Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży biletów autokarowych przez internet

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów autokarowych za pomocą kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów autokarowych za pomocą kasy rejestrującej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest właścicielem rozwiązania internetowego, które po umieszczeniu go na stronie www. umożliwia klientowi indywidualnemu zakup biletów autokarowych. Procedura zakupu biletów jest następująca: klient korzysta z firmowej wyszukiwarki połączeń na stronie www. wybranego agenta, w której znajduje ofertę wszystkich przewoźników. Wybiera interesujące go połączenie i zakupuje bilet używając wybranej formy płatności: przelewu elektronicznego, karty kredytowej lub przelewu off-line. W przypadku gdy klient realizuje płatność za pośrednictwem przelewu elektronicznego lub kartą kredytową, jej autoryzacja następuje za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego e., które przelewa pobrane od klienta pieniądze na odrębne konto Wnioskodawcy w e., pomniejszając je o wartość swojej prowizji.Każdego dnia z serwisu e. można pobrać zestawienie transakcji, za które został przekazany przelew. Zestawienie takie dla kart zawiera informacje o dacie transakcji, numerze transakcji, wartości transakcji brutto, wartości transakcji netto, ilości transakcji, sumie brutto i pobranej prowizji dla sprzedaży i zwrotów (dodatkowo są tam informacje o chargebackach, innych obciążeniach i uznaniach). Dodatkowo, w przypadku przelewów elektronicznych, zawarta jest informacja o dacie transakcji, numerze zamówienia, wartości transakcji, imieniu, nazwisku i adresie osoby, która dokonała zakupu, numerze konta z jakiego przyszedł przelew, ilości transakcji, sumie wartości transakcji oraz wartości prowizji dla zrealizowanych transakcji. W tym systemie można również pobrać informacje o powiązaniu pomiędzy numerem transakcji a zamawiającym tę transakcję oraz pasażerami, dla których bilety zostały wystawione. Natomiast przelewy off-lineowe (w formie papierowej) będą realizowane przez klientów bezpośrednio na konto Wnioskodawcy z podaniem informacji dotyczących numeru zamówienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z zamiarem dokonywania sprzedaży biletów autokarowych za pośrednictwem internetu, firma ma obowiązek ewidencjonować przedmiotowe transakcje ze pomocą kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast zgodnie z art. 29 ustawy o VAT, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Jednocześnie w § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z dnia 28 marca 2006r., Minister Finansów zwolnił z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 44 załącznika wymienione zostało świadczenie usług, z które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zdania, iż archiwizowana dokumentacja będzie miała charakter ewidencji, o której mowa w załączniku do rozporządzenia, jak również z dowodów zapłat, które Spółka będzie posiadać jednoznacznie wynika jakich transakcji mających za przedmiot bilety dotyczyć będzie zapłata. Stąd też, spełniając wszystkie warunki, o których mowa w poz. 44 załącznika do rozporządzenia, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 111 cytowanej ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, Minister Finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zgodnie z § 2, wydanego na podstawie ww. delegacji ustawowej, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008r., zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.W załączniku tym, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymieniono w pozycji 38 świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Jak wynika z punktu 2 objaśnień do załącznika, powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008r.Z wniosku Spółki wynika, iż zamierza ona w przyszłości dokonywać sprzedaży biletów autokarowych za pośrednictwem internetu, za które zapłata w całości nastąpi za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika i z ewidencji dowodów dokumentujących tę transakcję będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Podsumowując, w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. Należy jednak podkreślić, iż zwolnienie to dotyczy jedynie tych podatników, którzy nie rozpoczęli ewidencji tych usług przed dniem 1 stycznia 2008r. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy zauważyć, iż wskazane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.) jest nieaktualne i nie obowiązywało również w dacie złożenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów autokarowych za pomocą kasy rejestrującej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: bilety, forma zapłaty, kasa rejestrująca, sprzedaż za pośrednictwem internetu
Data aktualizacji: 18/01/2013 03:00:01

Zwolnienie od podatku sprzedaży używanego samochodu osobowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kraśnik 23-200 ul. Kościuszki 5

Zasięg terytorialny miasta Kraśnik gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek powiaty kraśnicki województwo lubelskie Konta bankowe CIT 30101013390021342221000000 VAT...

Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie podmioty gospodarcze muszą prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość Stargard Szczeciński obowiązuje tylko niektóre podmioty gospodarcze, nie wszystkie są zobowiązane do tego, by podejmować pełną sprawozdawczość wobec urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Skarbowych. Do prowadzenia pełnej...

Gmina nie będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług ciągłychObowiązek wystawienia faktury VAT dokumentującej czynność opodatkowanąUrząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków 31-001 ul. Grodzka 65Spółka pyta, jakim dowodem udokumentować faktyczny wywóz naczepy do kontrahenta niemieckiego?Czy w przypadku nie występowania marży lub występowania marży ujemnej Zainteresowany jest zobowiązany do wystawiania Faktury VAT marża?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.