Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zwrot podatku VAT na konto osobiste podatnika

= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2006r. nr 217, poz. 1590 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2007 r. uzupełnionym pismem z 27.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie zwrotu podatku VAT na konto osobiste podatnika- stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e= W świetle art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2006r. nr 217, poz. 1590 ), wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W świetle art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z §4 udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Pismem z dnia 15.06.2007r. Uzupełnionym pismem z 27.06.2007r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik zadeklarował za I kwartał 2007r. zwrot podatku naliczonego na rachunek bankowy wskazany w deklaracji VAT-7 . Wskazane w deklaracji VAT-7 konto osobiste ujęte jest w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP1 złożonym w dniu 18 stycznia 2006r. Podatnik w związku z odmową zwrotu VAT na to konto zwraca się z zapytaniem o podanie podstawy prawnej takiej decyzji. Podatnik stoi na stanowisku, iż aktualnie obowiązujący akt normatywny - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( art.87, ust.2 ) nie wprowadza obligatoryjnego obowiązku zwrotu VAT na rachunek firmowy. Zwrot VAT może więc być dokonany również na osobisty rachunek bankowy, gdyż urząd nie powinien decydować o tym na jaki rachunek ma przekazać pieniądze podatnika.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje.

Przepisy szczegółowo określają grupę podatników, na których nałożono obowiązek bezgotówkowych rozliczeń z budżetem państwa.Z postanowień przepisu art. 61 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ), wynika, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Jednocześnie § 3 wskazuje, że powyższego nie stosuje sie do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie wzorów formularzy identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959) w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (NIP-1) znajdują się następujące pola dotyczące rachunków bankowych:- w części B.5. - "Osobisty rachunek bankowy, wraz z objaśnieniem "Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty podatku dochodowego, - w części C.5., wśród danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, - "Rachunki bankowe związane z prowadzeniem takiej działalności.W myśl art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. ), w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym . Należy przy tym nadmienić, że potwierdzeniem powyższego uregulowania przedmiotowej kwestii wynikającego z przepisów prawa podatkowego, są także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz. U. Z 2002r. Nr72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 49 ust. 3 banki mogą prowadzić rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, natomiast - stosownie do ust. 2 pkt 3 tego artykułu- dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, banki prowadzą rachunki rozliczeniowe.

Jednocześnie należy nadmienić, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz 1807 ze zm.) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.Ust. 2 w.w ustawy mówi, że Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony przez podatnika uznać należy, że zwrot podatku VAT może być dokonany na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem stanowisko podatnika przedstawione w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych. Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: przedsiębiorcy, rachunek bankowy, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 18/10/2013 09:00:01

Podatnik zwraca się z pytaniem czy prawidłowo wystawia faktury VAT lub w jaki sposób ma wy...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Czy można odliczyć podatek od faktury zakupu lokalu oraz od faktur dokumentujących zakup m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do wystawienia faktury VAT korekta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można wystawić fakturę za naprawę i holowanie samochodu, na której, jako sprzedawca i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podatek należnyCzy można co miesiąc opodatkowywać podatkiem VAT dodatnie saldo obrotu opakowaniami zawrotnymi w sprzedaży detalicznej ?Przez jaki okres należy przechowywać dokumenty finansowo-księgowe m.in. faktury VAT?Czy możliwe jest wystawienie zbiorczej noty korygującej dla jednego dostawcy poprawiającej ten sam powtarzający się drobny błąd na fakturach?Czy prawidłowo wystawiam faktury stosując właściwą 7% stawkę podatku na usługi noclegowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.