Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drodze przysądzenia własności przez sąd

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 15.02.2007 r. Spółka z o. o. nabyła nieruchomość w drodze egzekucji komorniczej przeprowadzonej przez Komornika Rewiru przy Sądzie Rejonowym . Przybicie własności nastąpiło w dniu 3 grudnia 2003 r., a jej przysądzenie w dniu 1 kwietnia 2004 r. Spółka uiściła za przedmiotową nieruchomość cenę w wysokości 670.00, 00 zł i nie otrzymała z tego tytułu faktury VAT ani od komornika sądowego, który przeprowadził licytację, ani od sądu dokonującego niektórych czynności w postępowaniu egzekucyjnym, ani też od dłużnika tj. Firmy S.A. Zdaniem Strony to komornik sądowy powinien wystawić fakturę VAT. W tym stanie faktycznym jest nim Komornik Rewiru przy Sądzie Rejonowym .Stanowisko tutejszego organu :W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej odnośnie dostawy nieruchomości dokonanej w trybie egzekucji Minister Finansów działając zgodnie z art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )zajął stanowisko dokonując urzędowej interpretacji przepisów podatkowych w piśmie Nr PP5-0331-04/MZ/2006/PP-249 z dnia 28 lutego 2006 r. ( Dz. Urz. M.F. Nr 3, poz. 31 ), według którego płatnikiem podatku od towarów i usług w przypadku egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości jest komornik. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów . Z treści art. 18 cyt. wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, iż komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy dokonanej w trybie egzekucji, w przypadku gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.Analogiczne uregulowanie zawierała poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami )Przepis art. 12 a ww ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. wskazywał, że organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z póżn. zmianami ), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od towarów i usług od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika. Z art. 759 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wynika jednoznacznie, że czynności egzekucyjne, co do zasady wykonywane są przez komorników, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż na określony rodzaj egzekucji ( np. egzekucji z nieruchomości ) składa się szereg czynności egzekucyjnych, z których tylko nieliczne wykonywane są przez sąd. Wykonywanie przez sąd niektórych czynności, takich jak przybicie, wezwanie do złożenia depozytu sądowego oraz przysądzenie, nie oznacza, że w przypadku egzekucji z nieruchomości komornik nie wykonuje żadnych czynności egzekucyjnych. Brzmienie wyżej cytowanego art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 12 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym wskazuje, iż komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji, ilekroć podejmuje on czynności egzekucyjne. Przy czym w tych przepisach brak jest jednoznacznego wymogu, aby komornik jako przyszły płatnik, dokonywał - w trakcie prowadzenia określonego rodzaju egzekucji - czynności, której bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie prawa własności określonego towaru.Tak więc, warunek do uznania komornika za płatnika podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji zostanie spełniony również, gdy w trakcie prowadzenia egzekucji będzie on dokonywał tylko niektórych czynności egzekucyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku egzekucji z nieruchomości.Podsumowując powyższe należy jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości, płatnikiem podatku od towarów i usług jest komornik sądowy, który zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 971 z późn. zmianami ) oraz § 51 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zmianami ), wystawia w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów ; kopię faktury otrzymuje dłużnik. Zatem prezentowane przez Stronę stanowisko należy uznać za prawidłowe. Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.
Słowa kluczowe: czynności egzekucyjne, egzekucja z nieruchomości, komornik sądowy, płatnik, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 25/12/2012 09:00:01

Czy można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturze dokumentującej zakup w roku 2005 kuchenk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do...

Refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów dokonanego pr...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005 roku Nr 8 poz.60 z późn. zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.2007 (data wpływu do tut. Urzędu 06.2007) uzupełnionego pismem z dnia...

Urząd Skarbowy Limanowa 34-600 ul. Matki Boskiej Bolesnej 9

Zasięg terytorialny miasta Limanowa, Mszana Dolna gminy Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark powiaty limanowski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 88101012700044312221000000...

Opodatkowania premii pieniężnych i udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawczyni może odliczyć #189; wartości podatku VAT naliczonego na fakturze zakupu nieruchomości?Urząd Skarbowy Jarosław 37-500 ul. Przemysłowa 2 ACzy Spółka pobierając opłaty za nielegalny pobór energii ma obowiązek wystawiać faktur VAT i naliczać podatek należny?Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowych stanowiących ekspozycję w salonie sprzedażyCzy faktura zakupu z tytułu usługi intensyfikacji sprzedaży za okres zgodnie z umową." będzieumożliwiała Spółce odliczenie podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.