Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka powinna dokonać dopłaty podatku akcyzowego zgodnie z otrzymanymi fakturami korygującymi?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2009 r. (data wpływu 28.10.2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia z dnia 24.11.2009 r. (data wpływu 30.11.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie skutków zmiany ceny zakupu samochodów osobowych udokumentowanej fakturą korygującą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej akcyzowego w zakresie skutków zmiany ceny zakupu samochodów osobowych udokumentowanej fakturą korygującą.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24.11.2009 r. (data wpływu 30.11.2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3/443-936/09-2/JK z dnia 18.11.2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest dealerem samochodów osobowych. W Krajowym Rejestrze Sądowym jako przedmiot działalności wpisano między innymi sprzedaż pojazdów samochodowych. Spółka dokonuje zakupu samochodów osobowych od kontrahenta (importera) w kraju na podstawie faktur VAT w celu dalszej ich odsprzedaży.

Po dniu 01 marca 2009 roku Spółka otrzymała faktury korygujące zmniejszające kwotę zakupu, na których wykazane jest również pomniejszenie kwoty akcyzy. Faktury korygujące dotyczą faktur dokumentujących zakupy samochodów dokonane przed dniem 1 marca 2009 r. na podstawie których Spółka dokonała obniżenia kwoty akcyzy należnej w składanych deklaracjach AKC-3. Faktury korygujące dotyczą zakupu samochodów sprzedanych przez Spółkę przed dniem 1 marca 2009 r.

Ponadto Spółka poinformowała, iż głównymi przyczynami wystawiania faktur korygujących przez kontrahenta są udzielony przez sprzedawcę rabat cenowy po zakupie oraz pomyłka w cenie przy wystawianiu faktury VAT (cena niezgodna z wcześniej uzgodnioną przez strony transakcji).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy Spółka powinna dokonać dopłaty podatku akcyzowego zgodnie z otrzymanymi fakturami korygującymi.Jeżeli Spółka powinna rozliczyć i dopłacić podatek akcyzowy z faktur korygujących, to czy powinna skorygować deklaracje AKC-3 za miesiące, w których odliczała akcyzę naliczoną z faktur zakupowych, do których te korekty zostały wystawione.Jeżeli Spółka skoryguje deklaracje AKC-3 to czy powinna dopłacając podatek akcyzowy naliczyć odsetki za zwłokę.Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna rozliczyć i dopłacić podatek akcyzowy w miesiącu, w którym otrzymała faktury korygujące. Spółka odliczyła akcyzę z faktur zakupowych, których wartość została przez faktury korygujące skorygowana tym samym zawyżyła kwotę odliczenia akcyzy.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym w przypadku, gdy obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu poprzednio obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym powstał przed dniem 1 marca 2009 roku i akcyza należna nie została do tego dnia zapłacona stosuje się przepisy dotychczasowe. Zaś zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Spółka, co prawda uregulowała akcyzę należną, ale w związku z otrzymaniem faktury korygujących nie uregulowała jej w pełnej wysokości. Spółka uważa jednak, że nie ma podstawy do korygowania deklaracji AKC-3 za miesiące, w których akcyza została odliczona, ponieważ nie miała możliwości uwzględnienia faktur korygujących w miesiącach składania deklaracji. Tym samym nie ma podstawy do naliczenia odsetek za zwłokę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3 z 2009 r., poz. 11), zwanej dalej ustawą, jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zatem czytając powyższy przepis a contrario, przyjąć należy, iż w sytuacji gdy obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) powstał przed dniem 1 marca 2009 r., a należna akcyza została do tego dnia zapłacona zastosowanie mają przepisy obecnie obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Natomiast w świetle uregulowań art. 100 ust. 4 ustawy samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18.

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.Ponadto, w myśl ust. 2. powołanego wyżej artykułu w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Stosownie do przepisu art. 102 ust. 1 ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

W świetle natomiast uregulowań art. 101 ust. 3 i 4 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. Jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. Sprzedawca jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej sprzedaży.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisie art. 106 ust. 1 ustawy podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe w sprawie akcyzy, według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnejza miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.Jednocześnie należy wskazać, iż w świetle ust. 4 pkt 1 tiret cyt. artykułu Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacje o terminach i miejscu ich składania, pouczenie, że deklaracje stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

W myśl art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego.

Ustawa o podatku akcyzowym, określając podstawę opodatkowania tym podatkiem (w ww. art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy ) nie odnosi się wprost do pojęcia obrotu będącego podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług. Nie przewiduje również zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatów, bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont. W świetle powyższego należy uznać, że udzielone po sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną, rabaty, upusty i inne zmiany ceny nie będą miały wpływu na wysokość podstawy opodatkowania, a co za tym idzie wysokość kwoty podatku akcyzowego.

Wobec powyższego otrzymanie przez Wnioskodawcę faktur korygujących sprzedaż samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku, pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych. Innymi słowy otrzymanie przez Spółkę faktur korygujących nie wywołuje żadnych skutków w zakresie wysokości należnego podatku akcyzowego. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku akcyzowego wynikającego z faktur korygujących.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: deklaracje, faktura korygująca, korekta podatku, podatek akcyzowy, podstawa opodatkowania, rabaty, samochód osobowy
Data aktualizacji: 01/01/2013 00:00:01

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT, w której nazwa kontrahenta podana jest...

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:(.) przyjmujemy niektóre faktury VAT bez użycia nazwy w cudzysłowie, ponieważ nie wszystkie firmy posiadają ww. znak interpunkcyjny na klawiaturze komputera. Pytanie podatnika jest następujące...

VAT - opodatkowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy prawidłowo dokonać rozliczenia sprzedaży środków poleasingowych byłym...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku...

Obniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy można wystawić faktury korygujące?

Urząd Miejski w X w latach 2005 i 2006 wystawił na rzecz X S. A. faktury VAT zawierające 22% stawkę podatku za użytkowanie wieczyste gruntu. Nabywca dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur. Zgodnie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób należy prawidłowo dokonać rozliczenia sprzedaży środków poleasingowych byłym leasingobiorcom ?Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomościSpółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringuMiejsce świadczenia wykonywanych czynności i treść wystawianych faktur VATPrawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki na remont dworku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.