Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygujących

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a § 1, 3, 4, art.21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.), § 16 ust.1, ust.3, § 17 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r Nr 95 poz.798), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2005r /data wpływu 12.08.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (dotyczącej podatku od towarów i usług), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wolapostanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygujących za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12.08.2005r Strona złożyła wniosek z dnia 05.08.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.Z przedmiotowego pisma wynika:Stan faktycznyWnioskodawca jest właścicielem lokalu. Do dnia 31.08.2003r miał podpisaną umowę na czas określony na najem tego lokalu ? na działalność gospodarczą. Ponieważ firma wynajmująca nie korzystała z tego lokalu podatnik wyraził zgodę na podnajem lokalu. W umowie podnajmu ujęto obowiązek podnajemcy uiszczenia czynszu na konto podatnika, na podstawie wystawianych przez niego faktur. Podnajemca winien też wpłacić w dniu przejęcia lokalu kaucję gwarancyjną. Zobowiązał się ona również do regulowania opłat eksploatacyjnych oraz należności za prąd. Podnajemca nie wywiązał się z tych zobowiązań. W związku z tym, iż działanie podnajemcy wskazywało na działanie celowe, w dniu 29.10.2003r podatnik złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na niemożność ustalenia miejsca pobytu podnajemcy.ZapytanieCzy w związku z zaistniała sytuacją podatnik może wystawić faktury VAT korygujące ? do wcześniej wystawionych faktur za najem lokalu ? dla podnajemcy?Stanowisko wnioskodawcyZdaniem pytającego ? ma on prawo do wystawienia faktur korygujących ?do zera? uprzednio wystawione faktury za najem lokalu.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za nieprawidłowe.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcyZgodnie z art.21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania.W świetle art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art.19 cytowanej ustawy określono, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi a w przypadku, gdy transakcje te winny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z przepisem zawartym w art.106 ust.1 podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art.119 ust.10 i art.120 ust.16.Zgodnie zaś z § 16 ust.1 ww. rozporządzenia ? w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art.29 ust.4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się także w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu, zgodnie z § 16 ust.3. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury ? zgodnie z § 17 ust.1.Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stwierdza, iż nieuregulowanie należności za najem lokalu przez podnajemcę na podstawie wystawionych faktur ? nie uprawnia podatnika do wystawienia faktur korygujących ? korygujących ?do zera? faktury za najem tego lokalu.W przedmiotowej sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek ? określonych w ww. przepisach ? do wystawienia faktur korygujących, brak zapłaty należności nie stanowi żadnej z czynności określonych powyżej (udzielenie rabatu, zwrotu towarów, zwrot kwot nienależnych, zwrot zaliczek). Usługa najmu faktycznie miała miejsce, została ona wykonana przez podatnika podatku od towarów i usług, który prawidłowo wystawiał faktury VAT dokumentujące tę usługę. Brak jest natomiast podstaw prawnych do wystawienia faktur korygujących.Sytuacja, że kontrahenci nie zapłacili za ich wykonanie nie może zmieniać faktu, iż zobowiązanie w podatku od towarów i usług powstało już w 2003r, bowiem obowiązek zapłaty podatku powstaje niezależnie od uiszczenia zapłaty.Brak jest także uznania prawa do skorygowania podatku należnego na podstawie przepisu zawartego w art.89a ustawy o VAT, jako podatku od wierzytelności nieściągalnych. Zgodnie z ww. przepisem - od dnia 1 czerwca 2005r. ? podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust.2-7. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna.Z prawa tego można skorzystać, gdy:- dostawa towaru lub świadczenie usług są dokonywane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,- wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny został uiszczony,- wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,- wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie, ani nie zostały zbyte,- od daty wystawienia faktury będącej podstawą do odpisania wierzytelności nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura,- wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych, a dłużnik, w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.Prawo do korzystania z tzw. ulgi za złe długi zostało określone w dodanym do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług rozdziale 1a dotyczącym rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Przepisy ją regulujące weszły w życie z dniem 1 czerwca 2005r i mają zastosowanie wyłącznie do wierzytelności powstałych po tym dniu. Natomiast wymienione we wniosku Strony wierzytelności powstały w roku 2003 a wobec tego wyżej cytowane przepisy nie mają do nich zastosowania i Stronie nie przysługuje prawo do skorygowania podatku należnego o podatek wynikający z tych wierzytelności.

P O U C Z E N I E

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.Zgodnie z art.14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 5 zł. W przypadku składania zażalenia wraz z załącznikami należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 0,50 zł do każdego załącznika.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta podatku, wierzytelności nieściągalne
Data aktualizacji: 15/07/2012 02:09:20

Czy z dniem 1 stycznia 2009r. ma obowiązek prowadzić pełną księgowość (jeśli tak to na jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób zaewidencjonowania i rozliczenia w stosownych deklaracjach wystawionych faktur kory...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki dowód stanowi podstawę do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internet?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 06.01.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia...

Z jakiego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty przychodów wyra...

Na podstawie art. 14 a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce Poznań 60-823 ul. Słowackiego 22

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Jeżyce gminy Rokietnica, Tarnowo Podgórne powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 32101014690026262221000000 VAT 79101014690026262222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcjiPodpis na fakturzeCzy można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% przy fakturowaniu usług budowlanych, czy należy zastosowywać stawkę podstawową 22%?Czy Podatnik miał prawo odliczyć 100% VAT-u od zakupionego samochodu wg faktury VAT wystawionej przez firmę leasingową zgodnie z umową?Jakie dane powinna zawierać faktura VAT - RR?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.