Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaru

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2009 r. (data wpływu 26 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Podstawową działalnością jednostki jest handel materiałami budowlanymi.

W lutym 2009 roku wnioskodawca otrzymał fakturę na zakup dużej partii towaru, która została wystawiona w styczniu 2009 roku. Termin płatności całej należności wynikającej zprzedmiotowej faktury określony został na kwiecień 2009. Otrzymana faktura nie była fakturą zaliczkową. Zakupiony towar dostarczany był partiami począwszy od lutego do maja 2009 roku. Towar w całości służy do sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Podatek naliczony wykazany w przedmiotowej fakturze odliczany jest w momencie otrzymania towaru. Kwota podatku do odliczenia, obliczana jest od wartości otrzymywanego towaru w danym okresie.

Czy Podatnik postępuje prawidłowo działając w ten sposób...

Zdaniem wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstaje w momencie otrzymania partii towaru w wysokości odpowiadającej wartości otrzymanego towaru.

Stanowisko wnioskodawcy oparte jest na lekturze art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:a. z tytułu nabycia towarów i usług, b. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,c. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Z powyższego wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6 art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ustawodawca określił w art. 86 ust. 10-13 cyt. ustawy o VAT.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Przepis art. 86 ust. 11 ww. ustawy, stanowi, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast wg art. 86 ust. 12 cytowanej ustawy w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Przepisu tego nie stosuje się do przypadków, gdy: faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11; nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.Należy ponadto wskazać, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Ograniczenia tego prawa zawarte są m. in. w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Z powyższych przepisów wynika, iż uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje gdy wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a w szczególności gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle nie zaistniało.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w lutym 2009 roku otrzymał fakturę na zakup dużej partii towaru, która została wystawiona w styczniu 2009 roku. Termin płatności całej należności wynikającej z przedmiotowej faktury określony został na kwiecień 2009 r.. Otrzymana faktura nie była fakturą zaliczkową. Zakupiony towar dostarczany był partiami począwszy od lutego do maja 2009 r. Towar w całości służy do sprzedaży opodatkowanej. Wnioskodawca wykazany w przedmiotowej fakturze podatek naliczony, odliczał w momencie otrzymania towaru. Kwota podatku do odliczenia obliczana była na podstawie wartości otrzymywanego towaru.

Z powyższego wynika, iż przedmiotowa faktura została wystawiona (w styczniu 2009r.) zarówno przed otrzymaniem zapłaty (kwiecień 2009r.) przez kontrahenta Wnioskodawcy, jak i przed otrzymaniem towaru przez Wnioskodawcę (luty-maj 2009r.). Zatem w momencie jej wystawienia faktura ta nie dokumentowała żadnej czynności gospodarczej, ani sprzedaży towarów, ani też nie potwierdzała otrzymania zapłaty; tym samym nie mogła stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu jej otrzymania przez Wnioskodawcę.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prawo do obniżenia podatku należnego jest wyraźnie związane z nabyciem towarów i usług i jest uwarunkowane rzeczywistym nabyciem konkretnego towaru, który został wprowadzony do obrotu gospodarczego lub wykonaniem usługi.

Odliczenie podatku co do zasady związane jest z rozliczeniem za okres, w którym otrzymano fakturę (dokument celny), ale także z tym, czy podatnik nabył prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, czy też wykonano usługę na rzecz podatnika. Jeśli bowiem faktura została otrzymana wcześniej, to podatnik nie ma jeszcze prawa do obniżenia podatku.

W tym przypadku prawo do odliczenia podatku zawieszone jest do czasu, aż dostawa, którą dokumentuje faktura, zostanie wykonana. Po dokonaniu dostawy podatnik odlicza podatek z tej faktury w rozliczeniu za właściwy miesiąc, zgodnie z art. 86 ust. 12.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przed otrzymaniem towaru i przed dokonaniem zapłaty, obliczoną proporcjonalnie do wartości otrzymywanego towaru w danym okresie, w rozliczeniu za miesiące w których otrzymał towar tj. od lutego do maja 2009 roku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 14f § 1 wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w termonie 7 dni od złożenia wniosku. Wnioskodawca w dniu 15 października 2009r. dokonał opłaty w wysokości 75 zł i związku z tym nadpłata w wysokości 35 zł podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, zaliczka
Data aktualizacji: 26/01/2011 07:35:45

Czy wystawiając fakturę w momencie wpływu zaliczki na konto należy opodatkować ją podatkie...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Dane które powinna zawierać faktura VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży karty prezentowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy pełną księgowość należy prowadzić jedynie dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie kształcenia kierowców na prawo jazdy. Jako PARTNER . przystąpił Pan do realizacji projektu śNowa rzeczywistość - kurs na prawo jazdy kat...

Dot. sposobu potwierdzenia odbioru faktur korygujących

Na podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Drugi Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Generała Maczka 73Dotyczy momentu dokonania rozliczenia podatku VAT z faktury korygującejPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zaliczkowych wystawionych przed dokonaniem płatnościKiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury z tytułuwcześniejszego zakończenia umowy leasingu?Stosowanie proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.