Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka na podstawie posiadanej dokumentacji może skorygować deklarację VAT za 02/2004r. Pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku X z dn. 27.12.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.); art. 6 ust. 1 i 4, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.); art. 19 ust. 1 i 4, art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); § 35 ust. 1 i § 39 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.); oraz § 16 i § 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005r. Nr 90, poz. 798)Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIEPodany we wniosku stan faktyczny jest następujący : Spółka zajmuje się między innymi sprzedażą naczep do pojazdów użytkowych. Dnia 23.02.2004r. została wystawiona faktura VAT nr 42/S/2004 z tytułu sprzedaży naczepy dla firmy N Sp. z o.o. na kwotę netto 173.316, 50 zł. Klient dokonał częściowej zapłaty za fakturę w kwocie 40.000, 00 zł. Faktura VAT została ujęta w deklaracji CIT oraz VAT. Niestety klient nie uregulował pozostałej części płatności oraz nie odebrał pojazdu. Klient zawarł umowę leasingu z firmą R, która to dokonała rejestracji pojazdu w Urzędzie Miasta Gdyni. W protokole zdawczo - odbiorczym podpisanym przez klienta widnieje klauzula o następującej treści : pojazd pozostaje własnością firmy X do momentu dokonania całkowitej zapłaty za w/w pojazd. Na podstawie tego zapisu firma X dochodziła swoich praw. We wrześniu 2006r. Spółka otrzymała kopię decyzji Prezydenta Urzędu Gminy w Gdyni, w której uznano, iż prawo własności leży po stronie firmy X. Naczepa została wyrejestrowana. Dnia 04.10.2006r. została wystawiona faktura korygująca na firmę N. Podatnik nie jest w stanie uzyskać potwierdzenia odbioru tej faktury od kontrahenta. Dnia 02.03.2005r. została ogłoszona upadłość tej firmy. Osoba, która w tamtym czasie była syndykiem nie pełni już tej roli. Bezskuteczne okazało się nawiązanie kontaktu z jakimkolwiek przedstawicielem klienta. Dnia 12.10.2006r. naczepa została sprzedana. Transakcja sprzedaży z 12.10.2006r. została ujęta w deklaracji CIT oraz VAT. W wyniku powyższych zdarzeń Spółka dwukrotnie objęła opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług sprzedaż tego towaru - raz w 2004r. i ponownie w 2006r.

Pytanie spółki dotyczy następującej kwestii: Czy Spółka na podstawie posiadanej dokumentacji może skorygować deklarację VAT za 02/2004r. Pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego : Zdaniem Spółki ma ona prawo skorygować deklarację VAT-7 za 02/2004r. Transakcja nie doszła do skutku, własność towaru pozostawała cały czas po stronie Spółki. Nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nieistniejącego podmiotu. Spółka nie może ponosić sankcji za nieuczciwego kontrahenta.

Ocena podanego stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Obowiązek podatkowy został zdefiniowany w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6.Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podobnie moment powstania obowiązku podatkowego określony jest w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Od powyższej zasady ustawodawca określił jednak liczne wyjątki, które jednak w sytuacji opisanej we wniosku nie mają zastosowania. Z informacji przedstawionych przez Spółkę wynika, że faktura sprzedaży została wystawiona w dniu 23 lutego 2002r., a towar wydany w dniu 27 lutego 2002r., o czym świadczy protokół zdawczo odbiorczy. Zgodnie z § 35 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późniejszymi zmianami) faktura stwierdza dokonanie sprzedaży, wobec tego należy stwierdzić, że Spółka wystawiła przedwcześnie fakturę.Spółka twierdzi, że klient dokonał częściowej wpłaty w kwocie 40.000zł, więc otrzymana wpłata nie przekraczała 50% ceny brutto towaru, wobec tego, w ówczesnym stanie prawnym, Podatnik nie miał obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Na powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy nie ma wpływu adnotacja o treści do czasu zapłaty należności towar jest własnością sprzedawcy zawarta na fakturze VAT potwierdzającej dokonanie sprzedaży, lecz moment przeniesienia ekonomicznej własności (wydanie towaru), w powiązaniu z art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Ponadto z godnie z art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku. Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że towar został wydany nabywcy. Również faktura została wydana kontrahentowi, a zatem została wprowadzona do obrotu prawnego, co w konsekwencji wyklucza możliwość jej anulowania.

Od 1 maja 2004r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wobec tego dokonując korekty sprzedaży należy stosować przepisy obecnie obowiązujące.Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Zasady wystawiania faktur korygujących zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zarówno treść faktury korygującej, przypadki w których jest ona wystawiana jak i jej skutki podatkowe wynikają z § 16 i § 17 rozporządzenia w sprawie faktur.

W myśl § 16 ust. 1 i ust. 3 oraz § 17 ust. 1 w/w rozporządzenia, faktury korygujące wystawia się w przypadku: udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej, zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu, podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 cytowanego rozporządzenia faktura korygująca zawierać powinna co najmniej: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca : a) określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3, b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem lub podwyżką ceny, 3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu lub podwyższenia ceny (bez podatku), 4)kwotę zmniejszenia lub podwyższenia podatku należnego.

Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. l ustawy.

Przywołana regulacja nie określa formy w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Należy zatem stwierdzić, iż potwierdzenie takie może być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę korygującą.
Słowa kluczowe: faktura, faktura korygująca, korekta, korekta faktury, korekta podatku, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 27/12/2012 09:00:01

Urząd Skarbowy Turek 62-700 ul. Konińska 1

Zasięg terytorialny miasta Turek gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów powiaty turecki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 93101014690000422221000000 VAT 43101014690000422222000000 PIT...

Kiedy nalezy ująć w rejestrze sprzedaży korekty faktur VAT?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co...

W którym momencie powstanie przychód w przypadku wystawienia faktury VAT z datą sprzedaży...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 13.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 21.03.2006r.), o udzielenie...

Czynności za, które otrzymano premię pieniężną, w związku z realizacją określonego poziomu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nota obciążająca dostawcę będzie wystarczającym dokumentem?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy prawa do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego VAT wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez hurtowników z tytułu premiiCzy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dotyczące czynszu stanowią koszty firmy?Czy Spółka postępuje prawidłowo, dokumentując otrzymywane od producentów i dystrybutorów premie fakturami VAT?Do obniżenia kwoty podatku należnego wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy faktura jest sporządzona w prawidłowy sposób, tak aby uprawniała do odliczenia podatku w niej zawartego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.