Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie stawki podatku VAT z tytułu wywozu odpadów oraz prawo do sporządzenia zbiorczej faktury korygującej

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania stawki podatku VAT z tytułu wywozu odpadów oraz sporządzenia zbiorczej faktury korygującej

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska S i Gmina Miejska M podpisały porozumienie w sprawie dowozu odpadów komunalnych z terenu miasta M na składowisko odpadów w miejscowości L. Po ustaleniu warunków finansowych, Podatnik rozpoczął odbiór odpadów z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w M samochodem będącym jego własnością. Podatnik posiada stosowną decyzję wydaną przez Wojewodę Pomorskiego zezwalającą na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów. W okresie od grudnia 2004r. do października 2005r. Podatnik wykonane usługi dokumentował wystawiając dwie faktury, jedną z tytułu opłaty wysypiskowej za odpady przyjęte na składowisko w miejscowości L, którą to czynność opodatkował 7% stawką podatku VAT, drugą za wynajem pojazdu MAN, którą to czynność opodatkował 22% stawką podatku VAT.

W nawiązaniu do przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z zapytaniem o stawkę podatkową, jaką winien zastosować w zaistniałej sytuacji do wykonanej przez niego usługi polegającej na wywozie odpadów.

Zdaniem Podatnika świadczone przez niego usługi nie powinny by rozdzielone na dwie odrębne czynności i opodatkowane dwiema różnymi stawkami podatku VAT. Należy wystawić jedną fakturę VAT, składającą się z dwóch pozycji, opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7%, tj. jedna pozycja odnosić będzie się do opłaty wysypiskowej za odpady, druga do wywozu odpadów, w obu przypadkach należy stosować symbol PKWiU 90.00.02.

Ponadto Podatnik wskazał, iż w celu sporządzenia korekty podatku VAT z tytułu świadczonej usługi zamierza wystawić jedną fakturę korygującą zbiorczą, na załączniku której wymieni wszystkie kolejno wystawione faktury VAT łącznie z danymi wymaganymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów. Przedmiotową korektę Podatnik zamierza zaksięgować i rozliczyć w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zbiorczej z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku. Przedstawiając własne stanowisko Podatnik powołał się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 grudnia 1994r. nr PP1-7204/233/94/KSz, w którym potwierdzono możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do kilku faktur VAT dla tego samego klienta.

Po przeanalizowaniu wniosku Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dostawa towarów i świadczenie usług opodatkowane są stawką podstawową w wysokości 22%, co wynika z treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - poza wyjątkami wyszczególnionymi w ww. ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Stosownie do art. 41 ust.2 ww. ustawy towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy opodatkowane są według 7% stawki podatku. W załączniku tym, pod pozycją nr 153 umieszczone zostały "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" - PKWiU 90.0.

Świadczone przez Podatnika usługi wywozu odpadów sklasyfikowane są, zdaniem Podatnika w PKWiU nr 90.00.02 (błędnie we wniosku określono symbol, winno być 90.00.2, tj. tak jak Podatnik wykazuje na podłączonych do wniosku dokumentach), a zatem mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.0., co oznacza że podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 7% stawki podatku.

Ponadto tutejszy Organ podatkowy wyjaśnia, że każdy podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania. Samo nazwanie wykonywanych czynności usługą wywozu odpadów nie decyduje bowiem o jej faktycznym charakterze. Należy nadmienić, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.11.2002r. w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz.U. nr 12, poz.87) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w ustaleniu właściwego grupowania, może się zwrócić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

W konsekwencji Podatnik błędnie zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22%, która w odniesieniu do usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" - PKWiU 90.0., na mocy art. 41 ust.2 ustawy o VAT wynosi 7 %.

Błędy w wystawianych przez podatników fakturach VAT można usunąć poprzez wystawienie faktury korygującej, o której mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971).

Zgodnie z ust. 1 w/w przepisu fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca wystawiana w przypadku w/w pomyłek, zawiera w swej treści następujące dane: numer kolejny oraz datę wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3 tj. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.Ponadto, zgodnie z § 16 ust. 7 w/w rozporządzenia, faktury korygujące powinny zawierać wyraz "korekta" albo wyrazy "faktura korygująca".

Zaznaczyć należy, iż zarówno przepisy ww. rozporządzenia, jak również przepisy obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie regulują kwestii wystawiania zbiorczych korekt faktur dotyczących więcej niż jednej faktury sprzedaży dla tego samego odbiorcy.

Jednakże należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia nie zabraniają wystawiania jednej (zbiorczej) faktury korygującej do kilku faktur wystawionych dla tego samego podatnika. Faktura zbiorcza musi jednak zawierać, oprócz łącznej kwoty korekty sprzedaży netto oraz podatku należnego, wszystkie dane określone w § 16 rozporządzenia, dla każdej korygowanej faktury. Tak wystawiona faktura korygująca, spełniająca warunki określone w rozporządzeniu stanowi podstawę do skorygowania podatku należnego. Ponadto zgodnie z § 16 ust. 4 cyt. rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. Tutejszy Organ podatkowy podkreśla, iż Podatnik winien na poszczególne okresy rozliczeniowe wystawić odrębne zbiorcze faktury korygujące.

W świetle wyżej wskazanego stanu faktycznego i prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim uznaje stanowisko przedstawione przez Pytającego za prawidłowe.
Słowa kluczowe: stawki podatku, świadczenie usług, wywóz odpadów śmieci
Data aktualizacji: 02/05/2011 01:11:33

Prawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Fakturę VAT za świadczenie pomocy prawnej z urzędu powinien wystawić radca prawny a nie sp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy wystawić fakturę wewnętrzną?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 6 stycznia 2006...

Czy posiadając określone dokumenty przysługuje prawo do korekty podatku należnego przy eks...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 25.01.2006r., (data wpływu do urzędu 15.02.2006r.), uzupełnionego...

Czy refakturowane usługi telekomunikacyjne są usługami rozliczanymi w okresach rozliczenio...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przedmiotowe premie pieniężne winny być udokumentowane notą księgową i nie będę opodatkowane podatkiem VATPrawidłowość wystawienia faktury końcowejUdokumentowanie premii za ubytki skutkującej obniżeniem prowizji za sprzedażWniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących usługi wykonywane przez syndyka na rzecz SpółkiKto jest podatnikiem podatku od towarów i usług należnego od obrotu uzyskiwanego z nieruchomości oddanej w zarząd Wnioskodawcy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.