Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W przypadku jeśli premia pieniężna nie jest świadczeniem usług - za jaki okres Spółka musiałaby dokonać korekty?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 4 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 31 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 31 grudnia 2009 r.) o własne stanowisko w sprawie, pełnomocnictwo dla osoby podpisanej na wniosku do występowania w imieniu Spółki z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej oraz doprecyzowanie, które z pytań dotyczą stanów faktycznych, a które zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami elektrycznymi na terenie kraju. Spółka jest zarejestrowana od dnia XX czerwca 2004 r. jako czynny podatnik VAT. Spółka otrzymała od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu interpretację indywidualną o numerze PA/005w-1520/04/MOL z dnia 22 lutego 2005 r. Zainteresowany stosował i nadal stosuje się do przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w ww. interpretacji indywidualnej.

Spółka, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, zawiera z niektórymi dostawcami towarów umowy, które gwarantują jej wypłatę premii pieniężnych za realizację, określonych w umowie, poziomów zakupów. W ramach zawieranych umów handlowych lub na podstawie odrębnych porozumień strony ustalają, że w przypadku przekroczenia określonego poziomu zakupów (zrealizowania określonego obrotu w danym okresie rozliczeniowym) Wnioskodawca otrzyma premię pieniężną. Mechanizm jej naliczania jest w każdym przypadku taki sam, tj. stanowi określony procent od wartości zakupów dokonanych przez Spółkę w danym okresie.

W zależności od ustaleń z dostawcami, powyższe premie są przyznawane i rozliczane na bazie miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w momencie przekroczenia wartościowego progu zakupów. Zainteresowany z tytułu premii pieniężnych nie jest zobowiązany do wykonywania na rzecz dostawcy jakichkolwiek dodatkowych czynności, czy też do świadczenia dodatkowych usług. Wypłacone premie nie mają związku z odpowiednim eksponowaniem towaru, zobowiązaniem do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię, ani ze zobowiązaniem do posiadania pełnego asortymentu towaru danego dostawcy.

Otrzymana premia ma charakter pieniężny i brak jest powiązania jej z konkretną dostawą towaru. Jest ona wynikiem wszystkich dostaw towaru otrzymanych w danym okresie. Kwota premii uzależniona jest od wielu dostaw, a nie jest połączona z jedną, konkretną dostawą. Aby Spółka otrzymała premię musi (w niektórych przypadkach) terminowo regulować swoje zobowiązania wobec konkretnego dostawcy.

Wnioskodawca, zgodnie z wydaną wcześniej interpretacją, wystawia na rzecz dostawców faktury z wykazanym należnym podatkiem VAT z tytułu premii pieniężnych, określanych również jako bonusy.

Opisany stan faktyczny dotyczy zarówno zdarzeń przeszłych jak i zdarzeń przyszłych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W przypadku jeśli premia pieniężna nie jest świadczeniem usług - za jaki okres Spółka musiałaby dokonać korekty.

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawiając faktury VAT kierował się on interpretacją z dnia 22 lutego 2005 r. nr PA/005w-1520/04/MOL. Dlatego w przypadku ewentualnego stwierdzenia, że premia pieniężna nie jest świadczeniem usług i nie podlega ustawie o VAT, Spółka nie ma obowiązku korygowania rozliczeń z tytułu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku od towarów i usług, zawiera z niektórymi dostawcami towarów umowy, które gwarantują mu wypłatę premii pieniężnych za realizację, określonych w umowie, poziomów zakupów. W ramach zawieranych umów handlowych lub na podstawie odrębnych porozumień strony ustalają, że w przypadku przekroczenia określonego poziomu zakupów (zrealizowania określonego obrotu w danym okresie rozliczeniowym) Wnioskodawca otrzyma premię pieniężną. Mechanizm jej naliczania jest w każdym przypadku taki sam, tj. stanowi określony procent od wartości zakupów dokonanych przez Spółkę w danym okresie. W zależności od ustaleń z dostawcami, powyższe premie są przyznawane i rozliczane na bazie miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w momencie przekroczenia wartościowego progu zakupów. Zainteresowany z tytułu premii pieniężnych nie jest zobowiązany do wykonywania na rzecz dostawcy jakichkolwiek dodatkowych czynności, czy też do świadczenia dodatkowych usług. Wypłacone premie nie mają związku z odpowiednim eksponowaniem towaru, zobowiązaniem do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię, ani ze zobowiązaniem do posiadania pełnego asortymentu towaru danego dostawcy. Otrzymana premia ma charakter pieniężny i brak jest powiązania jej z konkretną dostawą towaru. Jest ona wynikiem wszystkich dostaw towaru otrzymanych w danym okresie. Kwota premii uzależniona jest od wielu dostaw, a nie jest połączona z jedną, konkretną dostawą. Aby Spółka otrzymała premię musi (w niektórych przypadkach) terminowo regulować swoje zobowiązania wobec konkretnego dostawcy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż otrzymał od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu interpretację indywidualną o numerze PA/005w-1520/04/MOL z dnia 22 lutego 2005 r. Zainteresowany stosował i nadal stosuje się do przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w ww. interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca, zgodnie z wydaną wcześniej interpretacją, wystawia na rzecz dostawców faktury z wykazanym należnym podatkiem VAT z tytułu premii pieniężnych, określanych również jako bonusy.

Jeżeli tut. Organ stwierdzi, że przedmiotowa premia pieniężna nie jest świadczeniem usług, wątpliwości Spółki dotyczą konieczności dokonania korekty podatku za poprzednie okresy, w sytuacji, gdy Zainteresowany zastosował się do wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacji indywidualnej i wystawiał na rzecz dostawców faktury z wykazanym należnym podatkiem z tytułu otrzymania premii pieniężnych, określanych również jako bonusy.

W wydanej w dniu 18 stycznia 2010 r. interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-1502/09-4/MN dotyczącej stanu faktycznego w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych wskazano, iż w przypadku, gdy w związku z wypłacaną premią pieniężną Zainteresowany (nabywca towarów) nie jest w żaden sposób zobowiązany do świadczenia innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym itp., premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem uzyskanie przedmiotowej premii pieniężnej podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, a na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), dostawca towarów zobowiązany jest w takiej sytuacji wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 rozporządzenia.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 14a (poprzednio art. 14 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).

Na mocy art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lipca 2007 r., stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W zakresie znaczenia prawnego dla uznania prawidłowości dokonanych rozliczeń, wydanej interpretacji indywidualnej, obowiązującym od dnia wydania interpretacji do dnia 1 lipca 2007 r. jest przepis art. 14c ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi, iż zastosowanie się podatnika, płatnika lub inkasenta do interpretacji, o której mowa w art. 14a § 1, nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugie, a także:nie ustala dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się;nie stosuje się innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.Również, po dokonaniu z dniem 1 lipca 2007 r. nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 217, poz. 1590), zgodnie z art. 14k § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Mocą art. 14l ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Proces wydania interpretacji indywidualnej obejmuje nie tylko same wydanie, rozumiane jako sporządzenie, nadanie odpowiedniej formy, opatrzenie datą oraz podpisem osoby upoważnionej, ale również doręczenie.

Zasady doręczania wszelkich pism, w tym również interpretacji indywidualnych uregulowane zostały w dziale IV ustawy Ordynacja podatkowa w rozdziale 5 - doręczenia.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, iż dopiero z momentem doręczenia wydanej interpretacji indywidualnej osoba składająca wniosek o jej wydanie ma możliwość zapoznania się z jej treścią, w której zawarte jest rozstrzygnięcie uwzględniające stan faktyczny w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Reasumując, zastosowanie się przez Wnioskodawcę do ww. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie może szkodzić, co w powyższej sytuacji faktycznej oznacza, że jeśli Zainteresowany wystawiał na rzecz dostawców faktury z wykazanym należnym podatkiem VAT z tytułu otrzymywania premii pieniężnych, określanych również jako bonusy, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2005 r. nr PA/005w-1520/04/MOL, to do dnia otrzymania przedmiotowej interpretacji, w której tut. Organ stwierdził, że przedmiotowa premia pieniężna nie jest świadczeniem usług - nie ma podstaw prawnych do dokonania korekty podatku, czy też dokonania korekty deklaracji. Tym samym, Zainteresowany stosując się do ww. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu uzyskał ochronę prawną przewidzianą ww. przepisami.

Należy podkreślić, że zastosowanie ww. pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zależy od tego, czy określony stan faktyczny dotyczy sytuacji, w której dochodzi do świadczenia usług, za które nabywca towarów otrzymuje wynagrodzenie. Wykonywane przez podatników czynności mają różnorodny charakter, w wyniku których są wypłacane premie pieniężne, a więc w głównej mierze należy mieć na uwadze określony stan faktyczny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W kwestii dotyczącej stanu faktycznego w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych oraz zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych - w dniu 18 stycznia 2010 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia, odpowiednio: nr ILPP2/443-1502/09-4/MN, nr ILPP2/443-1502/09-5/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: bonus, faktura, faktura korygująca, korekta, korekta podatku, obrót, podstawa opodatkowania, premia, premia pieniężna, rabaty, rabaty premiowe, świadczenie usług, usługi
Data aktualizacji: 30/01/2013 00:00:01

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wy...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana ., o...

Otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury? Kiedy wykazać w deklaracji...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego: 5 października 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa...

Zatytułowanie dokumentu przenoszącego koszty energii i telefonu na najemcę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wartość faktycznie zapłaconego materiału określonego na fakturze zero ?Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczania podatku VAT z faktur zakupu paliwa (benzyna) do jazdy tym samochodem w trakcie prowadzenia działalności?Udokumentowanie przyznanego rabatuCzy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do motocykla?Księgowość Gdańsk
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.