Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu usługi transportowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2009 r. (data wpływu 13 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup usługi przewozowej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup usługi przewozowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność, której główny przedmiot stanowi produkcja bielizny oraz różnego rodzaju odzieży. Działalność ta należy do tzw. usług na rzeczowym majątku ruchomym. Kontrahent z Włoch dostarcza towar - tkaniny, z których Spółka szyje gotowe towary, które następnie są wywożone za granicę przez zleceniodawcę. W ramach jednego ze zleceń Spółka dostarczyła towar przez siebie wyprodukowany do odbiorcy mającego siedzibę w Hiszpanii. W celu dostarczenia tego towaru Spółka zleciła transport firmie przewozowej z terenu Polski. Firma przewozowa wystawiła Spółce z tytułu wykonanej usługi fakturę VAT, a Spółka uregulowała należność wynikającą z tej faktury wraz z podatkiem.

W rozliczeniach z kontrahentem z Włoch - tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi: produkcję odzieży i jej dostarczenie odbiorcy - Spółka wystawiła fakturę VAT na zleceniodawcę, którego obciążyła kosztami dostawy towaru w kwocie netto, natomiast ciężar podatku od towarów i usług od tej usługi pokryła w całości Spółka. Faktura ta obejmowała usługi wykonane na towarze dostarczonym osobiście przez Spółkę, jak również przez firmę przewozową.

Spółka oraz włoski kontrahent posiadają numer NIP UE i posługują się tym numerem we wzajemnych transakcjach. Stosownie do treści art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Spółka dokonała obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez firmę przewozową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych Spółka mogła dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT, wystawionej z tytułu nabycia usługi przewozowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka bez wątpienia posiada status podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, a więc co do zasady może korzystać z przywileju neutralności podatku. Spółka uważa, iż ma prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przedmiotowej sytuacji.

Prawo zaliczenia usługi transportowej w poczet usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, potwierdza również fakt, iż wykonywane przez firmę przewozową usługi są wykorzystywane finalnie do czynności opodatkowanych na terenie Włoch, bowiem włoska spółka odprowadza podatek od usług wykonywanych przez Spółkę na jej rzecz, zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym ma ona siedzibę. Na takie twierdzenie pozwala treść art. 86 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnik ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W przedstawionym stanie faktycznym, nabyte przez Spółkę usługi przewozowe dotyczą świadczenia usług poza terytorium kraju < art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) w związku z art. 28 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług >. Dokumentami tymi są dokumenty potwierdzające przywóz towaru na terytorium Polski, jego przerób przez Spółkę i wywóz z Polski.

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, iż spełniła przesłanki z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w opisanym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podatnikami, stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Art. 28 ust. 7 ustawy stanowi, iż w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c) i d), świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Przepis powyższy - zgodnie z ust. 8 tego artykułu - stosuje się w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a towary po wykonaniu usług zostaną w terminie 90 dni od wykonania na nich usług wywiezione poza terytorium kraju.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie ust. 8 pkt 1 powyższego artykułu, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym dla kontrahenta z Włoch. W przypadku jednego zlecenia towar, po wykonaniu usługi - zgodnie z dyspozycją kontrahenta - został wywieziony do odbiorcy w Hiszpanii. W tym celu Spółka nabyła usługę transportową od polskiej firmy przewozowej, co zostało udokumentowane fakturą z podatkiem. Podatek wynikający z tej faktury został przez Spółkę odliczony od podatku należnego, a kwotą netto obciążyła zleceniodawcę z Włoch. Zarówno kontrahent włoski, jak i Spółka posługują się we wzajemnych transakcjach numerami NIP UE. Wskazano również, że Spółka posiada dokumenty potwierdzające przywóz towaru do kraju, jego przerób oraz wywóz z kraju.

Z powołanej regulacji (art. 28 ust. 7) wynika, iż dla usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym ustawa przewiduje możliwość przeniesienia miejsca świadczenia, a tym samym opodatkowania, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: nastąpi wywóz towarów, na których świadczono usługi w terminie 90 dni, a nabywca poda numer identyfikacji podatkowej nadany mu na terytorium innego kraju członkowskiego. Przeniesienie miejsca świadczenia nie zmienia jednakże kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynności. Co do zasady usługi powyższe stanowią czynności opodatkowane, w związku z czym, przy nabyciu towarów i usług służących do ich wykonywania, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to zostało określone w powołanym wyżej art. 86 ust. 8 ustawy, z tym że podatnik, aby móc zastosować ten przepis, musi posiadać dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z wykonanymi przez niego czynnościami (usługą na ruchomym majątku rzeczowym). Przepis powyższy wskazuje, że świadcząc usługę na ruchomym majątku rzeczowym, podatnik ma prawo dokonywać odliczeń kwot podatku naliczonego wynikającego z zakupów dokonanych w celu wykonania tej usługi.

W przedmiotowym przypadku Spółka wykonała usługę, po czym towar przetransportowała (nabyła usługę transportową) do wskazanego przez zleceniodawcę odbiorcy w Hiszpanii. W ocenie tut. organu usługa transportowa - wbrew stanowisku Spółki - nie została zakupiona w celu wykonania usługi na ruchomym majątku rzeczowym (uszycia bielizny), lecz w celu dostarczenia gotowego towaru do odbiorcy. Należy więc usługę transportową uznać za odrębną usługę sprzedaną kontrahentowi z Włoch. Co do zasady świadczenie usługi transportu towarów podlega opodatkowaniu, a przy jej nabyciu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem w świetle powołanych przepisów, Spółka ma prawo do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie usługi transportowej, jednakże stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe z uwagi na błędne wskazanie związku przedmiotowej usługi transportowej z wykonywaniem usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Dodatkowo wskazuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii miejsca świadczenia ww. usługi transportowej i prawidłowości rozliczenia przez Spółkę podatku należnego z tytułu jej sprzedaży kontrahentowi z Włoch, ponieważ nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska oraz nie postawiono pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, odliczenia od podatku, podatek naliczony, świadczenie usług, usługi na majątku rzeczowym
Data aktualizacji: 25/09/2012 12:18:36

Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu podatku od nieruchom...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka dokonując refaktury ww. usługi na podwykonawców może również skorzystać ze zwol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro rachunkowe w Wałbrzychu wybierz godne zaufania

W Wałbrzychu funkcjonuje wiele biur rachunkowych, które świadczą usługi księgowe Wałbrzych. Ich oferta, choć na pierwszy rzut oka wydaje się identyczna, to jednak niesie za sobą pewne różnicowanie. Są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w potoku...

Dokumentowanie zakupów dokonywanych od rolnika ryczałtowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów do magazynu (składu konsygnacyjnego) na terytori...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia ?Dokumentowanie faktu udzielenia licencji na leki kontrahentowi chińskiemuDokumentacja dla zastosowania stawki 0% w międzynarodowym transporcie towarówCzy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odliczając w całości podatek od towarów i usług wynikający z faktur za raty leasingowe za motocykl?Czy Spółce przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze wykupu samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.