Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Refakturowanie kosztów za media przez Wspólnotę Lokalową

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku strony nr Z.O.I - 310/119/2004 z 08.03.2005r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej refakturowania kosztów za media przez Wspólnotę Lokalową -stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Jednostki Z.O.I - 310/119/2004 z 08.03.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 17.12.2004 r. zawarto umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną ( ...) 19 pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości - ( jest nim m.in. (.....)) a spółką (....) jako zarządzającym. Umowa ta dotyczy wykonywania czynności zwykłego zarządu nieruchomością. Do miesiąca lipca 2004r. Zakład Obsługi (....), nie będący stroną umowy a tylko administratorem nieruchomości usytuowanej przy (....) w (...) jako płatnik podatku VAT otrzymywał od zarządzającego faktury VAT, w związku z czym miał prawo do odliczenia sobie kwoty podatku VAT od dokonanych zakupów. Zgodnie z zawartą umową Zakład Obsługi (....) nie jest stroną umowy, nie jest także członkiem wspólnoty. W związku powyższym należy uznać, iż wspólnota a więc jej członkowie nie dokonują sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz samych siebie poprzez zapłatę zaliczek z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem lokali. Jednostka uważa, że brak jest uzasadnienia do wystawiania przez Wspólnotę lokalową noty księgowej a nie faktury VAT na rzecz Zakładu Obsługi (...).

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska Jednostki w jej indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z zapytaniem do organu podatkowego wystąpiło gospodarstwo pomocnicze (....) - współwłaściciela nieruchomości położonej w (....) .

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. W art. 15 ust. 6 ww. ustawy z zakresu podmiotowego podatku od towarów i usług wyłączono organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z zastrzeżeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zawarte w cyt. art. 15 ust. 6 ww. ustawy wyłączenie dotyczy organów i urzędów obsługujących te organy.

Gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zm.) należy uznać za urzędy obsługujące organy władzy publicznej wymienione w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Jednostka jako urząd obsługujący organy władzy publicznej (Wojewodę) w zakresie zadań do realizacji, których została powołana, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedstawione zapytanie dotyczy refakturowania kosztów za media przez zarządzającego Wspólnotą Lokalową na rzecz członka wspólnoty tj. (....).

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również czynności wymienione w pkt. 1-5 oraz ust. 2. Natomiast świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również czynności wymienione w pkt 1-3 oraz ust. 2. Z powyższych przepisów wynika, że generalnie opodatkowaniu podlegają czynności powodujące przeniesienia prawa do rozporządzania towarami bądź świadczenie usług na rzecz innej osoby.

Wskazane w piśmie czynności wchodzą w zakres rozliczeń Wspólnoty z poszczególnymi członkami i nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w przepisie art.5 ust.1 ww ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż czynności te, nie stanowią usług w rozumieniu klasyfikacji statystycznych , zatem nie stanowią również obrotu o którym mowa w art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie nie mamy do czynienia ze sprzedażą (odsprzedażą) usług przez Wspólnotę Lokalową na rzecz właściciela lokalu.

W świetle powyższego należy uznać, że zarządzający prawidłowo obciąża notą księgową Zakład Obsługi (....).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Jednostki wyrażone w piśmie jest nieprawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje;- iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia - art. 14a §2 ; - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia - art.14b §1 i §2 .Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia
Słowa kluczowe: koszt eksploatacyjny, nota obciążająca, podatek od towarów i usług, refakturowanie
Data aktualizacji: 31/12/2012 12:34:31

Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z założeniem i ut...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących za...

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ., Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy...

Prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ......, Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie...

Jak należy zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodu fakturę dotyczącą miesięcznej r...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT w przypadku świadczenia usług wywozu śmieci?Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób dokumentowaniaUrząd Skarbowy Kraśnik 23-200 ul. Kościuszki 5Prawidłowość postępowania w sytuacji złożenia zgłoszenia rejestracyjnego oraz związanego z nim prawa do odliczenia podatku naliczonegoDotyczy możliwości odliczania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do demonstracyjnych samochodów osobowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.