Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Starostwo powinno udokumentować fakturą VAT (przekazanie) obciążenie P sp. z o.o. tytułem poniesionych nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca oraz z dnia 2 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania odpłatnego przekazania wybudowanej kanalizacji sanitarnej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 4 lipca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21 lipca oraz z dnia 2 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania odpłatnego przekazania wybudowanej kanalizacji sanitarnej.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.Starostwo, tj. urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, który wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zakończyło w 2007 r. realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku (dwukondygnacyjnego) Domu Pomocy Społecznej. Budowa nowego obiektu miała na celu spełnienie do końca 2007 r. standardów narzuconych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Warunkiem oddania budynku do użytkowania było podłączenie go do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, co należy do zadań własnych gminy realizowanych przez przedsiębiorstwo, które zobowiązane jest zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Burmistrz nie wyraził zgody na budowę kanalizacji sanitarnej ze względu na brak środków. Starostwo, kierując się potrzebą pilnego uruchomienia działalności DPS w nowym obiekcie, sfinansowało ze środków własnych budowę kanalizacji, którą w następnym roku budżetowym "P" sp. z o.o. miało odpłatnie przejąć. Przedmiotowa inwestycja (zakończona 25 października 2007 r.) wykonywana była na gruncie Miasta i nie wchodziła w zakres zadań własnych Starostwa. Za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Starostwo zostało obciążone w 2007 r. fakturą VAT w kwocie brutto 56.710 zł, a sieć została włączona do ewidencji środków trwałych w wysokości brutto poniesionych nakładów. Starostwo nie wykorzystywało sieci do działalności gospodarczej i nie świadczyło usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a wiec nie dokonywało obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W 2008 r. Zarząd zawarł umowę (o charakterze cywilnoprawnym) z P sp. z o.o., które jest spółką ze 100% udziałem Burmistrza, w sprawie przekazania kanalizacji sanitarnej. W paragrafie 3 umowy zawarto następujący zapis Przejmujący dokona zwrotu nakładów poniesionych przez przekazującego na budowę urządzeń kanalizacyjnych (.). Na podstawie zawartej umowy Starostwo wystawiło notę obciążeniową w kwocie stanowiącej całkowity koszt realizowanej inwestycji, a P sp. z o.o. odmówiło przyjęcia noty i zażądało od Starostwa wystawienia faktury VAT na ww. kwotę ze względu na możliwość odliczenia podatku od towarów i usług.W związku z powyższym Starostwo zadało następujące pytanie:Czy Starostwo powinno udokumentować fakturą VAT (przekazanie) obciążenie P sp. z o.o. tytułem poniesionych nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej.Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie na P sp. z o.o. własności sieci kanalizacji sanitarnej za zwrot poniesionych przez Starostwo nakładów na jej wybudowanie przy uwzględnieniu, że nie wykorzystano tej sieci do wykonywania czynności opodatkowanych i nie dokonywano obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nie stanowi dostawy towaru, ani świadczenia usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym nie mieści się w zakresie przepisów tej ustawy oraz nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto w rozumieniu art. 7 ustawy nie jest dostawą towaru przekazanie przez podatnika towarów na cele nie związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jeżeli przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu ich zakupu, gdyż w tym momencie poniesiono ekonomiczny ciężar tego podatku, skoro od tego nabycia należało uiścić podatek, którego nie można odliczyć. Ponowne opodatkowanie w takim przypadku prowadziłoby do podwójnego opodatkowania. Zatem zdaniem Wnioskodawcy, Starostwo nie powinno dokumentować fakturą VAT transakcji przekazania (obciążenia) sieci kanalizacji sanitarnej P sp. z o.o.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 6 powołanej ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia wynika, że zrealizowana przez Starostwo inwestycja w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej nie należała do zadań własnych, natomiast umowa przekazania zawarta z P sp. z o.o. ma charakter cywilnoprawny. Zatem Powiat, który reprezentowany jest przez Starostwo jest podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do tych czynności.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.). Z kolei z treści art. 7 ust. 1 wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle postanowień zawartych w ust. 2 powołanego artykułu, przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowiznyjeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zatem zastosowanie tej normy prawnej ma miejsce tylko wówczas, gdy zachodzi nieodpłatne przekazanie towarów na warunkach wskazanych w tym ustępie.

Podobne uregulowanie ustawodawca zawarł dla świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ustawy zgodnie z którym nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi, beneficjenta danej czynności i występowanie bezpośredniego związku między usługą i otrzymywanym świadczeniem wzajemnym. Zatem każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę - beneficjenta świadczenia, a świadczonej usłudze musi odpowiadać świadczenie wzajemne ze strony nabywcy w postaci wynagrodzenia.

Z treści wniosku wynika, że budowa sieci kanalizacyjnej dokonywana była na gruncie pozostającym w zasobach Miasta, a więc poniesione nakłady stanowiły inwestycję na obcej nieruchomości. Wobec powyższego, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, mamy do czynienia nie z dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz ze świadczeniem usług. Uznać zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie, w tym przypadku zwrot kosztów nakładów inwestycyjnych, jest ściśle związane z wybudowaną siecią kanalizacyjną, która stanowi przedmiot przekazania.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 22 powołanej wyżej ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Reasumując, w świetle przytoczonych regulacji prawnych na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że Starostwo zobowiązane jest do wystawienia faktury VAT tytułem zwrotu nakładów inwestycyjnych przez P sp z o.o. w związku z przekazaniem wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie wskazuje się, że Powiatowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych nakładów inwestycyjnych z uwagi na fakt, iż w momencie ich ponoszenia było wiadomo, że wybudowana kanalizacja sanitarna będzie przedmiotem odpłatnego przekazania, które w świetle istniejących regulacji podlega opodatkowaniu.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, infrastruktura, kanalizacja, nakłady, odpłatne przekazanie
Data aktualizacji: 02/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Elbląg 82-300 ul. A. Mickiewicza 43

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Elbląg gminy Elbląg, Godkowo, Gronowe Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko powiaty elbląski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT...

Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy obowiązku prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych, w związku z zapisem art. 55...

Na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w...

Czy udzielenie pożyczki należy traktować jako usługę udzielania pożyczek poza systemem ban...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 14b 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1...

Zarządca sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i sposobu dokumentowaniaPodatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do wystawienia faktury ze stawką zwolnioną dokumentującą przedmiotową usługęJaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu usług akwizycyjnych w imieniu i na rachunek zleceniodawcy?Wystawianie faktur zbiorczych onlineBiuro rachunkowe Zabrze
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.