Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Korygowanie faktury VAT (błędy w nazwie, adresie lub NIP) za pomocą noty korygującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X reprezentowanej przez pełnomocnika Pana R. K. przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korygowania faktury za pomocą noty korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korygowania faktury za pomocą noty korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X Spółka z o.o. została wydzielona z Koncernu Energetycznego Y S.A. w postaci zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną. Wydzielenie zostało spowodowane koniecznością dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego i obowiązkiem rozdzielenia działalności polegającej na obrocie energią elektryczną od działalności polegającej na dystrybucji energią elektryczną - obowiązek wynikający z Dyrektywy 2003/54/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE. Wydzielenie w odrębny podmiot działalności w zakresie obrotu spowodowało konieczność cesji umów związanych z nabywaniem oraz dostawą energii elektrycznej. Cesja praw i obowiązków wynikająca z umów związanych z dostawą energii elektrycznej nastąpiła z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy, zgodnie z którą na miejsce Koncernu Energetycznego Y S.A. w zakresie zakupu i dostawy energii elektrycznej weszła X Spółka z o.o. - bez konieczności zmiany dotychczas zawartych umów. Kontrahenci Spółki dokonujący dostawy energii elektrycznej jak i jej odbioru zostali ponadto powiadomieni, wraz z przekazaniem danych do faktur, iż stroną dostaw energii elektrycznej jest od dnia 1 lipca 2007 r. X Spółka z o.o., a nie Koncern Energetyczny Y S.A. W początkowym okresie działania X Spółka z o.o. dostawcy energii elektrycznej wystawiając faktury popełniali różne błędy związane z określeniem nabywcy. Pomimo, iż wszystkie faktury były kierowane do Wnioskodawcy, z którym zawarte były umowy o dostawę energii elektrycznej i który dokonywał płatności - na fakturach dostawcy energii elektrycznej popełniali następujące błędy:Wskazywali nazwę i adres X lecz numer identyfikacji podatkowej Koncernu Energetycznego Y S.A. lub numer identyfikacji podatkowej stanowiący pomieszanie numerów obu firm,Wskazywali błędną nazwę (pomyłki polegały bądź na użyciu członów wspólnych w nazwie obu firm, bądź na pomieszaniu poszczególnych członów nazw obu firm), lecz prawidłowy numer identyfikacji podatkowej lub błędny (często pomieszany") numer identyfikacji podatkowej, oraz prawidłowy adres,Wskazywali błędną nazwę, prawidłowy adres i błędny numer identyfikacji podatkowej.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest poprawianie błędów na fakturze związanych z określeniem nazwy podatnika bądź podaniem błędnego numeru identyfikacji podatkowej poprzez wystawienie noty korygującej oraz przekazanie jej kontrahentowi w celu zaakceptowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest wystawienie noty korygującej przez nabywcę, bądź faktury korygującej przez sprzedawcę w celu usunięcia błędów na fakturze dotyczących nazwy bądź numeru identyfikacji podatkowej.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, na fakturze winny znajdować się co najmniej nazwy skrócone nabywcy oraz sprzedawcy a także ich adresy. Elementem identyfikującym strony transakcji są także numery identyfikacji podatkowej zamieszczane na fakturze. Zgodnie z § 17 ust. 1 cyt. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury, co oznacza, iż korektę faktury można wystawić także w razie stwierdzenia pomyłki w określeniu nazwy kontrahenta bądź numeru identyfikacji podatkowej. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia nabywca nie może wystawić korekty faktury, bowiem nie jest wystawcą faktury pierwotnej, może jednakże wystawić notę korygującą w przypadku stwierdzenia pomyłek związanych z określeniem sprzedawcy bądź nabywcy, oznaczeniem towaru bądź usługi - za wyjątkiem pomyłek związanych z pozycjami określonymi w § 9 ust. 1 pkt 5 - 12 rozporządzenia. Oznacza to, iż można wystawić notę korygującą w przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub numerze identyfikacji podatkowej. Obydwa analizowane przepisy stwierdzają, iż zarówno fakturę korygującą jak i notę korygującą można wystawić w przypadku stwierdzenia pomyłki" w pozycji na fakturze. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego pomyłka oznacza - spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie. Pomyłka może być skutkiem zapomnienia, błędu w wypowiedzi, przekręcenia lub przeinaczenia. Mając na uwadze, iż faktura dokumentuje dokonanie dostawy towarów bądź świadczenie usług, a więc jest konsekwencją realizacji umowy cywilnoprawnej, pomyłka nastąpi wtedy, gdy faktura została wystawiona niezgodnie z zawartą umową. To w umowie określone są strony, odpowiadające wystawcy oraz nabywcy, a także zakres operacji gospodarczej tworzącej treść faktury. W przypadku, w którym doszło do wystawienia faktury niezgodnie z umową oraz treścią operacji gospodarczej, na którą składają się świadczenia obu stron (dostawa energii oraz zapłata zgodnie z wielkością dostawy) - można mówić o pomyłce. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z treścią zawartego i zrealizowanego kontraktu dochodzi do pomyłki, jako sądu niezgodne z obiektywnie istniejącą rzeczywistością. Istotne jest stwierdzenie, iż wystawca popełnił błąd w określeniu nazwy bądź numeru identyfikacji podatkowej odbiorcy. Ponadto istotne jest także jaki podmiot znalazł się w posiadaniu faktury (komu została ona wydana). Sytuacja jaka spotkała podatnika była związana z błędami popełnionymi wskutek ustawowego wejścia w prawa i obowiązki Koncernu Energetycznego Y w zakresie zakupu energii elektrycznej i nie polegała w żadnym przypadku na zmianie podmiotowej nabywcy na już wystawionych fakturach. Wszystkie opisywane przypadki związane z wystawieniem not korygujących miały miejsce i dotyczyły dostaw energii w okresie, w którym Koncern Energetyczny utracił koncesję na obrót energią elektryczną, a koncesję tą posiadał Wnioskodawca. Inaczej mówiąc, noty korygujące nazwę bądź numer identyfikacji podatkowej dotyczą okresu, w którym X dokonywała zakupu energii elektrycznej i wykonywała świadczenie wzajemne poprzez zapłatę ceny.

Wskazać należy za J. Zubrzycki "Leksykon VAT suplement, Wrocław 2004 r., str. 73 Oprócz wymienionych więc na wstępie przypadków pomyłek, które mogą być korygowane notą, należy wymienić jeszcze następne, odnośnie do których można wystawić notę korygującą, np.: pomyłki w numerach identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, Wnioskodawca powołał następujące postanowienia organów podatkowych: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr PP/443-6/06/U oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 16 lutego 2006 r. nr PP/443-46/05.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 tejże ustawy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są obowiązane wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 75, poz.798 ze zm.). Zgodnie z przepisem § 9 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

W praktyce, przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego, zdarzają się jednak pomyłki. W związku z tym ustawodawca przewidział dwie możliwości korygowania błędów w fakturach VAT, za pomocą faktury korygującej lub noty korygującej.

W myśl § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (vide § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia). W tym miejscu podkreślić należy, że prawo wystawiania faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy.

Prawo korygowania faktur przysługuje także nabywcy. Zgodnie z § 18 ust. 1 powołanego rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5 - 12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Przy czym zwrot: jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą, oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym, itp. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.

Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (vide: § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia). W myśl § 18 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia, jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymuje od dostawców faktury VAT zawierające pomyłki w nazwie jego firmy, adresie bądź numerze identyfikacji podatkowej. W celu skorygowania tych błędów Podatnik wystawia noty korygujące, które następnie przekazuje kontrahentom do akceptacji.

Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca prawidłowo wystawia noty korygujące do faktur zawierających błędy w nazwie, adresie lub numerze identyfikacji podatkowej i przekazuje je kontrahentom do akceptacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: błąd, faktura korygująca, korekta faktury, nota korygująca, omyłka
Data aktualizacji: 14/02/2011 05:19:52

Prawo do odliczenia 50% VAT z faktury wystawionej dla dwóch nabywców

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony z faktur dotyczących premii pieniężnych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki powiaty część powiatu krakowskiego województwo małopolskie Konta bankowe CIT 83101012700009252221000000 VAT...

Urząd Skarbowy Żary 68-200 ul. Osadników Wojskowych 3

Zasięg terytorialny miasta Łęknica, Żary gminy Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary powiaty żarski województwo lubuskie Konta bankowe CIT 15101017040055262221000000 VAT 62101017040055262222000000 PIT...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca może poprzez wystawienie faktur korygujących zmienić dane nabywcyPodatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej otrzymanie przez kontrahenta premii pieniężnejGmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową systemu komunikacji publicznejObniżenie podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującejCzy podatek VAT naliczony w fakturze wystawionej podatnikowi za usługi zarządzania instrumentami finansowymi podlega odliczeniu od podatku należnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.