Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy powstaje obowiązek korekty po otrzymaniu faktury korygującej przy dostawach zagranicznych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 20 ust. 5 i 6, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, p9oz. 535 z późniejszymi zmianami, § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz.798) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, podane we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Od naszych dostawców zagranicznych, podatników z obszaru Unii Europejskiej otrzymujemy faktury korygujące dotyczące różnych sytuacji, ale ostatecznie zmieniające wartość podstawy opodatkowania i podatek w nabyciach wewnątrzunijnych.

Pytanie podatnika:Kiedy powstaje obowiązek korekty po otrzymaniu faktury korygującej przy dostawach zagranicznych?

Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przyjmujemy, iż mamy obowiązek dokonywania korekty podatku należnego i naliczonego w miesiącu wystawienia przez kontrahenta faktury korygującej, w tym dniu powstaje zgodnie z powołanym wyżej przepisem obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - więc podobnie, obowiązek korekty powstaje z dniem wystawienia faktury korygującej.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.Stosownie do przepisu art. 20 ust. 6 w/w ustawy, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług, wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 11C ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC), państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić podatnikom możliwość skorygowania podstawy opodatkowania w przypadku odwołania, odmowy, całkowitego lub częściowego braku zapłaty, obniżki ceny po dokonaniu dostawy towarów lub wykonaniu usługi.

Wyrazem realizacji w/w obowiązku są przepisy § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zgodnie z którymi w przypadku, gdy po wystawieniu faktury wystąpiły okoliczności wymienione w tych przepisach, podatnik wystawia fakturę korygującą. Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r., do faktur wewnętrznych stosuje się odpowiednio m.in. przepisy § 16 i § 17.

Spółka otrzymując od kontrahenta zagranicznego fakturę (notę) korygującą, dotyczącą dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jest obowiązana, do wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w odniesieniu, do którego wystąpiły okoliczności powodujące obniżenie lub podwyższenie ceny. Możliwe jest również wystawienie jednej wewnętrznej faktury korygującej, jednakże musi z niej wynikać jaka kwota obniżenia/podwyższenia podatku od towarów i usług, odnosi się do poszczególnych nabyć, udokumentowanych uprzednio fakturami wewnętrznymi.

Obniżenie/podwyższenie wartości dokonywanego wewnątrzwspólnotowego nabycia i należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług winno nastąpić w rozliczeniu (deklaracji) za miesiąc wystawienia faktury korygującej przez dostawcę, ewentualnie w złożonej korekcie deklaracji za ten miesiąc.Stanowisko organu jest podyktowane postanowieniami art. 20 ust. 6 i 7 ustawy, z których wynika, iż obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wiąże się z datą wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego.

W ocenie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, regulacja powyższa dotyczy również okresu, w którym winno nastąpić skorygowanie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia, co do którego uprzednio powstał obowiązek podatkowy, zgodnie z powołanym wyżej przepisem. Dokumentem stanowiącym podstawę korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest korygująca faktura (nota) wystawiona przez wewnątrzwspólnotowego dostawcę.

Stanowisko to uwzględnia także potrzeby wymiany informacji z państwami członkowskimi UE oraz sprawnego działania systemu VIES. Zadeklarowanie korekty wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez nabywcę winno nastąpić w rozliczeniu za ten sam okres, w którym wewnątrzwspólnotowy dostawca dokonuje obniżenia/podwyższenia wartości wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu korygującego, co winno nastąpić w rozliczeniu za okres wystawienia dokumentu.

Natomiast w przypadku, gdy dostawca fakturą (notą) koryguje swoją oczywistą pomyłkę, Spółka winna ująć wewnętrzną fakturę korygującą w miesiącu, w którym została wystawiona pierwotna faktura i jednocześnie skorygować deklaracje za ten miesiąc - jako, że za tenże miesiąc wewnątrzwspólnotowy dostawca winien skorygować wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy. Wystawienie przez dostawcę faktury (noty) korygującej spowodowane jest bowiem faktem, że pierwotna faktura nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny, który istniał już w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu korygowanej sprzedaży.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, nabycie wewnątrzwspólnotowe, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 21/05/2011 16:35:33

Czy wniesienie aportu do spółki cywilnej, udokumentowane Fakturą VAT, podlega opodatkowani...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 - 11- 2006 roku w sprawie...

Drugi Urząd Skarbowy Szczecin 71-417 ul. Zygmunta Felczaka 19

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Szczecin pod nazwami: Centrum część, Głębokie-Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo--Bezrzecze, Łekno, Nowe Miasto, Pogodno, Śródmieście-Północ-część, Środmieście-Zachód, Świerczewo, Turzyn gminy...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu mo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawiania faktury za wykonanie usługi oraz zwrot kwoty opłat związanych z wycinką drzew...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jakiego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty przychodów wyra...

Na podstawie art. 14 a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT w przypadku świadczenia usług wywozu śmieci?Dotyczy prawidłowości wystawienia rachunku za usługę szkolenia oraz momentu zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatku na usługi szkolenioweOkreślenie wymogów w zakresie zawartości faktur elektronicznychZ którego roku przyjąć kurs EURO do przeliczenia kwoty zobowiązującej do prowadzenia ksiąg rachunkowych na 2006 r. ?Czy w związku z wystawieniem faktury korygującej przychód z działalności gospodarczej powstaną różnice kursowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.