Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług internetowych

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 r. Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (.) z dnia 27.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pana (.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej zapłaty za wyświetlanie reklamy.

. jest programem pozwalającym właścicielom stron internetowych na wyświetlanie reklamy. Firma płaci podatnikowi za ważne "kliknięcie" w reklamy umieszczone na jego stronach internetowych. Podatnik otrzymuje zapłatę w formie czeku imiennego wystawionego przez firmę. Czek zostaje przesłany pocztą.

Od 01.06.2006 r. podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej między innymi w zakresie informatyki, przetwarzania danych, oprogramowania.

Pytanie podatnika

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:Jaką datę przyjmuje się jako datę uzyskania przychodu z tytułu reklamy:- datę widniejącą na czeku, - datę otrzymania czeku listownie, - datę realizacji czeku przez bank.W jaki sposób dokumentować otrzymany przychód.Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika datą uzyskania przychodu będzie dzień otrzymania czeku listownie. Podstawą zapisu w księdze będzie wystawiony przez podatnika dowód wewnętrzny.

Ocena stanu prawnego

Przepisy zawarte w art.14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) określają, że za przychód z działalności, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art.14 ust.1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lubwykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lubotrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazać należy, że datą powstania przychodu z tytułu reklamy firmy będzie ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za wykonane świadczenia tj. otrzymano czek.

Jednocześnie zgodnie z art.14 ust.1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Uzyskany przychód w walucie obcej należy więc przeliczyć na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu (otrzymania czeku) ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Natomiast jeżeli po realizacji czeku w banku wystąpi różnica to przychód odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnicę wynikającą z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podatnik.

Zgodnie z § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Świadczone usługi nie są dokumentowane wystawioną przez podatnika fakturą, wobec tego na koniec dnia, w którym uzyskano przychód (otrzymano czek) należy wystawić dowód wewnętrzny i wykazać wartość przychodu.

Wystawiony dowód wewnętrzny stanowi podstawę do dokonania wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Słowa kluczowe: internet, moment powstania obowiązku podatkowego, moment powstania przychodów, przychód z działalności gospodarczej, usługi informatyczne
Data aktualizacji: 27/12/2012 03:00:01

Opodatkowanie oraz udokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe...

Na kogo powinny być wystawione faktury?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wycena faktur dokumentujących import towarów

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do...

Czy w świetle powyższego wyroku powinnyśmy nadal traktować tę premię jako świadczenie usłu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2007r. (data wpływu do Urzędu) Sp. z o.o. żądającego pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Udzielenie premii pieniężnej w związku z konkretną dostawą należy uznać jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VATMoment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującejPodatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnejOpodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych od kontrahentaCzy na sprzedaż udziałów w kolektorze sanitarnym innym gminom należy wystawić fakturę
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.