Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, w przypadku braku stosownych adnotacji na fakturze

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2010 r. (data wpływu 1 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 15 kwietnia 2010 r., (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu importu usług, w przypadku braku stosownych adnotacji na fakturze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 15 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu importu usług, w przypadku braku stosownych adnotacji na fakturze.W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczy usługi transportu wewnątrzwspólnotowego i spedycji. W państwach członkowskich Unii Europejskiej nabywała liczne usługi, przy czym największe kwoty dotyczyły usług napraw pojazdów oraz usług transportowych. Powyższe usługi świadczone były przez nierezydentów - czynnych podatników VAT, nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Usługi te były świadczone w 2010 r. dla siedziby Spółki, która na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jest podatnikiem z tytułu importu usług, do których stosuje się art. 28b ustawy. Wiele faktur otrzymywanych od nierezydentów, pomimo że nie miały wyszczególnionej kwoty podatku, nie zawierały adnotacji, iż podatek rozlicza nabywca lub właściwego przepisu ustawy bądź dyrektywy wskazujących, że podatek rozlicza nabywca, tj. nie spełniały wymogów, o których mowa w § 5 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1337 ze zm.). Spółka nie miała możliwości wymuszenia wpisywania odpowiedniej klauzuli na fakturach.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Spółka ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług od importu usług, pomimo braku odpowiedniej adnotacji na fakturze otrzymanej od nierezydenta.Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo braku na fakturze klauzuli o obowiązku opodatkowania usług przez nabywcę, Spółka ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług od importu usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień zawartych w ust. 2 powyższego artykułu, przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Na mocy ust. 3 tegoż artykułu, przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Przez import usług - w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W oparciu o obowiązujący od dnia 1 stycznia 2010 r. art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojecie podatnika. Z art. 28a pkt 1 ustawy wynika, iż przez podatnika należy rozumieć:

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Na podstawie § 5 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1337 ze zm.), faktury stwierdzające dokonanie czynności, dla których podatnikiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy jest nabywca usługi lub towaru, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca, lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług świadczy usługi transportu wewnątrzwspólnotowego i spedycji. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej nabywała od nierezydentów -czynnych podatników podatku od wartości dodanej nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, liczne usługi, w tym m. in. usługi w zakresie napraw pojazdów oraz transportu. Usługi te były świadczone w 2010 r. dla siedziby Spółki, która na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jest podatnikiem z tytułu importu usług, do których stosuje się art. 28b ustawy. Wiele faktur otrzymywanych od nierezydentów, pomimo że nie ma w nich wyszczególnionej kwoty podatku, nie zawierała adnotacji, iż podatek rozlicza nabywca lub właściwego przepisu ustawy bądź dyrektywy wskazujących, że podatek rozliczany jest przez nabywcę.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w związku z tym, iż usługi były świadczone na rzecz Spółki jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem ich świadczenia i opodatkowania było terytorium Polski tj. miejsce, w którym usługobiorca posiada swoją siedzibę.

Z powołanych regulacji zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w sytuacji, gdy usługodawca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu importu usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jest zawsze usługobiorca. Nawet w przypadku, gdy podatek należny został rozliczony przez usługodawcę w Polsce. Powyższe dowodzi, że dla rozliczenia podatku z tytułu importu usług nie ma znaczenia wskazanie na fakturze, która ze stron transakcji (usługodawca, czy usługobiorca) dokona tego rozliczenia, gdyż zawsze do rozliczenia podatku na terytorium kraju zobowiązany jest z mocy ustawy, usługobiorca.

Reasumując należy stwierdzić, że Spółka ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług pomimo, iż na fakturze otrzymanej od nierezydenta brak jest odpowiedniej adnotacji, o której mowa w § 5 ust. 15 powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii obowiązku rozliczenia podatku z tytułu importu usług nieudokumentowanych fakturą dokonano w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-173b/10/RS.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: import usług, miejsce świadczenia usług, rozliczenie podatkowe
Data aktualizacji: 29/01/2013 03:00:01

Jak ma wyglądać ewidencja księgowa/podatkowa w filii położonej w Niemczech, czy zgodnie z...

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu - 04.02.2005 r.), złożonego przez:...

W jakim miesiącu i po jakim kursie należy ująć fakturę wewnętrzną korygującą, dotyczącą im...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z...

Obowiązek wystawiania faktur VAT bądź rachunków z tytułu usługi najmu świadczonej przez Wn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zbiorczej dokumentującej zakup paliwa do samochodów ciężarowychZwrot nienależnie pobranego i odprowadzonego podatku z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 1 maja 2004rWystawienie faktury VAT w mieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcyPodatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego udokumentowanego fakturą VAT, wystawioną w związku z wypłacona premią pieniężnąDrugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9B
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.