Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury?

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 20 lipca 2006 roku, za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że firma G. została zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd dnia 25.05.2001 roku, natomiast w Urzędzie Skarbowym została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT dnia 15.07.2005 r.

W kwietniu 2006 r. spółka otrzymała duplikat faktury VAT od Miasta st. Warszawy za dzierżawę gruntu za rok 2003. Oryginał faktury został wystawiony dnia 11.03.2003 r. i nigdy nie dotarł do spółki, a tym samym nie został podpisany przez nabywcę, a podatek VAT nie został rozliczony.

Strona wystąpiła z zapytaniem, czy przysługuje jej odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu tej faktury.

Strona stoi na stanowisku, iż istnieje możliwość odliczenia VAT z duplikatu faktury wystawionego w 2006 roku.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Stosownie zaś do przepisu § 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

W myśl z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie zaś do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Wziąwszy powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z wystawionego w 2006 roku duplikatu faktury VAT z dnia 11.03.2003 roku, gdyż, jak wynika z powołanych wyżej przepisów takie odliczenie przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a spółka w 2003 roku nie byłaczynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a także nie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/12/2012 15:00:01

Czy sposób opodatkowania premii (bonusu) zastosowany przez Spółkę jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.) w związku z art. 20 ust. 6 i 7, art. art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust...

W zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy windykacja wierzytelności na zlecenie albo na własny rachunek podlega opodatkowaniu po...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.08.2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 24.07.2007 r., znak: DO 443-22 07, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i...

Urząd Skarbowy Krasnystaw 22-300 ul. Rzeczna 5

Zasięg terytorialny miasta Krasnystaw gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka powiaty krasnostawski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 27101013390019512221000000 VAT...

Prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu ska...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktury VAT z 2004 roku, jest prawidłowa?Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę dokumentującą świadczenie usług poza terytorium krajuOpodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które Spółka otrzymuje premie pieniężnePrawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej fakturyJaki dokument stanowi podstawę skorygowania podatku naliczonego, w przypadku odmowy wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.