Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W złożonym wniosku podatnik pyta o konieczność wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej do elektronicznych faktur pierwotnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 106 ust. 1, ust. 8 pkt 1, ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.05.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dot. pytania nr 7 zawartego we wniosku dot. konieczności wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej do elektronicznych faktur pierwotnych.

W dniu 08.05.2007r. do tutejszego organu - jako właściwego miejscowo wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny sprawy:

W złożonym w dniu 08.05.2007r. wniosku Podatnik podał, iż ".Spółka prowadzi działalność handlową hurtową oraz detaliczną artykułów sanitarnych i budowlanych. Sprzedaje swoje towary (baterie, zlewy, kabiny, akcesoria łazienkowe, sanitarne akcesoria do kuchni) do supermarketów i hurtowni na terenie całego kraju. X jest Firmą, która wprowadza dokumentowanie sprzedaży w formie elektronicznej. Nasza dalsza współpraca z tą Firmą zobowiązuje nas do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży również w tej formie. (.) Spółka podpisała umowę z Firmą Y w sprawie obsługi elektronicznej faktur pomiędzy X a naszą Spółką. W ramach tej umowy wystawianie faktur elektronicznych odbywać się będzie w systemie EDI (§ 4 pkt 2 rozporządzenia) bez wprowadzania podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia. Umowa zakłada jedno miesięczny okres wdrożeniowy wystawiania takich faktur a po tym okresie nastąpi podpisanie umowy z X na wymianę danych w formie elektronicznej. X założyło, że w pierwszym okresie wymiana danych elektronicznych dotyczyć będzie tylko faktur, nie ma dotyczyć natomiast faktur korygujących, które pozostaną w formie papierowej. Jeżeli X wprowadzi formę elektroniczną również dla faktur korygujących, rozporządzenie z 14.07.2005r. nie precyzuje jaka ma być forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej . Wprowadzony system EDI umożliwia wydruk faktur elektronicznych w jednej formie graficznej. Dane z faktury elektronicznej w formie graficznej sprzedającego przesyłane są przez EDI i ulegają translacji, zamianie na formę graficzną odbiorcy przy zachowaniu danych z faktury elektronicznej sprzedającego".

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Podatnik sformułował następujące pytania dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego:

1. czy "może funkcjonować jeden egzemplarz faktury elektronicznej VAT ?

2. jeżeli jeden egzemplarz, to czy ten egzemplarz winien być oznaczony jako "oryginał-kopia" bez uwagi o wyborze "oryginał" lub "kopia", lub bez żadnych oznaczeń

3. która z dat jest datą powstania obowiązku podatkowego, tzn

- czy jest tą datą data wystawienia faktury elektronicznej w systemie operacyjnym sprzedawcy,

- czy jest tą datą data wysłania komunikatu elektronicznego (faktury elektronicznej) do odbiorcy

- czy błędne wysłanie komunikatu (np. ponownie) oznacza nową transakcję czyli drugi egzemplarz oryginału faktury elektronicznej - poprzednio już wysłanej

4. czy zasada integralności treści zawarta w rozporządzeniu jest zachowana, jeśli przy wydruku faktury elektronicznej u sprzedającego i wydruku faktury elektronicznej u odbiorcy oraz wydruku faktury elektronicznej w trakcie kontroli na ekran komputera faktura ma różną formę graficzną ale te same dane, czyli treść, np. gdy wydruk faktury sprzedającego zawiera kod danego towaru sprzedającego, a wydruk tej samej faktury elektronicznej dla tego samego towaru będzie zawierał kod towaru odbiorcy.

5. wybór przesyłania faktur w EDI nie zobowiązuje nas do stosowania podpisu elektronicznego, w związku z tym przy przesyłaniu faktur korygujących i duplikatów nie ma możliwości egzekwowania podpisów wystawienia faktury korygującej i duplikatu, czy w związku z tym elektroniczne faktury korygujące i duplikaty mogą stanowić podstawę do ewidencji w rejestrze VAT bez ich podpisywania

6. na czym ma polegać potwierdzenie odbioru faktury elektronicznej i czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej elektronicznej może być komunikat z systemu obsługiwanego przez Y

7. czy możliwe jest przesyłanie elektronicznych danych tylko w zakresie faktur przez pewien okres, bez elektronicznych faktur korygujących w tym samym czasie

8. czy jest konieczność wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie papierowej jeśli dokumenty te były przesyłane przez EDI

9. czy jeśli nasz operator t.j. Y złoży oświadczenie o tym, że stosowane przez niego oprogramowanie o przesyle danych drogą elektroniczną gwarantuje autentyczność pochodzenia danych, faktur i integralność ich treści zg. z rozporządzeniem z 14.07.2005r., to czy można uznać, że nasza firma dołożyła wszelkich starań, co do wdrożenia procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia danych i integralności ich treści.

W tym miejscu wskazać należy, iż niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do pytania nr 7 zawartego we wniosku, natomiast rozstrzygnięcia w pozostałym zakresie zawarte zostały w postanowieniach tutejszego organu podatkowego:

- nr III-2/443- 62/07/EF z dnia 01.08.2007r.

- nr III-2/443- 63/07/EF z dnia 01.08.2007r.

- nr III-2/443- 64/07/EF z dnia 01.08.2007r.

- nr III-2/443- 66/07/EF z dnia 01.08.2007r.

- nr III-2/443- 67/07/EF z dnia 01.08.2007r.

- nr III-2/443- 68/07/EF z dnia 01.08.2007r

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie dot. w/w pytania nr 7 zawartego we wniosku Podatnik podał, iż ".wprowadzenie elektronicznego systemu EDI winno obejmować przesyłanie drogą elektroniczną faktur VAT, faktur korekt i duplikatów łącznie".

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm), w dalszej części zwanej "ustawą", podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z art. 106 ust. 11 ustawy Minister właściwy do spraw publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, może określić w drodze rozporządzenia, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną, uwzględniając przepisy prawa Wspólnot Europejskich, potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku oraz stosowania techniki w zakresie przesyłania danych w formie elektronicznej i kodowania tych danych.

Realizując dyspozycje zawarte w w/w art. 106 ust. 11 ustawy Minister Finansów wydał w dniu 14.07.2005r. rozporządzenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

W świetle § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Na podstawie § 5 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w w/cyt. § 5 ust. 1 rozporządzenia, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawiania i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie przewidują możliwości wystawiania faktur korygujących w formie papierowej, jeśli faktury pierwotne są dokumentami elektronicznymi, z wyjątkiem wystąpienia przeszkód formalnych lub technicznych, o których mowa w w/cyt. § 5 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r.

W świetle przytoczonych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Podatnika w rozpatrywanym wniosku z dnia 08.05.2007r należy uznać za prawidłowe w części dot. pytania nr 7 zawartego we wniosku dot. konieczności wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej do elektronicznych faktur pierwotnych.

Podkreślić należy, iż podana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku z dnia 08.05.2007r. i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, określonej we wniosku.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, faktura korygująca
Data aktualizacji: 10/01/2013 03:00:01

Czy jako nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich Podatnik wystawiam...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o...

Księgowość Katowice czy program do wystawiania faktur co wybrać?

W zależności od formy rozliczenia, przedsiębiorcy zobowiązani są do wystawiania dokumentów, które potwierdzają sprzedaż usług czy towarów. Osoby, które zdecydowały się zostać płatnikami VAT muszą swoim klientom wystawiać faktury VAT. Czy...

Odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przed rejestracją

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy k...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2005 r. doręczonego...

Urząd Skarbowy Kołobrzeg 78-100 ul. Amii Krajowej 2

Zasięg terytorialny miasta Kołobrzeg gminy Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań.Siemyśl, Ustronie Morskie powiaty kołobrzeski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 10101015990176592221000000 VAT 57101015990176592222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy możliwe jest dokonywanie zapisów faktur w księdze przychodów i rozchodów jedną kwotą, wynikającą z dziennego zestawienia sprzedaży?Czy Gmina jako osoba prawna i Urząd Miejski jako gminna jednostka organizacyjna muszą posiadać odrębne rachunki bankowe?Udokumentowanie przyznanego rabatuCzy prawidłowe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług na podstawie faktury zaliczkowej dokumentującej zakup lokali mieszkalnych?Czy opłata serwisowa stanowi import usług i wymaga odrębnego udokumentowania fakturą wew
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.