Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Moment otrzymania faktury elektronicznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. I. C. P., przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu otrzymania faktury elektronicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu otrzymania faktury elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka świadczy usługi dostępu do internetu oraz usługi telefoniczne przy użyciu modemów abonenckich i dwukierunkowej sieci telewizji kablowej. Spółka świadczy również usługi, które nie są usługami telekomunikacyjnymi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka zamierza wystawiać i przesyłać faktury w formie elektronicznej (e-faktury). Autentyczność pochodzenia e-faktur i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Spółka zamierza uzyskać pisemną akceptację od odbiorcy faktury, na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Akceptacja ta zawarta będzie w umowie abonenckiej, czyli w umowie na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W umowie abonenckiej zawarta będzie również umowa na archiwizację faktur elektronicznych. Archiwum e-faktur jest umieszczone w bazie danych, do której klient ma stały dostęp za pośrednictwem e-BOA (elektroniczny dostęp do biura obsługi abonenta). Dostęp do e-BOA zabezpieczony jest indywidualnym numerem nadawanym przez dostawcę usług, zwanym dalej IDK oraz hasłem dostępu, znanym wyłącznie abonentowi.

Zasady wystawiania i przesyłania faktur będą wyglądać następująco:Plik faktur podpisany będzie bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę.Faktura elektroniczna umieszczana jest w archiwum elektronicznym - baza danych - które prowadzone jest dla abonenta na podstawie umowy abonenckiej.Informacja o wystawieniu e-faktury i umieszczeniu jej w archiwum klienta przesyłana jest na adres mailowy klienta, o ile klient poda adres mailowy.Klient w dowolnym terminie może zalogować się do systemu e-BOA - do archiwum i pobrać fakturę. Pobieranie e-faktury polega na przesłaniu jej do komputera klienta. W systemie Spółki zostaje odnotowany fakt pobrania e-faktury przez klienta. Adnotacja w systemie (log system) zawiera numer klienta, dokładny czas zdarzenia, numer IP komputera z którego miało miejsce pobranie e-faktury oraz numer e-faktury.Historia zdarzeń jest przechowywana w bezpiecznej bazie danych.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jeżeli odbiorca usług podpisał z dostawcą usług umowę o świadczenie archiwizowania faktur elektronicznych, otrzymanie faktury elektronicznej następuje z momentem umieszczenia tych faktur w archiwum elektronicznym dostawcy usług...

Zdaniem Wnioskodawcy pojęcie otrzymania faktury nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Należy więc odwołać się do wykładni językowej dla wyjaśnienia jego znaczenia. Według Internetowego Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, słowo otrzymać oznacza stać się odbiorcą czegoś, dostać coś. W związku z powyższym, skoro odbiorca faktury podpisał umowę na archiwizowanie przez Wnioskodawcę jego e-faktur, moment umieszczenia danej e-faktury w archiwum, do którego klient ma zawsze dostęp, jest momentem otrzymania tej faktury przez klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Prawidłowe dokumentowanie obrotu przez podatników VAT należy do ich podstawowych obowiązków. Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczególne zasady wystawiania i przechowywania faktur określone zostały w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.), wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy.

Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119).

Przepisy nie normują jak należy określić moment otrzymania przez odbiorcę faktury elektronicznej. Za najbardziej racjonalne należy uznać, że datą tą jest data wpływu faktury do siedziby odbiorcy (chwila otwarcia). Dopóki faktura elektroniczna nie zostanie otworzona i przeczytana przez odbiorcę, dopóty praktycznie nie zostanie otrzymana.

Przedstawiony przez Wnioskodawcę fakt podpisywania z kontrahentami umów na archiwizowanie nie ma wpływu na określenie momentu otrzymania faktury przez odbiorcę. Zainteresowany przedstawił zasady wystawiania i przesyłania faktur, z których wynika, iż Klient w dowolnym terminie może zalogować się do archiwum i pobrać fakturę. W systemie Spółki zostaje odnotowany fakt pobrania e-faktury przez klienta. Adnotacja w systemie (log systemowy) zawiera numer klienta, dokładny czas zdarzenia, numer IP komputera z którego miało miejsce pobranie e-faktury oraz numer e-faktury.

Biorąc pod uwagę powyższe, to nie moment umieszczenia faktury elektronicznej w archiwum elektronicznym, lecz odnotowany fakt pobrania dokumentu przez odbiorcę należałoby uznać za moment jej otrzymania.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej ustalenia momentu otrzymania faktury elektronicznej. Kwestie dotyczące potwierdzenia odbioru korekty oraz wystawiania duplikatów faktur elektronicznych zostały rozstrzygnięte w odrębnej interpretacji Nr ILPP2/443-55/07-2/IM z dnia 31 grudnia 2007 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, otrzymanie faktury, podatek od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 08/08/2012 03:03:15

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy córka nie wydając oszczędności z kasy mieszkaniowej na cele mieszkaniowe nie ponosi ża...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2007 r. w...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Kielce 25-647 ul. Częstochowska 20

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przesyłania faktur drogą elektronicznąJaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług?Miejsce świadczenia usługi transportowej na trasie Chiny-Hamburg i Hamburg - siedziba firmy w krajuJak ewidencjonować kwoty otrzymywane na poczet opłat pocztowych przy sprzedaży towarów przez Internet?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów Spółki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.