Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczanie podatku naliczonego z faktur V A T za raty leasingowe (czynsz) oraz nabywanego paliwa

POST ANO WIE NIE

Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 25.06.2005r. (27.06.2005r. - wpływ do tutejszego organu podatkowego) uzupełnione pismem z dnia 12.08.2005r.(16.08.2005r. - wpływ do tutejszego organu podatkowego) w sprawie odliczania podatku V A T od zakupionego paliwa oraz rat leasingowych (czynszu).

UZASADNIENIE

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14a §4.

Pismem z dnia 25.06.2005r. (27.06.2005r - wpływ do tutejszego organu podatkowego) uzupełnionym pismem z dnia 12.08.2005r. (16.08.2005r.- wpływ do tutejszego organu podatkowego) zwrócił się Pan z zapytaniem w sprawie odliczania podatku V AT od paliwa i rat leasingowych. We wniosku wyjaśnił Pan, iż wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 1030kg, na podstawie umowy leasingu, która została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15.06.2005r. Samochód ten posiada świadectwo homologacji oraz spełnia warunek o dopuszczalnej ładowności wynikający z art.86 pkt.3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym do 21.08.2005r.). Dodatkowo Podatnik podał, że użytkowany samochód ma dopuszczalną masę całkowitą poniżej 3, 5 tony oraz nie jest samochodem wymienionym w art.86 ust.4 ustawy.

Zdaniem Strony rejestracja umowy leasingu do dnia 15.06.2005r przyznaje prawo do dalszego pełnego odliczenia podatku od rat leasingowych (czynszu), natomiast użytkowanie samochodu, który ma dopuszczalną masę całkowitą poniżej 3, 5 tony oraz nie jest samochodem wymienionym w art.86 ust.4 znowelizowanej ustawy pozbawia prawa do odliczania podatku od zakupu paliwa do napędu ww. samochodu.

Działając na podstawie wyżej cytowanego art.14a §1 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu wyjaśnia co następuje:

Przepis art.7 ust.l ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2005r Nr90, poz.756) stanowi, iż w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art.86 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr54, poz.535 oraz z 2005r Nr14, poz. 1 13). Z treści art.7 ust.2 ww ustawy z dnia 21.04.2005r. wynika, że w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umów o których mowa w ust. 1, w stosunku do których kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku wykazanego na fakturze, przepis ust.l ma zastosowanie:2) w odniesieniu do umów, bez uwzględnienia zmian tej umowy dokonywanych po wejściu w życie ustawy, oraz3) pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 15.06.2005r.

Z wyżej cyt. przepisów wynika, iż rejestracja umowy leasingu, zawartej przed 1 czerwca 2005r w terminie do 15 czerwca 2005r. upoważnia podatnika do stosowania przepisów dotychczasowych (obowiązujących do 21 sierpnia 2005r) wyłącznie w zakresie dokonywania odliczeń od płatności wynikających z zawartej umowy leasingu, a więc do rat leasingowych. W przypadku samochodów uprawniających do 21.08.2005r. do pełnego odliczenia rejestracja taka pozwoli na dalsze odliczanie podatku od rat leasingowych po tym dniu w całości.

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż w myśl przepisów art. 86 ust.3 ustawy a dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana ogłoszona w Dz.U.Nr90, poz.756 z dnia 23.05.2005r.)- w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca- nie więcej jednak niz 6.000zł.

W myśl ust 4 ww artykułu- przepis ust.3 nie dotyczy:1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu bagażu ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone doprzewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą- jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z art.86 ust.5 ww ustawy spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust4 pkt.1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Na podstawie art.88 ust. l pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana ogłoszona w Dz.U.Nr90, poz.756 z dnia 23.05.2005r), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art.86 ust.3.Z wyżej cyt. przepisów wynika, że nie przysługuje Panu prawo do odliczenie podatku od zakupionego paliwa, ponieważ użytkowany samochód wg. Pana oświadczenia nie spełnia warunków określonych w art. 86 ust.3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie z art. 14b§ 1 Ordynacj i podatkowej: interpretacja. o której mowa wart. 14a§ 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa wart. 14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa wart. 14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5(art. 14b §2 Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia w trybie art. 14a §4 i art. 236 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art. 236 §2 pkt1 ustawy Ordynacja podatkowa.Zażalenie, zgodnie z art.222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo, podatek od towarów i usług, rata leasingowa
Data aktualizacji: 06/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście Łódź 90-019

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Łódź część miasta pod nazwą Śródmieście gminy powiaty województwo łódzkie Konta bankowe CIT 58101013710000682221000000 VAT 08101013710000682222000000 PIT 55101013710000682223000000...

Urząd Skarbowy Słupsk 76-200 ul. Szczecińska 59

Zasięg terytorialny miasta Ustka, miasto na prawach powiatu - Słupsk gminy Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka powiaty słupski województwo pomorskie Konta bankowe CIT...

Czy otrzymany bonus za osiągnięty obrót i dokonanie terminowych płatności jest wynagrodzen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowy Sącz 33-300 ul. Barbackiego 10

Zasięg terytorialny miasta Grybów, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz gminy Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro...

Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcjiUrząd Skarbowy Radomsko 97-500 ul. Mickiewicza 4W zakresie wymogu posiadania potwierdzenia faktury korygującej sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu w PolsceKsięgowość Świdnica czy może firma w Wielkiej Brytanii?Opodatkowanie VAT usług turystycznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.