Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zwrot podatku VAT na konto osobiste podatnika

= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2006r. nr 217, poz. 1590 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2007 r. uzupełnionym pismem z 27.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie zwrotu podatku VAT na konto osobiste podatnika- stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e= W świetle art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2006r. nr 217, poz. 1590 ), wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W świetle art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z §4 udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Pismem z dnia 15.06.2007r. Uzupełnionym pismem z 27.06.2007r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik zadeklarował za I kwartał 2007r. zwrot podatku naliczonego na rachunek bankowy wskazany w deklaracji VAT-7 . Wskazane w deklaracji VAT-7 konto osobiste ujęte jest w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP1 złożonym w dniu 18 stycznia 2006r. Podatnik w związku z odmową zwrotu VAT na to konto zwraca się z zapytaniem o podanie podstawy prawnej takiej decyzji. Podatnik stoi na stanowisku, iż aktualnie obowiązujący akt normatywny - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( art.87, ust.2 ) nie wprowadza obligatoryjnego obowiązku zwrotu VAT na rachunek firmowy. Zwrot VAT może więc być dokonany również na osobisty rachunek bankowy, gdyż urząd nie powinien decydować o tym na jaki rachunek ma przekazać pieniądze podatnika.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje.

Przepisy szczegółowo określają grupę podatników, na których nałożono obowiązek bezgotówkowych rozliczeń z budżetem państwa.Z postanowień przepisu art. 61 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ), wynika, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Jednocześnie § 3 wskazuje, że powyższego nie stosuje sie do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie wzorów formularzy identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959) w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (NIP-1) znajdują się następujące pola dotyczące rachunków bankowych:- w części B.5. - "Osobisty rachunek bankowy, wraz z objaśnieniem "Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty podatku dochodowego, - w części C.5., wśród danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, - "Rachunki bankowe związane z prowadzeniem takiej działalności.W myśl art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. ), w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym . Należy przy tym nadmienić, że potwierdzeniem powyższego uregulowania przedmiotowej kwestii wynikającego z przepisów prawa podatkowego, są także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz. U. Z 2002r. Nr72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 49 ust. 3 banki mogą prowadzić rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, natomiast - stosownie do ust. 2 pkt 3 tego artykułu- dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, banki prowadzą rachunki rozliczeniowe.

Jednocześnie należy nadmienić, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz 1807 ze zm.) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.Ust. 2 w.w ustawy mówi, że Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony przez podatnika uznać należy, że zwrot podatku VAT może być dokonany na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem stanowisko podatnika przedstawione w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych. Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: przedsiębiorcy, rachunek bankowy, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 18/10/2013 09:00:01

Czy wydatki w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu na dzień wystawienia faktury...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalnośćgospodarczą, której przedmiotem między innymi jest eksport usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Radom 26-600 ul. Toruńska 3

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Radom, część południowa miasta gminy Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów powiaty część powiatu radomskiego województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 07101010100027272221000000 VAT...

Czy proponowany przez Wnioskodawcę sposób potwierdzenia otrzymania korekty e-mailem jest z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Garwolin 08-400 ul. Senatorska 30

Zasięg terytorialny miasta Garwolin, Łaskarzew gminy Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów powiaty garwoliński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca ma zwrócić do urzędu skarbowego podatek VAT tylko od jednej zapłaconej przez kontrahenta faktury, czy od wszystkich trzech fakturUrząd Skarbowy Świecie 86-100 ul. 10 Lutego 16Czy Wnioskodawca powinien od tej sprzedaży odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego?2. Czy Wnioskodawca powinien Gminie wystawić fakturę?Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnychJakie są zasady ustalania różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.