Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

VAT - w zakresie stosowania nazwy skróconej na fakturze

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2009r. (data wpływu 16 lutego 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania nazwy skróconej na fakturze - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania nazwy skróconej na fakturze.

Wezwaniem z dnia 18 marca 2009r. roku doręczonym 18 marca 2009r. zobowiązano Stronę do uzupełnienia stanu faktycznego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie, przedstawienia umocowania prawnego dla osoby podpisanej na przedmiotowym wniosku do reprezentowania Podatnika. Stosowne uzupełnienie strona doręczyła 30 marca 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki osobowej prawa handlowego - spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa brzmi X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Zgodnie z art. 104 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych - jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, a w tym wypadku nazwa brzmi X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowa. Ze względu na długą firmę (nazwę) nie wszyscy współpracujący z podmiotem kontrahenci, a także instytucje państwowe - w tym ZUS, mają możliwość w wykorzystywanych przez siebie programach komputerowych taką firmę zamieścić (pole na wpisanie firmy jest ograniczone pewną ilością znaków) i wówczas stosują ogólnie przyjęty w obrocie skrót sp. z o.o.

W uzupełnieniu wniosku podano: 1. Pełna nazwa firmy wg KRS; brzmi: X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.W KRS nie występuje nazwa skrócona firmy, a ponieważ komplementariuszem w Sp.K. jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą X Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 104 3 Kodeksu Spółek Handlowych -jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwę) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem Spółka Komandytowa. Pełne brzmienie stosowane w tej chwili na fakturze to - X Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa lub - X Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K. - Skrót Sp.K. może być stosowany i przewiduje to KSH, z tym że skróty dotyczą wyłącznie oznaczenia formy prawnej spółki (zamiast spółka komandytowa Sp.K, zamiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z o.o. itd.).Nasza firma może korzystać w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej, która mogłaby wyglądać następująco X Sp. z o.o. Sp.K. Ze względu na długą nazwę firmy, nie wszyscy współpracujący z nami kontrahenci, a także instytucje państwowe w tym ZUS, mają możliwość taką nazwę zamieścić i wówczas stosują ogólnie przyjęty skrót sp. z o.o. lub nazwa zostaje ucięta. Chciałbym tylko nadmienić, że identyczna sprawa była rozpatrywana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, która pozytywnie ustosunkowała się do wniosku i wyraziła zgodę na stosowanie nazwy skróconej. Kserokopia Interpretacji Indywidualnej, sygnatura nr: ILPP2/443-731/08-2/JK, została dołączona do wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy podmiot może korzystać w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej i czy dopuszczalne jest przyjmowanie faktur oraz faktur korygujących do ewidencji i korzystania z prawa do odliczania (umniejszania) podatku naliczonego, bez wystawiania not korygujących, zawierających skrót Sp. z o.o. w firmie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest osoba prawna (spółka zograniczoną odpowiedzialnością) .

Jaki wówczas powinien być prawidłowy skrócony zapis nazwy firmy. Podobną sprawę rozpatrywała Izba Skarbowa w Poznaniu, sygnatura: ILPP2/443-731/08-02/JK z dnia 05.11.2008r. .

Zdaniem wnioskodawcy: zamieszczenie na otrzymywanych od kontrahentów fakturach skrótu w firmie nie powoduje, że faktura przestaje być dokumentem stanowiącym podstawę odliczenia podatku na niej naliczonego, ponieważ identyfikacja poprzez nr NIP, a także dane adresowe jest prawidłowa i bezsporna. Obowiązkowe dane, które powinna zawierać faktura VAT, wymienione zostały w przepisie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz w przepisie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu przechowywania listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisami podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto, stosownie do § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 itd. Skrót w piśmie oznacza skrócony zapis nazwy jednowyrazowej lub wielowyrazowej zbudowany z jednej lub kilku liter Sposób skracania nazw przewiduje jedynie Kodeks Spółek Handlowych, z tym, ze skróty te dotyczą wyłącznie oznaczenia formy prawnej spółki (zamiast spółka i komandytowa - sp. k., zamiast spółka z ograniczoną odpowiedzialność - Sp. z o. o. itd.). Rozporządzenie ww przewidując możliwość używania skrótów nie wprowadza żadnych kryteriów jak skróty tworzyć, a także nie odsyła do innych dziedzin prawa (tutaj do przepisów k. s. h. ) Prawo podatkowe stanowi autonomiczną gałąź prawa i tylko gdy znajduje się w nim wyraźne odesłanie do innych dziedzin prawa, możliwe jest stosowanie instytucji tam przewidzianych Zastosowanie skrótu nie powoduje błędu czy pomyłki, który powodowałby konieczność wystawienia noty korygującej. Zgodnie z § 16, 17 i 18 rozporządzenia notę korygującą nabywca może wystawić gdy w faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się m.in. ze sprzedawcą, nabywcą, oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12 cyt. rozporządzenia. Zatem użycie w niniejszym przypadku skrótu - sp. z o o - na fakturze VAT określającej nabywcę będącego spółką, komandytową, w której komplementariuszem jest osoba prawna, nie jest błędem i nie wymaga wystawiania not korygujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które faktury powinny zawierać określają przepisy, obowiązującego od dnia 01.12.2008 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Tut. Organ pragnie zauważyć, iż powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze. zm.) obowiązywało do dnia 30.11.2008 r.

Stosownie do regulacji § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiemZatem z treści § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia wynika jednoznacznie, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (.).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 ze zm.) w § 1 określa wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia (VAT-R). W części B1 tego zgłoszenia - Dane identyfikacyjne, w poz. 10 należy podać nazwę pełną, natomiast w poz. 11 nazwę skróconą podatnika.

Zaznaczyć należy, że dane dotyczące podatnika, znajdujące się na wystawianych na (przez) niego fakturach VAT, m.in. pełna lub skrócona nazwa firmy, winny być znane organom podatkowym, czyli muszą być zgodne z danymi podatnika, podanymi w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R.

Reasumując, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy nazwa skrócona została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się zarówno nazwą pełną jak i nazwą skróconą firmy na fakturach wystawianych na (przez) Zainteresowanego jest prawidłowe. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania not korygujących.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura korygująca, podatek od towarów i usług, treść faktury
Data aktualizacji: 26/01/2013 21:00:01

Świadczenie usług reklamy na rzecz kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu w kraju...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można udokumentować sprzedaż nieruchomości dwiema fakturami, z których jedna będzie za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawczyni może w 2010 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem dla działalności na włas...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury zaliczkowe wystawione w grudniu i na przełomie roku podlegają zaliczeniu do pr...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku DZ.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19 stycznia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Czy możliwe jest wystawianie duplikatów faktur w formie elektronicznej do faktur uprzednio...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury mającej dokumentować darowiznęDotyczy terminu wywozu towarów po wystawionych fakturach zaliczkowych na poczet WDT oraz korekty deklaracji VAT-7Dotyczy umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajowąCzy odlicza się od podatku należnego podatek naliczony VAT zawarty fakturach zakupu?W sprawie wydatków dotyczących stałych opłat związanych z działalnością gospodarczą poniesionych za pośrednictwem banku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.