Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nie popełni się błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.!4a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, póz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Spółka z 0.0 świadczy usługi druku dla odbiorcy krajowego, który jest podmiotem zależnym wobec innego podmiotu mającego siedzibę za granicą. Ceny usług są ustalane w walucie EUR, a ponadto realizacja płatności ma nastąpić z podmiotu zagranicznego. Faktury sprzedaży wystawiane są przez Sp. z 0.0. w walucie EUR, z uwzględnieniem wszystkich elementów wymaganych przez § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur Ponadto, faktura zawiera informację o kursie średnim NBP waluty EUR z dnia wystawienia faktury oraz kwotę podatku VAT (§ 12, ust.6 w/w rozporządzenia). Zdaniem Zarządu Sp. z o.o. wartość przychodu jest zgodna z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, póz.654 z późno zm.) bowiem do wyliczenia przychodu jest wykorzystany kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury.Pytanie Podatnika:Czy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:Zarząd Sp. z o.o. uważa, że zgodnie z art. 12 ust 2 updop i § 12 rozporządzenia w sprawie podatku VAT wystawianie faktur odbiorcom krajowym w walucie EUR jest prawidłowe.

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktyczymZgodnie z art. 106 ust. l ustawy z dnia 1 1 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54 póz. 535 z późno zm.) podatnicy o których mowa w art 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży tj. datę dokonania sprzedaży i cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art 119 ust. 10 i art 120 ust. 16. Szczegółowe zasady wystawienia faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania zawarte są w rozdziale 4 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r Nr 97 póz. 971). Nie ma przeszkód w wystawianiu faktur dla odbiorców krajowych w walucie obcej z zaznaczeniem § 12 ust. 6 w/w rozporządzenia, z którego wynika, że kwoty podatku wykazuje się w PLN bez względu na to w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze. Podatnik, dla własnej wygody, skoro chce wystawić faktury w EUR, powinien przyjąć opcję wystawiania faktur, w której uwzględni przeliczone na PLN, również wartości netto i brutto, które przenoszone są do ewidencji, a te powinny być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej o czym mowa jest w art 9 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 76 póz. 694 z późno zm.), a to ułatwi sporządzenie deklaracji VAT-7, w której również wartości netto i kwoty podatku podaje się w PLN.Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacjach, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych określony został w rozdziale 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 z 2004 póz. 970 z poźn. zm.). Zgodnie z § 37 tego Rozporządzenia kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank

Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. W przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.Reasumując, Wystawianie faktur odbiorcom krajowym w walucie EUR jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami jak wyżej.

PouczenieUdzielana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przezWnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organypodatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowejw Warszawie, wniesione za pośrednictwem organu wydającego postanowieniew terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt l ustawy z dnia29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa)Stosownie do art. l ust. l pkt l lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 253 póz 2532 z późniejszymi zmianami) zażalenie podlega opłacieskarbowej w kwocie 5 zł oraz 50 groszy od załącznika do odwołania uiszczonej w formienaklejenia znaków opłaty skarbowej na zażaleniu.
Słowa kluczowe: euro, fakturowanie, kurs waluty, waluta obca
Data aktualizacji: 17/06/2012 07:22:48

Czy Dom Maklerski S.A. jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C, dla osób fizyczn...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - informacji PIT-8C. W składanych informacjach, Spółka jest...

Jaki adres należy wskazywać na fakturze VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podlega odliczeniu od podatku należnego podatek naliczony VAT zawarty fakturach zakupu...

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 kwietnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co zakresu i sposobu...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VAT

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a), art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r...

Spółka cywilna zwraca się z pytaniem, czy pozostała część podatku zawarta w fakturze stano...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 236 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy usługa obsługi prawnej, wykonywana na jego rzecz przez radcę prawnego w 2003 roku winna być udokumentowana rachunkiem czy fakturą?Możliwości wystawienia faktury VAT dla małżonków-użytkowników sieci internet posiadających dwa adresyZagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki rozliczeń przyjętej przez SpółkęCzy można odliczyć od podatku wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet?Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących powypadkowy remont samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.