%, to zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym te budynki lub budowle są posadowione, również jest opodatkowane wg stawki 22%, ponieważ nie ma szczególnego przepisu przewidującego niższą stawkę VAT; w związku z tym właściwa jest stawka podstawowa.

Wobec powyższych uregulowań prawnych oraz przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż uzasadnione jest stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa budynku biurowego jak i zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest ten budynek, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. W świetle powyższego uznać należy, iż Wnioskodawca prawidłowo uwidocznił na fakturze, dokumentującej czynność dostawy budynku biurowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, stawkę 22%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż kwestia prawa nabywcy do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury wystawionej przez Spółkę zostanie objęta odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, grunt zabudowany, stawki podatku, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 19/10/2013 06:00:01

Czy powstaje obowiązek z tytułu podatku od towarów i usług przy przelewie (cesji) wierzyte...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -...

Czy obie faktury VAT dokumentujące w/w sytuację zostały wystawione prawidłowo ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku...

Odliczenie podatku VAT w kwocie wskazanej na fakturze (przeliczonej z EURO na PLN) przez d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymanie premii pieniężnej od dostawcy unijnego nie jest świadczeniem usługi finansowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych, ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoCzy Wnioskujący ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dotyczącej bezumownego korzystnia z gruntu?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do motocykla będącego środkiem trwałymMożliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców realizujących roboty na zadaniu inwestycyjnym pn. Kanalizacja sanitarnaJaką stawkę podatku od towarów i usług (wynikającą z PKWiU) należy zastosować dla grupowych racji żywnościowych dla wojska?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.