Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług internetowych

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 r. Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (.) z dnia 27.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pana (.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej zapłaty za wyświetlanie reklamy.

. jest programem pozwalającym właścicielom stron internetowych na wyświetlanie reklamy. Firma płaci podatnikowi za ważne "kliknięcie" w reklamy umieszczone na jego stronach internetowych. Podatnik otrzymuje zapłatę w formie czeku imiennego wystawionego przez firmę. Czek zostaje przesłany pocztą.

Od 01.06.2006 r. podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej między innymi w zakresie informatyki, przetwarzania danych, oprogramowania.

Pytanie podatnika

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:Jaką datę przyjmuje się jako datę uzyskania przychodu z tytułu reklamy:- datę widniejącą na czeku, - datę otrzymania czeku listownie, - datę realizacji czeku przez bank.W jaki sposób dokumentować otrzymany przychód.Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika datą uzyskania przychodu będzie dzień otrzymania czeku listownie. Podstawą zapisu w księdze będzie wystawiony przez podatnika dowód wewnętrzny.

Ocena stanu prawnego

Przepisy zawarte w art.14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) określają, że za przychód z działalności, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art.14 ust.1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lubwykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lubotrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazać należy, że datą powstania przychodu z tytułu reklamy firmy będzie ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za wykonane świadczenia tj. otrzymano czek.

Jednocześnie zgodnie z art.14 ust.1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Uzyskany przychód w walucie obcej należy więc przeliczyć na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu (otrzymania czeku) ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Natomiast jeżeli po realizacji czeku w banku wystąpi różnica to przychód odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnicę wynikającą z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podatnik.

Zgodnie z § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Świadczone usługi nie są dokumentowane wystawioną przez podatnika fakturą, wobec tego na koniec dnia, w którym uzyskano przychód (otrzymano czek) należy wystawić dowód wewnętrzny i wykazać wartość przychodu.

Wystawiony dowód wewnętrzny stanowi podstawę do dokonania wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Słowa kluczowe: internet, moment powstania obowiązku podatkowego, moment powstania przychodów, przychód z działalności gospodarczej, usługi informatyczne
Data aktualizacji: 27/12/2012 03:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-066

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Łódź, część wschodnia części miasta pod nazwą Bałuty gminy powiaty województwo łódzkie Konta bankowe CIT 21101013710000422221000000 VAT 68101013710000422222000000 PIT...

Podatek naliczony z faktur za wieczyste użytkowanie po podniesieniu opłat o należny podatek

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2005r. znak FR 615 2005, o udzielenie pisemnej...

Czy Wnioskodawca może bez ograniczeń odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia usług pośrednictwa w zakresie sprzedaży oprogramowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sprzedaży walorów numizmatycznych na organizowanej przez podatnika aukcji

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 106 ust. 1 i 4, art. 111 ust. 1, art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przypadku, gdy otrzymana przedpłata obejmuje 100% wartości towaru, wystarczy wystawienie tylko faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty?Anulowanie fakturySprzedaż o charakterze ciągłym, różnice kursoweNie jest możliwe wystawienie faktury korekty w formie papierowej do faktur pierwotnie wystawionych i przesłanych w formie elektronicznejW jaki sposób zafakturować usługę turystyczną?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.