Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie członkowskim

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2010r. (data wpływu 11 maja 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie członkowskim - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2010r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie członkowskim.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca został wpisany do rejestru KRS 16 maja 2008r. Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług. Spółka posiada zakład w Niemczech, który jest samodzielną jednostką bilansującą, zarejestrowaną na potrzeby podatku od wartości dodanej w Niemczech. Spółka poprzez swój zakład niemiecki świadczy usługi z zakresu: spawania, prac monterskich, ślusarskich, montażu podzespołów maszyn i urządzeń na rzecz niemieckich podatników zarejestrowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej w Niemczech. Usługi te wykonują pracownicy polscy, którzy są oddelegowani do pracy w Niemczech. Koszty związane z utrzymaniem pracowników oddelegowanych tj. koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz delegacji ponosi spółka macierzysta w Polsce. Zakład niemiecki zostaje obciążony przez spółkę macierzystą notą obciążeniową, która ujmuje wszystkie koszty związane z finansowaniem działań spółki macierzystej na rzecz oddziału niemieckiego tj. ZUS pracowników oddelegowanych, koszty delegacji, podatek od wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników polskich obsługujących kontrakt zagraniczny, opłata za najem biura, opłata za usługę księgową. Koszty te spółka macierzysta ujmuje w koszty uzyskania przychodu, natomiast noty obciążeniowe spółka ujmuje w przychód w dacie wystawienia. Środki pieniężne z noty obciążeniowej przekazywane są przez oddział niemiecki w formie gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy w walucie obcej tj. EUR. Przekazy te są dokonywane w terminie późniejszym

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi wykonywane przez zakład niemiecki i opodatkowane w Niemczech polska spółka powinna ewidencjonować i wykazywać w polskiej deklaracji VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez niemiecki zakład i opodatkowane w Niemczech polska spółka nie powinna wykazywać w polskiej deklaracji VAT, ponieważ oddział ten rozlicza VAT w Niemczech na zasadach tam obowiązujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą między innymi w art. 99 ust. 14 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333 ze zm.) określając wzory deklaracji wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia.

W objaśnieniach do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D), stanowiących załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia wskazano, iż w części C - Rozliczenie podatku należnego wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy, oraz innych korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja. W tej części wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

Natomiast w poz. 21 deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Mając na uwadze, że świadczenie usług na terytorium Niemiec jest świadczone w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w tym kraju to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania wartości świadczonych usług przez oddział w Niemczech w deklaracjach podatkowych składanych w Polsce.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dokumentowania oddelegowania pracowników do oddziału zarejestrowanego dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec oraz w zakresie podatku dochodowego zostały zawarte w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: deklaracje, faktura, oddział, podatnik, świadczenie usług
Data aktualizacji: 09/01/2013 12:00:01

Czy Wnioskodawca może obciążać firmy fakturą za odbiór i transport odpadów w kwocie netto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowo są różnice kursowe na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankow...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz .U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2007 r., w sprawie udzielenia...

Czy dokonując sprzedaży ciągłej podatnik prawidłowo określa na fakturze w rubryce data spr...

Wyżej wymienionym pismem Strona informuje, że na podstawie podpisanej z XS.A. prowadzi w ramach działalności gospodarczej stację paliw we Wrocławiu. Celem zachęcenia klientów do zakupu paliw na stacjach X S.A. Koncern wdrożył program pod nazwą Twój...

Czy otrzymanie faktur od kontrahentów w związku z wypłaconą premią pieniężną uprawnia do o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kozienice 26-900 ul. Parkowa 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów powiaty kozienicki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 20101010100007072221000000 VAT 67101010100007072222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisinguWątpliwości Podatnika dotyczą terminu, w jakim powinien on dokonać korekty wartości obrotu i podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówUrząd Skarbowy Września 62-300 ul. Warszawska 26Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy zwroty dostarczonych do kraju wspólnotowego towarów z wadami staniwą wewnątrzwspólnotowe nabycie?Jak należy postąpić z fakturami VAT wystawionymi do dnia 31 października 2008r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.