Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy należy opodatkować przychody z tytułu kursów językowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r.), zmienia informację udzieloną Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 29 listopada 2004 r. Nr PB 415/77/04/PK będącą odpowiedzią na zapytanie Pani z dnia 29 września 2004 r.Przedstawione zagadnienie dotyczy opodatkowania przychodów z tytułu organizacji kursów językowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 14 ust. 1 c w/w ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku) nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, 2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.Należy zauważyć, że w przepisie tym zostało użyte określenie które zostaną wykonane", a zatem ustawodawca posłużył się czasem przyszłym czasownika dokonanego co świadczyłoby, że pobrana wpłata na poczet usług staje się przychodem z działalności gospodarczej dopiero z chwilą wykonania usługi.Równocześnie jednak, powołany na wstępie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r.) stanowi, że przychód z działalności gospodarczej powstaje z chwilą dokonania (spełnienia) świadczenia (np. wykonania usługi) objętego umową.W konsekwencji zatem w przypadku, gdy świadczenie ma charakter ciągły i polega na wykonaniu przez podmiot zobowiązany określonych usług w ciągu oznaczonego czasu, przychód powstaje z upływem miesiąca, w którym usługi objęte umową są (były) wykonane.

Reasumując należy stwierdzić, że:1) w przypadku pobierania wpłat na poczet usług o charakterze ciągłym, wykonywanych w dłuższym czasie, w tym również w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącu, roku podatkowym), rozliczenie przychodu powinno nastąpić w miesiącu (roku podatkowym) wykonania usługi lub częściowego jej wykonania: w przypadku usług świadczonych przez prywatne szkoły nauki języków obcych częściowe wykonanie usługi następuje zwykle po zakończeniu danego miesiąca nauki, 2) nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej pobranych wpłat na poczet umowy o wykonanie usługi, jeżeli w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu, roku podatkowym) nie przystąpiono w ogóle do wykonywania tych usług, 3) w razie częściowego wykonania w danym okresie sprawozdawczym usług objętych umową, przychodem jest należność za wykonanąw tym czasie części usług.

Z treści Pani pisma oraz załączonych umów uczestnictwa" wynika, że program kursów standardowych realizowany jest w ciągu 3 semestrów - dorośli lub 2 semestrów - dzieci, a należność za poszczególne semestry uiszczana jest w ratach.W opisanym stanie sprawy rozliczenie przychodu powinno nastąpić w miesiącu częściowego wykonania usług t. j. po zakończeniu danego miesiąca nauki.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, usługi ciągłe
Data aktualizacji: 17/12/2013 16:59:16

Prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego z faktury dokumentuj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Mireckiego 37

Zasięg terytorialny miasta Tomaszów Mazowiecki gminy Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Żelechlinek powiaty tomaszowski województwo łódzkie Konta bankowe CIT...

Urząd Skarbowy Brzesko 32-800 ul. Królowej Jadwigi 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa powiaty brzeski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 18101012700029742221000000 VAT 65101012700029742222000000 PIT 15101012700029742223000000...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość brutto faktury VAT RR?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu trzody i bydła od rolników ryczałtowych. Fakt ten dokumentuje wystawiając fakturę VAT RR zawierającą kwotę zryczałtowanego zwrotu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Chorzów 41-506 ul. Armii Krajowej 5Premia produkcyjna ma charakter dostawy towarów. Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących, dotyczących ceny sprzedaży towarówJak postąpić w sytuacji, gdy będąc podatnikiem VAT wystawiłem rachunek zamiast faktury VAT?Prawo do odliczenia podatku naliczonego dla wszystkich usług i towarów nabywanych w związku ze świadczeniem usług faktoringuCzy istnieje konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług od otrzymanejkwoty czynszu oraz wystawienia przez syndyka faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.