Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy należy opodatkować przychody z tytułu kursów językowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r.), zmienia informację udzieloną Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 29 listopada 2004 r. Nr PB 415/77/04/PK będącą odpowiedzią na zapytanie Pani z dnia 29 września 2004 r.Przedstawione zagadnienie dotyczy opodatkowania przychodów z tytułu organizacji kursów językowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 14 ust. 1 c w/w ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku) nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, 2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.Należy zauważyć, że w przepisie tym zostało użyte określenie które zostaną wykonane", a zatem ustawodawca posłużył się czasem przyszłym czasownika dokonanego co świadczyłoby, że pobrana wpłata na poczet usług staje się przychodem z działalności gospodarczej dopiero z chwilą wykonania usługi.Równocześnie jednak, powołany na wstępie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r.) stanowi, że przychód z działalności gospodarczej powstaje z chwilą dokonania (spełnienia) świadczenia (np. wykonania usługi) objętego umową.W konsekwencji zatem w przypadku, gdy świadczenie ma charakter ciągły i polega na wykonaniu przez podmiot zobowiązany określonych usług w ciągu oznaczonego czasu, przychód powstaje z upływem miesiąca, w którym usługi objęte umową są (były) wykonane.

Reasumując należy stwierdzić, że:1) w przypadku pobierania wpłat na poczet usług o charakterze ciągłym, wykonywanych w dłuższym czasie, w tym również w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącu, roku podatkowym), rozliczenie przychodu powinno nastąpić w miesiącu (roku podatkowym) wykonania usługi lub częściowego jej wykonania: w przypadku usług świadczonych przez prywatne szkoły nauki języków obcych częściowe wykonanie usługi następuje zwykle po zakończeniu danego miesiąca nauki, 2) nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej pobranych wpłat na poczet umowy o wykonanie usługi, jeżeli w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu, roku podatkowym) nie przystąpiono w ogóle do wykonywania tych usług, 3) w razie częściowego wykonania w danym okresie sprawozdawczym usług objętych umową, przychodem jest należność za wykonanąw tym czasie części usług.

Z treści Pani pisma oraz załączonych umów uczestnictwa" wynika, że program kursów standardowych realizowany jest w ciągu 3 semestrów - dorośli lub 2 semestrów - dzieci, a należność za poszczególne semestry uiszczana jest w ratach.W opisanym stanie sprawy rozliczenie przychodu powinno nastąpić w miesiącu częściowego wykonania usług t. j. po zakończeniu danego miesiąca nauki.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, usługi ciągłe
Data aktualizacji: 17/12/2013 16:59:16

Korygowanie faktury VAT (błędy w nazwie, adresie lub NIP) za pomocą noty korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczanie podatku od towarów i usług naliczonego, wynikajacego z faktur korygujących

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wystąpieniem z dnia 20 września 2005 r. uzupełnionym w dniu 26 września 2005 r. w sprawie udzielenia...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywany bonus logistyczny?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Brzeg 49-305 ul. Składowa 2

Zasięg terytorialny miasta Brzeg gminy Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz powiaty brzeski województwo opolskie Konta bankowe CIT 31101014010047892221000000 VAT 78101014010047892222000000 PIT 28101014010047892223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wymiana i archiwizowanie e-fakturBrak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnegoMożliwość wystawiania faktur częściowych, opiewających na procentową część wartości wykonanej usługiCzy w przypadku utraty na mocy art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT statusu zarejestrowanego podatnika VAT, podmiot ma prawo do wystawiania faktur VAT?Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury w pełnej wysokości
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.