Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Określenia momentu dostawy nieruchomości oraz udokumentowania i ewidencji tejże dostawy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2009r. (data wpływu 10 marca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2009r. (data wpływu 23 kwietnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu dostawy nieruchomości oraz udokumentowania i ewidencji tejże dostawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu dostawy nieruchomości oraz udokumentowania i ewidencji tejże dostawy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 kwietnia 2009r. będącym odpowiedzią na wezwanie tutejszego organu z dnia 8 kwietnia 2009r znak: IBPP3/443-193/09/PK, IBPB1/2/423-284/09/PP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z o.o., zajmującą się działalnością deweloperską i świadczy usługi budowlane. W styczniu br. podpisał notarialną warunkową umowę sprzedaży działki. Umowa jest warunkowa, ponieważ sprzedający czyli Spółka sprzedaje nieruchomość pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu. W umowie strony ustalają, że umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie po otrzymaniu przez którąkolwiek ze stron zawiadomienia o nieskorzystaniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu.

Kupujący oświadcza w umowie, że jest już w posiadaniu przedmiotu umowy czyli nieruchomości. Strony postanawiają również, że z dniem podpisania umowy warunkowej na stronę kupującą przechodzą wszelkie związane z nieruchomością korzyści i ciężary.

Ponadto strona kupująca zobowiązuje się - w razie skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu - wydać Agencji na jej wezwanie przedmiotową nieruchomość w posiadanie. W związku z oświadczeniem kupującego, że jest już w posiadaniu przedmiotu umowy Wnioskodawca potraktował to jako wydanie towaru z jego strony. Wydanie nieruchomości nastąpiło w dniu zawarcia umowy warunkowej tj. w dniu 28 stycznia 2009r. Na tej podstawie Wnioskodawca wystawił fakturę VAT z dnia 28 stycznia 2009r. i wykazał w deklaracji za styczeń 2009 podstawę opodatkowania oraz podatek należny w łącznej wysokości określonej w akcie notarialnym sprzedaży warunkowej. Cena za działkę w styczniu 2009 roku nie została jeszcze zapłacona, a raty zostały ustalone w umowie notarialnej na odroczony termin płatności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy Wnioskodawca mógł uznać potwierdzenie przez kupującego, że jest już w posiadaniu przedmiotu umowy jako wydanie towaru z jego strony o czym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT. Czy na tej podstawie prawidłowo wystawił fakturę VAT z datą podpisania warunkowej umowy sprzedaży (tj. 28 stycznia 2009r.) zobowiązującej Wnioskodawcę do zapłaty podatku należnego. Czy prawidłowo ujął ją w rejestrze sprzedaży za styczeń 2009 roku i wykazał podstawę podatku i podatek należny od sprzedaży w styczniu 2009 roku.Zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzenie przez kupującego faktu posiadania rzeczy - w tym przypadku nieruchomości - nawet bez aktu przeniesienia własności jest jednoznaczne z wydaniem towaru i rodzi obowiązek wystawienia faktury, oraz zapłaty podatku należnego.

Faktura VAT dokumentująca przedstawioną transakcję powinna być wystawiona w dniu 28 stycznia 2009r. i transakcja ta winna być ujęta w rejestrze sprzedaży za styczeń 2009r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy).

Ww. przepis art. 7 ust. 1 jest odzwierciedleniem zapisu zawartego w art. 14 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 06.347.1) a wcześniej art. 5 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG), gdzie "dostawę towaru" zdefiniowano, jako przeniesienie prawa do rozporządzania dobrami materialnymi jako właściciel.

W sprawie C-320/88 Staatssecretaris van FinanciĂŤn v. Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł iż pojęcie "dostawa towarów" w art. 5(1) VI Dyrektywy należy interpretować jako przeniesienie prawa do dysponowania majątkiem rzeczowym jak właściciel, nawet jeżeli nie występuje przeniesienie prawa własności rzeczy w sensie prawnym. Zdaniem ETS z brzmienia tego przepisu wyraźnie wynika, że "dostawa towarów" nie odnosi się do zbycia prawa własności zgodnie z procedurami przewidzianymi obowiązującym prawem krajowym, lecz obejmuje wszelkie zbycie majątku rzeczowego przez jedną stronę, która upoważnia drugą stroną do dysponowania w rzeczywistości tym majątkiem tak, jakby była jego właścicielem.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy doszło do wydania towaru, w tym przypadku działki gruntu, w konsekwencji której nabywca dysponuje towarem jak właściciel należy uznać, iż dokonano dostawy towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgonie z § 5 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212 poz.1337) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Z powyższego wynika, iż faktura powinna zawierać datę wystawienia a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży, a zatem wystawienie w przedmiotowej sprawie faktury VAT z datą w której dokonano dostawy nieruchomości jest jak najbardziej właściwe.

Niemniej zauważyć należy, iż zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W myśl art. 99 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stosownie do art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży działki gruntu powstał 28 stycznia 2009 gdyż w tym dniu została wystawiona faktura VAT dokumentująca tę transakcję w konsekwencji transakcja ta winna być uwidoczniona w ewidencji za miesiąc styczeń 2009r. i tym samym winna być uwzględniona w deklaracji podatkowej za ten okres.

Reasumując:w sytuacji gdy nabywca objął działkę gruntu w posiadanie jak właściciel dnia 28 stycznia 2009r. należy uznać że w tym też dniu, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, doszło do dostawy tejże nieruchomości, faktura dokumentująca przedmiotową transakcję może być wystawiona z datą 28 stycznia 2009r. tj. w dacie wydania przedmiotowej działki (faktury wystawia się bowiem w dniu wydania nie później niż siódmego dnia od dnia wydania), ww. transakcja winna być ujęta w ewidencji za styczeń 2009r. i również winna być uwzględniona w deklaracji podatkowej za ten okres tj. w dacie powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o VAT.Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, działki, faktura
Data aktualizacji: 20/10/2013 00:00:01

Zapytanie Strony dotyczy sposobu rozliczenia rabatu udzielonego sprzedawcy detalicznemu, k...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez fi...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku oraz pismem uzupełniającym z dnia x 2006 roku złożonym...

NIP Spółki macierzystej na fakturach dokumentujących zakup

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura

Tylko poprawnie wystawiona faktura daje możliwość odliczenia określonego na niej podatku od towarów i usług. Ważne więc, by dokładnie sprawdzać, czy otrzymywane przez nas faktury spełniają wszystkie wymogi. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Turek 62-700 ul. Konińska 1Czy podatnik postępuje prawidłowo wystawiając fakturę z 22% podatkiem VAT?Uznanie za import usług przejazdu przez most i autostradę na terytorium innego państwa niż terytorium krajuProcedura gwarantująca zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznychJaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku dokumentowania fakturą VAT wykonywanych robót budowlanych na basenie?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.