Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje obowiązek rozliczenia faktury wystawionej przez niemieckiego kontrahenta?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 i 19 listopada 2008 r. (data wpływu 4 i 21 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia faktury wystawionej przez kontrahenta z Niemiec tytułem sprzedaży samochodu, który został zwrócony - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r., został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 3 i 19 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia faktury wystawionej przez kontrahenta z Niemiec tytułem sprzedaży samochodu, który został zwrócony

W złożonym wniosku, oraz pismach stanowiących jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży warzyw i owoców. W dniu 1 marca 2008 r. zlecił sprowadzenie samochodu dostawczego, który miał być środkiem trwałym i służyć do wykonywania czynności opodatkowanych - przewozu ww. towarów handlowych. Z tego tytułu wpłacono zaliczkę w wysokości 3.000 zł. Przedmiotowy pojazd nie jest nowym środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 10a ustawy o podatku od towarów usług. Samochód ten, posiadając dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony, spełniał warunki wynikające z art. 86 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy. Przedmiotowy pojazd, niezwłocznie po wystawieniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. faktury na pełną wartość (nie będącej fakturą VAT-marża), został przemieszczony na teren Polski. Firma niemiecka, od której dokonano nabycia, jak i firma Wnioskodawcy są zidentyfikowane dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Samochód, który został zakupiony na terenie Niemiec był zniszczony i odbiegał od ustalonego wcześniej zamówienia. W związku z tym Wnioskodawca poinformował osobę, która sprowadziła pojazd, jak i kontrahenta z Niemiec, że wycofuje się z transakcji kupna prosząc o wystawienie faktury lub noty korygującej. Właściciel komisu w Niemczech wskazał, że nie jest możliwe wystawienie korekty. Pojazd ten nigdy nie był ujęty w ewidencji firmy, ani nie był wykorzystany w jej działalności. Samochód wraz z dokumentami został oddany osobie sprowadzającej, a fakturę wystawioną na firmę, Wnioskodawca zatrzymał. Nie posiada Pani żadnego dokumentu potwierdzającego fakt zwrotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji istnieje obowiązek rozliczenia faktury wystawionej przez niemieckiego kontrahenta...

Zdaniem Wnioskodawcy nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu i w konsekwencji powyższego nie ma obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług od nieistniejącej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

nabywcą towarów jest:podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. az zastrzeżeniem art. 10;dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Powyższe oznacza, iż przemieszczenie towarów traktowane jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie tylko wtedy, gdy następuje z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju (Polski). Dokonujący dostawy musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabywca podatnikiem podatku od towarów i usług. Z kolei dostawa towarów musi odbywać się za wynagrodzeniem.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne.

Na mocy art. 86 ust. 1 powołanej ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego - zgodnie z ust. 2 pkt 4 wskazanego artykułu - stanowi kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że nastąpiło (za wynagrodzeniem) przemieszczenie przedmiotowego samochodu z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Zarówno dostawca, jak i nabywca byli zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca jest w posiadaniu faktury (nie będącej fakturą VAT marża) dokumentującej powyższą transakcję.

W związku z powyższym, przemieszczenie ww. samochodu dostawczego na terytorium Polski spełnia przesłanki wynikające z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy i stanowi dla nabywcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, które - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca - na mocy art. 106 ust. 7 powołanej ustawy - zobowiązany jest do udokumentowania przedmiotowej czynności fakturą wewnętrzną.

Z treści wniosku wynika, że samochód ten nigdy nie posłużył Pani do prowadzonej działalności gospodarczej - wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec czego nie można uznać, że zachodzi związek, o którym w art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy, tj. podatku naliczonego z tytułu przedmiotowego nabycia ze sprzedażą opodatkowaną dokonywaną przez Wnioskodawcę. Zatem podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu dostawczego nie będzie podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu.

Reasumując należy uznać, że przedmiotowa transakcja, zgodne z regulacją art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z tytułu którego zobowiązana jest Pani do wykazania podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji, bez prawa do jego odliczenia.

Należy zauważyć, iż w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających zwrot towaru Wnioskodawca uzyska prawo do dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: nabycie wewnątrzwspólnotowe, odliczenie podatku od towarów i usług, samochód, zwrot towarów
Data aktualizacji: 12/05/2011 22:20:33

Urząd Skarbowy Tarnowskie Góry 42-600 ul. Opolska 23

Zasięg terytorialny miasta Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry gminy Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice powiaty tarnogórski województwo śląskie Konta bankowe CIT 93101012123067112221000000 VAT...

Czy w przypadku otrzymania faktury VAT dokumentującej premię pieniężną można dokonać odlic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłaty za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim stanowią koszt uzyskania przychodów...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż Podatnik w 2005 r. poniósł wydatki z tytułu stałych opłat za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim, z których w 2005 zbywał akcje. Zdaniem Podatnika, opłaty za prowadzenie rachunku w biurze...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia sfinans...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Pruszcz Gdański 83-000 ul. Łukasiewicza 2

Zasięg terytorialny miasta Pruszcz Gdański gminy Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie powiaty gdański województwo pomorskie Konta bankowe CIT 66101011400200822221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy prawidłowym działaniem jest odstąpienie od naliczania podatku od towarów i usług od kwot wpływających z tytułu udzielonych premii pieniężnych?Czy możliwe jest otrzymanie płatności za faktury w walucie EUR i przeliczenie jej na złotówki oraz czy z tego tytułu powstaną różnice kursoweCzy na podstawie ww. dokumentów mogę dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach zakupu gazu do samochodu?Czy opisany przez podatnika sposób korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć jest zgodny z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?Urząd Skarbowy Kluczbork 46-200 ul. Sienkiewicza 22
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.