Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy bonus, na który Spółka wystawia dostawcom noty księgowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 16 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za które otrzymane są premie pieniężne - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 16 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za które otrzymane są premie pieniężne.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą mięsa oraz wędlin. Dostawcy i odbiorcy prowadzą różnego rodzaju działania mające na celu zachęcenie Jej do zakupu towarów. Na podstawie porozumień handlowych zawartych z dostawcami, z tytułu zrealizowania dostaw otrzymuje bonus, który uzależniony jest od wielkości obrotów netto miesięcznie. Dla udokumentowania bonusu Spółka wystawia od dnia 1 stycznia 2008 r. notą księgową.

W związku z pojawiającymi się ostatnio różnymi interpretacjami na temat premii pieniężnych i ich opodatkowania, pojawiły się wątpliwości, czy dotyczy to również bonusu, który realizowany jest przez Spółkę.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy bonus, na który Spółka wystawia dostawcom noty księgowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy bonus, który otrzymuje od dostawcy nie dotyczy konkretnej dostawy, nie jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i nie stanowi świadczenia usług, a zatem znajduje się poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W opinii Wnioskodawcy, jest to działanie lojalnościowe, za które otrzymuje bonus.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane według PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

W efekcie, w przypadku kiedy premie pieniężne, które wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów o określonej wartości czy ilości towarów, w określonym czasie lub za terminowe dokonywanie płatności i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacone premie związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego takie premie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie zawartych porozumień handlowych Wnioskodawca otrzymuje premie pieniężne (bonusy), które uzależnione są od wielkości dokonywanych przez niego zakupów. Ponadto - jak wskazuje Wnioskodawca - bonus nie jest związany z konkretną dostawą.

Tak więc ww. działania Wnioskodawcy, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania Wnioskodawcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług przez stronę otrzymującą taką premię. Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż ww. działania nie są świadczeniem usług i znajdują się poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego przedmiotowe usługi, jeżeli świadczone są przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, podlegają udokumentowaniu fakturą VAT, a nie notą księgową, jak czyni to Wnioskodawca. Zgodnie bowiem z art. 106 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: bonus, faktura, premia pieniężna, rabaty
Data aktualizacji: 28/12/2012 15:00:01

Księgowość Poznań

Nie wiesz jak obliczyć wartość początkową wajątku? Księgowość w mieście Poznań Ci pomoże. Wartośc początkowa to wartość brutto, która odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości...

Czy wniesienie aportem składników majątku jako kapitału do spółki z o.o. może być udokumen...

We wniosku podano, że podatnik zamierza podjąć kroki zmierzające do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność będzie opodatkowana podatkiem VAT i jako kapitał chce wnieść aportem niepieniężnym w zamian za udziały...

Czy kwoty wykazane na fakturach w walutach obcych z tytułu importu usług należy przeliczać...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia...

Wystawienie faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisany w sprawie sposób ewidencjonowania sprzedaży i dokumentowania transakcji wystaw...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.06.2006 r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można uznać za dowód księgowy fakturę wydrukowaną ze strony internetowej kontrahenta bez podpisu lub przesłanej pocztą elektroniczną?Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznawanych premii pieniężnych (bonusówFaktura VATDokumentowanie czynności polegających na wydawaniu dzienników budowyPodstawa opodatkowania przy częściowej odpłatności ponoszonej przez pracowników dot. wycieczki w częsci dofinansowanej z ZFŚS
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.